ߡߞߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߡߞߊ߫

ߡߞߊ߫ ߛߏ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫، ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬، ߛߐ߬ߕߐ (ߊ߬ߟߌ߬ߞߊ߯ߓߊ߫) ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߘߐ߲ ߘߌ߫ ߕߌ߲ߞߌ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߄߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕ߭ߺߊ߯ߺߌߝߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߞߊߙߊ߲ߞߊߙߊ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߘߊ߲ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߖߌߘߊ߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߲߬ߛߊ ߊ߳ߺߊߓߘߎߟ ߊ߳ߺߊߖ߭ߺߎ߯ߖ߭ߺߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߘߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߍ߫ ߦߙߐ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߘߐ߬ߓߛߍ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߦߙߐ ߜߍߟߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߝߘߊߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߊߣߊ߲߫ ߖߊߙߊ߲ ߜߍߟߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߞߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߈߅߀ ߞ߂  ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߈߈ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߛߌ߰ߣߌ߲߫ ߏ߬ ߞߊ߲߬، ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߡߍ߲ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߞߊ߫ ߜߍߞߣߍ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߆ ߘߌ߫، ߊ߬ ߟߐ߭ ߓߊ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߜߟߊ߫ ߂߇߇ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߞߊ߫ مكة
ߡߞߊ߫ ߞߍߦߙߐ

ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ ߡߞߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲، ߓߞߊ߫، ߛߏ ߟߎ߬ ߣߊ، ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲، ߛߏ، ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ ߟߊߕߏߣߍ߲، ߓߏ߲߫ ߞߘߐ، ߛߏߣߍ߲
ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߛߊ߲߬ ߂߀߀߀ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫ (ߝߐ߲ߞߐߢߐ߯ߦߊ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫)
ߛߓߍߘߊ ߘߐ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ
ߛߏ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߤߌߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ

ߤߌߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮

ߤߌߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߣߊߖߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߏ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬

ߡߞߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߞߊ߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߞ߭ߺߊ߯ߟߌߘ ߝߊߦߌߛ߫ߊߟ
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ߬ ߛߙߍߞߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߓߊߘߙߌ߫ ߓߣߎ߬ ߛߎ߬ߟߑߕ߭ߺߊ߯ߺߣߌ߲߫
ߛߏ ߞߣߐ߬ߜߍ߬ߠߊ ߊߓߘߎߟߊߦߌ߫ ߓߣߎ߬ ߡߎߤߊߡߍߘ ߊߟߑߞ߫ߎߦߌߤߊߛߦߌ߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬
ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߛߏ: ߈߅߀ ߞ߂

ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߁߂߀߀ ߞ߂

ߊ߬ ߟߐ߭ ߜߟߊ߬ߜߟߊ ߂߇߇
ߛߌ߰ߓߊ߮
ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲ ߁ ߅߇߈ ߇߂߂ ( ߂߀߁߅ ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲)
ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ ߄،߂߀߀ ߡ/ߞ߂
ߟߐ߲ߕߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬
ߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲
ߢߎߡߍ߲ߙߋ߲ߞߏ߲ߘߏ ߡߊ߬ߛߙߋ ߂߁߉߅߅
ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ +߉߆߆-߁߂
ߞߍߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߊ߬ߛߙߋ