ߦߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߦߙߌ
habitat, organisms known by a particular common name
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲woody plant, phanerophyte ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫phanerophyte, forest ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
This taxon is source ofwood ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫forestry science, dendrology ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߙߌt ߦߋ߫ ߝߍ߲߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ ߘߌ߬ ߒߞߏ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߞߍߢߊ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߌ߫ ߖߙߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߘߐߜߍ߫ ߞߏߢߊ߬ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߵߊ߬ ߓߎ߲ߓߎ߲ߟߋ߲߫ ߝߍ߲߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫؛ ߣߴߏ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ߸ ߊ߬ ߟߌߟߌ߲߸ ߊ߬ ߓߎ߭ ߸ ߊ߬ ߝߊ߬ߘߊ ߸ ߊ߬ ߓߟߎ ߸ ߊ߬ ߓߏߟߏ߲ ߸ ߊ߬ ߝߋ߯ߙߋ ߸ ߊ߬ ߘߋ߲ ߸ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߝߎ߭ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߕߟߎ߫ ߸ ߣߴߊ߬ ߜߍ߲߭ ߊ߬ ߣߌ߫. ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߦߙߌ. ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߬ ߡߌ߲ ߕߐ߬ߣߐ߫ ߕߍ߫ ߓߊ߲߫ ߝߐߟߊ߫ ߦߌߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߐ߬.

ߦߙߌ
ߦߙߌ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲߲߬ߝߍ ߘߐ߫

ߕߙߌߣߌ߲ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߦߙߌ ߛߎ߯ߦߊ ߓߴߊ߬ ߕߊ߬ ߥߊ߯ ߆߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߝߏ߯ ߥߊ߯ ߞߡߍ߬ ߢߐ߰ (߁߀߀،߀߀߀) ߟߊ߫. ߞߓߊߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߦߙߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߫ ߓߊߟߏ߫ ߝߋ߲ߢߣߍߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߫ ߣߋ߬، ߥߦߏ߬ ߕߊ߫ ߟߎ߫ ߓߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬. ߦߙߌ ߟߎ߫ ߛߌ߬ߞߛߊ߬ߓߌ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߧߐ߮ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߦߏ߫ ߡߐ߰ ߟߋ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ߭ ߓߴߊ߬ ߕߊ߬ ߛߊ߲߬ ߁ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߦߟߍ߬ߘߐ߬ߞߍ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߌ߬ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ߦߙߌ ߡߌ߲ ߖߊ߬ߕߋߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߊ߫ ߞߘߐ߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߸ ߏ߬ ߓߋ߫ ߛߊ߲߬ ߅߀߀߀ ߣߌ߫ ߝߊ߲ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬. ߡ.ߟ.ߛ ߞߊ߫ ߓߟߏߝߘߊ߫ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߓߊߟߏ ߣߌ߫ ߞߎ߲ߞߏ߫ ߞߏ ߟߎ߫ ߞߎ߬ߣߊ߬߸ ߏ߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߂߀߁߂ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߦߙߌ ߦߙߌߞߊ ߓߘߊ߫ ߛߋ߫ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߄،߉ ߡߊ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߞߊ߲߬.

ߦߙߌ ߕߐ߬ߣߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߙߌ ߕߐ߬ߣߐ߫ ߓߏ߬ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߞߴߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߟߐ߲ ߡߎߣߎ߲߬. ߟߐ߲ߞߏ ߓߎ߬ߣߊ߬ߞߎ ߞߊ߲߬߸ ߦߙߌ ߟߐ߲ߣߌ߫ ߓߏ߬ߟߏ߲߫ ߠߎ߫ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߘߊ ߟߎ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߢߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߡߊ߬. ߏ߬ ߘߐ߫ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߦߙߌ ߘߐߜߍ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߕߘߴߊ߬ ߕߐ߬ߣߐ ߓߋ߫ ߝߋ߲ ߥߙߍߓߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊߝߏ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬: ߓߊߟߏ، ߘߊ߲ߘߊߟߌ، ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ، ߓߊ߲ߘߊ، ߘߍ߰ߦߊ߬ߟߌ߸ ߊ߬ ߣߌ߫.

ߊ߲ ߘߌ߫ ߃ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߞߊߡߊ߬ ߸ ߞߴߏ߬ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ: 

ߓߊߟߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߟߏ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ ߦߙߌ ߟߋ߬ ߢߐ߰ ߕߍ߹ ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߡߐ߰ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߦߙߌ ߝߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߓߋ߬ ߘߊߥߎ߲߫، ߞߴߊ߬ ߕߵߊ߬ ߓߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߛߴ ߊ߬ ߘߋ߲߫ ߡߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫،

ߦߙߌ ߈߀% ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍߟߊ߫ ߓߊߟߏ߫ ߘߌ߬.

ߘߊ߲ߘߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߞߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߦߙߌ ߟߋ߬ ߢߐ߰ ߕߍ߬، ߓߊߏ߬߸ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߏߣߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߌ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌߟߊ߫ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߦߙߌ ߓߋ߫ ߝߎߙߊߞߍߟߌ߫ (ߘߊ߲ߘߊߟߌ) ߞߍ߫ ߸ߥߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߎߡߊ߫ ߦߋ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߫ ߟߎ߬ ߝߋ߬، ߏ߬ ߟߊ߲ߒߡߊ ߜߍߘߐߕߊ߫ ߦߋ߫ ߛߎߡߊߥߙߏ߫ ߟߊ߫ ߘߏߕߎ߫ ߞߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߬، ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߭ ߠߊ߫ ߸ ߁߂߀߀ ߌ.ߡ ߞߐ߫. ߏ߬ ߟߋ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߦߙߌ ߓߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߝߙߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߌߟߌ߲߸ ߣߴߊ߬ ߝߎ߭ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߬߸ ߡߍ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊߞߏ߫ ߢߌߡߊ߫ ߕߋ߫ ߕߐ߬ ߛߌ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߢߐߛߌ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊߙߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߲߹

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߙߌ ߕߐ߬ߣߐ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߏ߲߬ߓߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߓߍ߯ ߘߌ߬ ، ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߣߴߌ ߦߋ߫ ߛߊ߲ߖߌ ߝߎ߲ߝߎ߲߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߝߢߐ߫ ߛߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲߫ ߞߏߢߎߡߊ߫ ߣߊߟߌߡߎ߲߫ ߞߎ߰ߛߎ߲ ߘߌ߬ (O_2) ߞߊ߬ߣߌ߬߸ ߦߙߌ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߬ ߊߟߊ߫ ߕߊ߫ ߞߐ߫ ، ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߋ߬ߡߎ߲߬ߥߊߦߌ߲ ߡߌߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎ߰ߛߎ߲ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߡߐ߰ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߦߙߌ ߘߎߟߋ߲߫ ߞߙߐ߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߞߊߢߌ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߤߊ߲ߞߟߌ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߘߡߍ߬ ߟߊ߫ ߢߊߦߋߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫. ߣߌ߫ ߦߙߌ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫ ߓߌ߬ ߸ ߘߊ߭ ߘߌ߫ ߛߌ߰ ߢߣߊߡߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߕߡߊ߬ߦߌ߬ ߛߌ߫ ߕߴߏ߬ ߘߐ߫ ߊߟߊ߫ ߕߊ߫ ߞߐߝߍ߬، ߓߊߏ߬߸ ߊߘߡߊߦߊ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߦߙߌ ߟߊߝߐߦߊ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ߲߫ ߢߍߞߣߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߕߍ߫ ߞߴߊ߬ ߞߐ߫ߞߐߣߐ߲߬.