ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ ߟߊ߫ ߖߋ߬ߟߌ߫ ߡߊ߬ߡߘߎ ߞߎߦߊߕߍ߫ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߐ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߛߓߍߕߐ߫ ߊ߬ ߢߊߞߘߐ ߏ߬ ߡߊ߬ ߣߌ߲߬ :

 • ߖߺߌ߬ߺߺߣߺߺߍ߬ ߘߺߺߋ߲ ߠߺߺߎ߬ ߓߍ߲߭ ߠߋ߫ ߞߊ߬ ߒ߬ ߓߐ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߘߐ߫
 • ߖߺߌ߬ߺߺߣߺߺߍ߬ ߘߺߺߋ߲ ߠߺߺߎ߬ ߓߺߍ߲߭ ߠߺߋ߫ ߞߺߊ߬ ߖߌ߬ߺߣߍ߬ ߤߙߐߦߊ߫
 • ߞߵߊ߲ ߝߺߺߊ߬ߺߺߛߺߺߏ ߕߺߺߊ߬ ߖߺߺߺߺߺߺߎ߮ ߟߺߺߺߺߺߎ߬ ߓߺߺߺߟߺߺߺߏ߫
 • ߖߺߌ߬ߺߣߺߍ߬ ߘߺߋ߲ ߗߺߍ߬ߺߡߺߊ ߣߴߊ߬ ߡߛߏ߬ߺߡߊ߲ ߠߺߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬
 • ߊ߲ ߓߺߺߍ߯ ߦߴߊ߲ ߡߙߌ ߟߺߊߺߕߊ߯ ߊ߲ ߓߋ߲ߺߓߊ ߟߺߎ߬ ߘߍ߬ߢߐ߮ ߟߎ߫ ߡߊ߬
 • ߊ߲߯߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߣߌ߲߬ ߤߺߙߺߐߺߦߺߊ ߢߺߌߺߣߺߌ߲ ߠߺߋ߬ ߘߺߐ߫
 • ߊ߬ߺߺߺߟߺߺߎ߫ ߝߺߊ߬ߺߛߺߏ ߦߋ߫ ߖߺߺߌ߬ߺߌ߬ߺߌ߬ߺߌ߬ߺߺߌߺߌߺߌߺߌߺߌߺߺߣߺߺߍ߫
 • ߏ߬ ߟߺߎ߬ ߓߺߍ߯ ߛߊ߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߤߺߙߺߐߺߦߺߊ ߢߺߌߺߣߺߌ߲ ߠߺߋ߬ ߘߺߐ߫
 • ߊ߬ߺߺߟߺߺߎ߫ ߝߺߊ߬ߺߺߛߺߏ ߦߋ߫ ߖߺߺߺߺߺߺߌ߰ߺߺߺߺߺߣߺߺߺߺߺߍ߫ ߦߺߺߺߋ߫
 • ߊߺߺߝߺߺߙߺߺߌߺߺߞߺߺߌ߫ ߝߺߍ߬ ߞߺߺߺߺߺߺߺߎ߲߭ ߓߺߺߺߺߺߺߍ߯ ߟߺߺߺߺߺߊ߫
 • ߊ߲ ߖߺߎ߬ߺߛߺߎ ߞߺߣߺߊ߫ ߝߺߊ߰ ߡߺߺߺߺߎ߰ߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߺߡߺߺߺߺߺߍ߯