ߞߋߕߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߋߕߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫:

ߝߊ߰ߡߊ߬ߓߏ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ߫ ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߐ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߕߊ߫ ߛߌ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߗߍߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ «ߗߍ߮ ߕߊ߬ߟߌ» ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߒߞߏ ߘߌ߫.

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ ߛߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߕߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߋߕߊ ߦߋ߫ ߛߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߎ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߕߊ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭߭߭ߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙ.

ߛߌ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߗߍߕߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߞߣߐ߫ ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߣߊߙߋߡߊ߲߰ ߣߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߘߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߎߡߊ߫ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߲߬ߖߘߊ߬ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߞߋߕߊ߫ ߞߏ ߡߊ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߡߊ߬߸ ߝߏ߫ ߞߋ߬ߟߊ߫ ߖߓߊ߬ߕߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫.

ߞߋߕߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߦߋ߫ ߛߌ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߠߋ߬ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫:

ߘߎ߰ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߕߊ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߊ߫:

  • ߞߋߕߊ߫߸ ߦߋ߫ ߕߊߤߎߥߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫;
  • ߞߋߌߕߊ߫߸ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߋߕߊ߫ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߎ߰ߓߊ ߘߌ߫;
  • ߞߋߌߕߊ߫ ߝߏ߲ߝߊ߲߸ ߣߌߗ߭ߍߙ ߝߏ߲ߝߊ߲ ߘߏ߫.

ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]