ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߛߌߦߊ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߓߘߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߛߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߮ ߕߍߣߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫.

ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߛߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬߸ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߘߡߊߘߡߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߛߍ߲߬ߛߍ߲ ߠߊ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߕߊ߯ߦߙߐ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫: ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߟߎ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߫ ߝߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߊ߲߬ ߄߀߀߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫: ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߣߌ߫ ߤߊߞߟߌߡߦߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬߸ ߦߏ߫ ߞߙߌߣߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲߸ ߞߙߎ߬ߞߊ߲߬ߝߎߥߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬߸ ߞߊ߲߬ߞߎ߬ ߡߎ߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߤߖߌ߫ ߟߊߕߊ߮ ߣߴߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߟߎ߫߸ ߓߏߞߊߙߌ߫ ߂߲ ߠߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߕߊ߯ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫.

ߊ߬ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߦߙߌߥߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߡߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߌ߰ ߕߎ߫ ߞߘߐߟߊ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߥߟߊ߫ ߡߛߏ߬ߘߎ߰߸ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߕߎ߲ߓߕߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߥߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߓߊ߫ ߓߌߟߊ ߝߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߣߐߟߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫.

ߝߎ߲ߘߌ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߎ߲ߘߌ ߞߎ߲߭[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߦߙߐ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߛߌߦߊ߫ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߕߍߜߟߍߦߊ ߣߌ߫ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߟߋ߫ ߥߙߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߝߊ߮ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߖߐ߲ߧߊ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߓߍ߯ ߟߊ߫߸ ߛߌߦߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߖߐߟߊ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߟߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߋߎ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߙߍ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߍ߫߸ ߛߊ߫ ߖߐ ߣߌ߫ ߓߍ߲߭ ߘߌ߫ ߟߐ߬ߞߎ߫ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ߓߊ߬ߙߌ߬ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ߘߌ߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߟߴߊ߬ ߘߐߛߎߡߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫. ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߟߎ߫ ߞߢߊ߬ߣߍ߲ ߓߍ߲߭ ߠߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߍߞߕߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߴߊ߬ ߘߐ߬ߛߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߥߊ߲߬ߞߙߊ ߓߍ߯ ߥߟߌ߬ ߘߴߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲ߘߌ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߓߍ߯߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߜߍ߬ ߞߋߟߋ߲ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߲ߞߊ߲ߢߊ߲߫߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߎߡߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߡߊ ߘߐ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߠߌ߲߬ ߕߊ߯ߡߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫߸ ߤߊߞߍߕߏ߫ ߘߏ߫ ߞߊߣߊ߬ ߥߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋߣߍ߲ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߝߌ߲ߓߊ ߞߟߊ ߝߌ߬ߟߊ ߞߐߝߘߊ߫ ߦߙߐ ߕߍߟߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߛߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߦߙߐ ߏ߬ ߟߋ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰߸ ߥߊ߲߬ߞߙߊߘߎ߰ ߞߎߓߋߘߊ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߫.

ߣߌ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߛߎ߬ ߝߐߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߢߊ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫ ߂߇߆߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫ ߞ.ߜ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߄߀߀߀ ߞߣߊ߬ ߛߋ߫ ߥߊ߲߰ߞߙߊߘߎ߰ ߂߇߆߀ ߟߊ߫ ߌ.ߡ ߢߍ߫߸ ߞ.ߜ ߢߍ߫ ߃߉߉߆ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߛߊ߲߬ ߥߊ߰ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߝߐ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߴߊ߲ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߴߊߙߊߓߦߊ߫ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊ߭ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ ߘߏ߬ߣߌ߲ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߓߘߊ ߦߊ߲߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ߫ ߟߊߛߋ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߖߋ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߟߐ߬ ߊ߲ ߓߐߛߎ߲ߦߊ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ ߟߴߊߙߊߓߎ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߲ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߡߞߊ߫ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߌ ߓߍ߯ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߛߊ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߢߊߞߍ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߥߊ߬ߜ߭ߊߘߎ߬ߜ߭ߎ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߫ ߘߏ߲߬ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߦߙߐ߫ ߛߌ߫ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߝߊ߲߭ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߦߋ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߟߋ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫. ߣߴߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߓߐߦߌߟߊ ߕߎ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߛߵߊ߲ ߝߘߊ߬ߜߍ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߥߟߊ߫ ߊ߲ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ (ߌߛߌߙߊߌߟߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߋߗߏ߯ߔߌ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬)߸ ߊ߲ ߘߏ߲߬ ߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫߸ ߛߴߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߜߍ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߓߊ߲ߘߊ ߛߎ߯ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߦߋ߫ ߟߊ ߡߐ߰ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߛߘߊ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ ߧߋ߫ ߒ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߦߊ߲߬߸ ߛߴߊ߲ ߞߊߣߊ߬ ߝߋ߬ߟߋ߲߬ߝߋߟߋ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬߸ ߏ߬ ߕߵߊ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߘߍ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߒ߬ ߧߋ߫ ߞߎ߲߫ ߦߊ߲߬ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߦߊ߲߬ ߠߋ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߒ߬ ߓߐ߫ ߦߙߐ ߟߊ߫.

ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁߀߀߀ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬. ߛߌߦߊߦߊ ߞߍߣߍ߲߸ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߝߟߐ߫ ߘߊ߫ ߟߐ߯ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߜߐ߬ߛߐ߲߬ߞߐ ߟߎ߬ ߥߊ߬ߙߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߍ߯ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ߦߙߐ߫ ߞߎߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲߫߸ ߥߎ߬ߛߎ ߟߊ߫ ߖߊ߲߰ߧߊ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߊߕߊ߯ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߝߴߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߴߏ߬ ߞߐ߫.

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߕߎ߫ ߘߊߜߟߏ ߟߊ߫߸ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߞߏߛߐ߲߬. ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߟߐߣߍ߲ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߌߟߊߕߍ߰ ߕߎߞߘߐߟߊ ߡߊ߬ ߕߎ߫ ߘߊߝߍ߫ ߛߌ߮ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߏ߫ ߛߌߦߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߏ߬ ߟߊ߲ߔߊ߰ߦߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߙߏ߬ߜߊ ߟߎ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߖߊߘߏ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߞߏ߬ߙߏ߲߬ߞߊߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߞߍ߫ ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߢߍ߫.

ߡߐ߰ߓߊ ߟߎ߬ ߖߐ߬ ߘߊ߫ ߛߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߐ߬ߓߙߍ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߌ߬ߤߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߞߵߌ ߛߌ߰ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߌ߬ߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߏ ߡߍ߲ ߠߴߌߞߘߐ߫߸ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߟߋ߬ߡߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫߸ ߞߙߏ߬ߜߊ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߛߡߊ߬ߘߐ߬ ߞߟߍ ߣߌ߫ ߛߎ߫ ߘߐ߫ ߞߟߍ ߣߌ߫ ߓߙߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ ߞߟߍ ߟߎ߫ ߘߌ߫. ߛߊ߬ߡߊ ߓߊ߯ ߛߋ߫߸ ߞߙߏ߬ߜߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߰ ߛߊ߲ߞߊߙߊ߲߫ ߓߊߓߊ (ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬) ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊߡߋߙߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊߟߐ߬ ߓߏ߲ߘߊ ߓߍ߯ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߛߊ߬ߝߍ߫ ߛߏ߫ ߕߍߡߊ߬ ߘߎ߰ߕߟߊ ߡߊ߬߸ ߛߌ߬ߣߐ߰ߡߍ߬ߣߍ߲߬ߕߐ ߡߍ߲ ߓߕߐߟߊ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߞߎߟߋ ߞߊ߲ ߏ߬ ߢߊߘߐߜߍ ߟߐ߲߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߏ߬ ߞߣߊߕߍ߰ ߥߟߌߟߌ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߜߊ߬ ߘߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߒ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߲߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߢߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߋ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߞߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߦߋ߲߬ ߓߊ߯ ߡߊߞߟߏ߫߸ ߞߙߏ߬ߜߊ߬ ߞߟߍ ߘߐߜߍ߫.