ߞߐ߲ߘߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߐ߲ߘߍ
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ߫ ߕߐ߯ߢߐ߲߯ߡߊ߲ ߠߎ߬

ߞߐ߲ߘߍ ߦߋ߫ ߛߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫: ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߞߘߏߥߊߙߌ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫߸ ߜ߭ߊ߲ߓߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ...߷ ߞߐ߲ߘߍ ߕߍ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫: ߞߐ߲ߘߍ߸ ߞߐߣߍ߸ ߞߐߣߋ߸ ߞߏߣߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ...߷

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐ߲ߘߍ : ߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߞߐ߲߬ ߘߋ߲) ، ߢߜߊ߬ ߡߛߏ߬ ߞߐ߯ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ : (ߞߐ߲߬) ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߓߏ߲߫ ߞߙߐ߬ߕߍ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߟߏ ߟߊ߫ ߸ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߎߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߗߍߒߞߣߐ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߋ߲ ߞߎ߲߬، ߡߐ߱ ߓߊ߯ ߏ߬ ߝߋ߲-ߋ-ߝߋ߲߫ ߞߍ߫ ߸ ߞߏ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߘߋ߬߸ ߏ߬ ߕߌ߰ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߛߊ߬ߕߐ߬ ߛߊ߲ߞߌߘߊ߲߫߸ ߓߊ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊ ߟߋ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲߫ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߢߍ߫ ߝߏ߫ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߋ߲ ߠߊ߫ ، ߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ : ( ߕߊߡߎߙߊ߫) ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߋ߲ߡߛߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ، ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߏ߬ ߖߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ ߓߌߦߙߌߞߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ߓߊ߫ ߛߋߒߞߏߟߊ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߥߙߍ ߏ߬ ߓߍ߯ ߟߊߡߐ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ ߖߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲ߛߋ߲ߛߋ߰ߟߋ߲ ߦߋ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߞߐ߲߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬) ߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߢߊ ߣߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ : (ߞߐ߲ߘߍ ߟߎ߬) ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߟߌߓߌߟߊ ߞߐߛߐ߲߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߖߎ߯ ߛߎߡߊ߲߫ ߠߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߐ߲߬ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߌ߲ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ߸ ߞߌ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߓߊ߯ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲ߠߊ߫ ߛߍߣߍ߲߬ ߓߍ߯ ߘߴߏ߬ ߟߊߕߏ߫ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߞߐ߲߬ ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߣߌ߲߬ ، ߡߛߏ߬ߞߘߐ߬ߓߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߦߊ ߣߌ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߓߍ߯ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߕߊߡߎߙߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߏߡߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߣߌ߫ ߛߏߡߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߸ ߛߋߒߞߏߟߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߊ߬ ߕߏߟߏ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߛߊ ߥߎߙߊ߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߦߊ߫ ߘߙߌߞߌ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߎߦߊ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߊ߬ ߓߟߏ߫ ߢߍߣߍ߲ߎ߲߫ ߸ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ : ( ߞߛߊ ߥߎߙߊ߫) ، ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊߡߎߙߊ߫ ߕߐ߮ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߊ߬ߡߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߐ߲߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߸ߏ߬ ߓߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߛߌ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߋ߬ߙߌ ߞߊ߬ ߞߐ߲߬ߘߋ߲ ߏ߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߘߌ߫ ߸ߏ߰ ߕߋ߲߬ ߤߊߟߌ߫ ߓߌ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߙߊ.

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߏ߰ߟߏ߲߬ ߞߐ߲ߘߍ߫