ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߡߊߛߐߢߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߡߊߛߐߢߊ
ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߞߐߜߍ
ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߡߊߛߐߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߞߎߡߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߢߊ

ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߦߋ߫ ߔߘߋߞߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߫ ߟߊ߫ ߓߐߒߖߘߍߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߔߘߋߞߎ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߢߊ߲߬ߒ߬ߞߐ߬ߓߊߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߢߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬. ߞߎߡߘߊ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߝߟߐߡߊ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ ߘߌ߫ ߥߞߌ ߞߐߞߊ߲߬ (ߡߊߌߞߙߏߛߐߝߕ ߐߝߋߛ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ) ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߴߊ߫ ߞߊ߲߬߸ ߒ߬ ߞߊ߬ ߏ߬ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߏߟߏ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߓߐߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲).

ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ ߢߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߊ߲߬ (ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߕߎ߲߫ ߥߟߊ߫ ߕߊ߲߬ߓߊ) ߡߊ߬ߙߊ߲ ߝߍ߬ ߛߊ߲ߝߍ߬

ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߟߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߕߟߋ߬ߓߊ߰ ߖߙߎߡߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߝߙߊߕߌ ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ߫ ߝߊ߲ ߝߍ߬߸  ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߌ߫ ߟߊߞߊ߬ ߌ ߦߋ߫.

ߌ ߘߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߟߌ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߌ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߌߕߐ߮ ߟߊߘߏ߲߬߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬߸ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ ߠߊߘߏ߲߬߸ ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߘߏ߲߬;

ߌ ߦߋ߫ ߛߐ߰ ߟߴߌ ߕߐ߮ ߛߓߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߦߌߟߊ߫ ߝߟߐ (ߒߞߏ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬) ߘߐ߫߸  ߞߵߌ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲ (pas Word/mot de passe) ߠߊߘߏ߲߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߦߌߟߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߋ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߞߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߦߌߟߊ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ (email) ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߦߙߐ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߘߐ߫.

ߌ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߦߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߎ߰ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߛߏ߰ߙߏ߬ߛߊ߯ߙߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߘߐߜߍߟߌ߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߛߏ߰ߙߏ߬ߛߊ߰ߙߊ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߎ߰ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߞߏ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߍ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߛߓߍߟߌ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߟߊߛߏ߲߬ ߦߊ߲߬), ߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫.

ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߛߏ߯ߙߏߛߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߢߊߦߋ߫ ߜߏߡߊ߲߫߸ ߌ ߦߴߌ ߢߊ ߡߊߖߌ߰ ߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߘߏߜߘߍ߫ ߟߊߣߊ߬߸ ߌ ߓߊ߯ ߛߴߌ ߤߣߍߣߊ߲ߕߊ ߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߦߙߐ ߘߐ߫.

ߣߴߏ߬ ߓߍ߯ ߘߝߊ߫ ߘߊ߫߸ ߞߘߎ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߟߊ ߘߐ߫ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߕߐߘߐ߲߫, ߣߴߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߘߴߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߥߟߍߟߍ߫߸ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߫ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߘߏ߲߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫.

ߣߴߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߦߌ߬ߘߴߌ ߟߊ߫߸ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߰ߙߏ߬ߛߊ߯ߙߊ ߓߍ߲߬ߓߊߟߌ ߥߟߴߊ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߍ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߣߐ߬ߡߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߦߌߟߊ߫.

ߣߌ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߘߏ߲߬ ߌ ߟߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߞߣߐ߫ ߌ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫. ߌ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߗߋߛߓߍ ߘߏ߫ ߟߊߣߊ߬ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߊ߫߸ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ (link/liens) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߏ߬ ߝߟߐߡߕߊ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߍ߲ ߘߊߦߟߍ߬ ߟߴߌ ߢߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߟߋ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߗߋߛߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߫߸ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߴߌ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߠߊߞߊ߬ ߟߊ߫.

ߞߎߡߘߊ ߟߊߦߟߍ߬ ߢߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߣߋߟߌߞ ߂߲ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬ ߖߐ߫߸ ߌ ߝߣߊ߫ ߦߴߌ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ (ߛߟߊ) ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߫

ߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߛߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߌ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߍ߲ (ߡߐ߱߸ ߝߋ߲߸ ߦߙߐ…) ߞߊ߲߬߸ ߌ ߦߴߏ߬ ߕߐ߮ (ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬߸ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ) ߟߋ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߘߊ߬ߟߋ߲߬ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߘߐ߫߸ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߟߊߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߣߍ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߣߌ߲߬.

ߞߎߡߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߕߐߘߐ߲ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߣߍ߫ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߊ߲ ߡߊ߬

ߣߴߌ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߟߴߌ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߘߐ߫ ߛߓߍߟߌ (ߞߎߡߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫) ߘߌ߫ ߓߐ߫ ߓߎ߰ߘߌ߬ߜߍ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߊ߯ߡߊ ߘߌ߫. ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬. ߌ ߘߌ߫ ߞߎߡߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ ߘߌ߫ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬.

ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߴߏ߬ ߞߣߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߌ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߥߞߌ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ (ߐߝߋߛ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ…) ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߣߐ߫߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߫ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߣߵߏ߬ ߣߙߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ ߞߣߐ ߦߋ߲߬.

ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߝߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߕߎ߲߫

ߣߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߴߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߝߙߐߝߙߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ (ߞߎߡߘߊ) ߘߏ߫ ߘߐߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߡߌ߬ߣߊ߫. ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߬؟, ߌ ߓߊ߯ ߕߐ߮ (ߡߐ߱߸ ߝߋ߲߸ ߦߙߐ߸ ߟߌ߬ߤߟߊ) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߌ ߘߏ߲߬ ߟߊߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߋߚߋ߫ ߞߴߊ߬ ߛߓߍߕߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߞߌߔߘߋߞߎ ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߫ (sélectionné)߸ ߞߊ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ (ߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߫) ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߡߎߣߎ߲߬ (ߥߟߊ߫ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߛߓߍߓߊ߮ ߕߊ ߝߘߏ߬ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬)߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߐ߬ ߥߎߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߏ߲߬ (ߥߟߴߊ߬ ߣߴߌ ߕߊ ߛߓߍߢߊ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫)߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߡߊ (blue/blues) ߘߐ߫.

ߣߴߌ ߘߏ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߞߍߗߏ߮ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߟߏߟߦߊ (manuel/manuelle) ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߟߊߞߊߘߌ ߣߌ߲߬ ( [[[]]] ) ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߡߊ߬ (ߟߊߒߡߊ ߣߌ߲߬ ߕߊ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫ ߟߋ߬ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲߫ (link/liens) ߘߌ߫). ߌ ߓߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߘߊߝߍ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬.

ߕߍߕߍ߯ ߝߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߙߐ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߢߊ ߘߐߜߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߟߊ߫ ߦߙߐ

ߕߍߕߍ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߔߙߊߜ߭ߙߊߝ (paragraph) ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ ߟߎ߫ ߕߍߝߘߊ߫ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߛߐ߲߫ ߛߌ߬ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߝߊ߲߭ ߦߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߟߊߝߎߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߗߋߛߓߍ߫ ߝߙߏߞߏ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬. ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߕߍߕߍ߯ () ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߏߞߊ߲ (ߘߏߝߙߍߕߍ) ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫.

ߕߍߕߍ߮ ߥߟߊ߫ ߕߍߛߘߌ ߝߙߊ߬ ߢߊ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߊߞߙߐ߬ߛߌ߫

ߕߍߕߍ߯ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߞߍߗߏ߮ ߘߐ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߕߍߕߍ߮ (ߕߍߛߘߌ\«pragraphe») ߞߎ߲߬ߕߐ߮ (ߦߏ߫: ߘߐ߬ߝߐ߸ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߸ ߘߋ߲ߣߍ߲ߦߊ…) ߟߋ߬ ߡߊߡߌ߬ߣߊ߬ (ߛߟߋߞߑߛߐ߲ߣߋ߫) ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߕߍߕߍ߮ ߤߊߡߊ߲߫ ߕߍߛߘߌ (paragraph) ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߝߙߊߕߌ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏߝߊ߲ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߏ߬ ߞߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߕߍߛߘߌ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߘߌ߫.

ߕߍߕߍ߮ ߥߟߊ߫ ߕߍߛߘߌ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ߟߋ߲ ߁߭ ߣߴߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߝߙߊ߬ߟߌ߸ ߛߓߍߟߌ ߣߌ߫ ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߕߎ߲߫

ߘߏߝߙߍߕߍ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߍߗߏ߮ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߕߊ߫ ߞߍߢߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߦߋߢߊ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߘߐ߬ߞߣߍ߬ߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫: ߓߐߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ (ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲) ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ «=» ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߘߊߡߌߣߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߝߣߊ߫ ߕߍߛߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߍߢߊ ߘߐ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߒ߬ߞߊ߬ ߖߊ߲߬ߕߏ߲߬ߘߐ߬ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߥߟߊ߫ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ ߘߏ߫߸ ߞߎߡߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߲ߘߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ (ߦߏ߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲, ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ߸ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲߸ ߖߊ߯ߓߘߊ…) ߸ ߌ ߘߌ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ߟߋ߲ ߂߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߏ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߓߏ߲߬ߘߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫. ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ = ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߐ߰ߟߋ߲ ߁߭ ߞߴߊ߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߞߍ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߍ߬.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߝߙߊ߬ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߢߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߦߋ߫ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬: ߏ߬ ߝߟߐߡߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߛ ߞߊ߲߬߸ ߞߵߏ߬ ߝߙߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߊ߫ ߞߐߜߍ ߞߊ߲߬; ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߊ߭ ߟߋ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߍߟߊ߲ (ߕߟߋ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲) ߞߣߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߛ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߝߙߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߞߐߜߍ ߟߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߊ߲߬. ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߦߋ߫ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߥߞߌ ߡߊ߬ߡߛߏ߬ ߞߍߦߙߐ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߛ (Wikimedia commons) ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߐߕߐ߯ (ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬) ߟߘߊߙߏ߫ ߦߙߐ ߘߌ߫.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߌߟߊ

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߐ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߊ߬ ߝߙߊ߬ ߟߋ߬ ߕߐߘߐ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߝߙߊߕߌ ߕߍߡߊߝߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߴߏ߬ ߘߌ߫ ߟߊߝߎߟߋ߲߫ ߞߊ߬ ߖߐ߯ߙߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬. ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߐ߮ ߥߟߴߊ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߦߴߏ߬ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߝߙߊߕߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫: ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ, ߌ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ ߟߊߦߟߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߞߘߐ߫.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊ߬
ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߝߙߊ߬ߟߌ ߘߐߜߍ ߟߊ߫

ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߏ߬ ߟߋ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߢߌߠߌ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ ߟߊߞߊ߬ ߌ ߢߍ߫߸ ߌ ߦߴߌ ߢߌߣߌ߲ߝߋ߲ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ (ߟߊ߬ߕߍ߲\ߊߙߊߓߎ\ߒߞߏ\ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߊ߲߬ߜ߭ߟߍ߬ߞߊ߲) ߦߋ߲߭ ߠߋ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߴߌ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߕߌ߱ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߢߐ߲߯ ߕߊ߬߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌߟߡߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߴߌ ߟߊ߫. ߌ ߦߴߌ ߤߍߣߍ߲ߞߍߕߊ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߬ ߠߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ ߛߓߍ߫ ߝߍ߬ߛߓߍߟߌ (ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߝߍ߬ߛߓߍߟߌ) ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߕߐߘߐ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߙߊ߫ ߦߙߐ߫ ߘߐ߫߸ ߌ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫.

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߣߴߊ߬ ߝߙߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߝߊ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߌ ߦߴߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߫ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߦߏ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߤߊ߲߯ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߣߍ ߞߊ߲߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫߸ ߟߊ߬ߦߟߍ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߍߟߊ߲ (device/l'appareil) ߞߣߐߝߋ߲ ߠߎ߬ ߦߌ߬ߘߴߌ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߡߴߌ ߖߍ߬ߘߍ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߞߐߕߐ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߌ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߊߦߟߍ߬ߞߏ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߦߙߐ ߏ߬ ߝߎ߬ߙߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߥߞߌߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߐߡߐ߲ߛ ߡߊ߬. ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߕߐ߯ߟߊ߫ (ߕߐ߮ ߛߓߍ߫)߸ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ ߛߓߍ߫߸ ߞߊ߬ ߦߌߟߡߊ (ߒߠߋ ߞߊ߬ ߞߐߜߍ ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ «screenshot» ߟߋ߬ ߘߌ߫) ߝߊ߬ߙߵߊ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߛߏ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߌ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߝߣߊ߫ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߟߏ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߘߌ߫. ߣߴߏ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߞߎ߬ߘߎ ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ߬ ߡߊ߫ ߘߏ߲߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߝߋߎ߫߸ ߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫. ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߝߙߊ߬ ߌ ߟߊ߫ ߞߣߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߦߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߌߣߌ߲ߠߌ߲ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬.

ߦߌߟߡߊ ߝߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߝߙߊ߬ߢߊ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߐߜߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬, ߢߌߣߊߣߍ߲ ߠߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߕߎ߲߫

ߦߌߟߡߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊߕߋߜ߭ߏߙߌ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ߧߊ߫ ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߥߞߌ ߞߊ߲߬. ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏ ߛߘߌ߬ ߕߟߋ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߛߓߍ ߟߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߟߊ߫...߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߟߐ߲ߞߏ ߓߊߓߏ߲ ߞߣߐ߫: ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߒ ߞߊ߬ ߦߌߟߡߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߘߌ߬ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߟߊ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߊ߫߸ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߊ ߟߊ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߎ߬ߥߊ߰ߡߍ߫ ߒߞߎ߬ߙߎߡߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߑߙߊ߲ߞߑߟߊ߲ߣ ߘ. ߙߎߛߝ߭ߋߟߕ ߘߌ߫߸ ߥߌ߲ߛߑߕߐ߲߫ ߗߐߗߌߟ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߊߘߐߟߝ ߤߌߕߑߟߍߙ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߢߐ߲߯ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߓߏ߲ߞߣߐ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߊ߲ߝߍ߫ ߝߙߊߕߌ ߡߊ߬ߙߊ߲߬ ߓߟߏ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߴߏ߬ ߛߐ߲߬ߞߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߝߢߐߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߊߦߟߍ߬. ߌ ߘߌ߫ ߦߌߟߡߊ ߕߐߘߐ߲߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߘߊ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߢߐ߲߮ ߘߏ߫ ߢߌߣߌ߲߫ (ߟߊߒߡߊ߫ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߰ߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߛߓߍ߫)߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߏ߫ ߓߘߴߌ ߟߊ߫ ߦߌߟߡߊ ߏ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߞߏ߫ (ߦߌߟߡߊ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬), ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߲߬߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߞߏ߫ (ߦߌߟߡߊ߫ ߞߎߘߊ).

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߝߙߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߍߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߞߟߊ߬ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߞߎ߲߬ߘߐ߫ ߞߎߡߊ߫ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߘߐ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߤߊߡߌ߲ ߞߍ ߡߊ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߞߊߟߊ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߣߴߊ߬ ߝߛߐߞߐߙߌ ߟߎ߬ ߟߊߜߎ߬ߝߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߥߞߌ ߦߴߊ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߓߍ߯ ߝߍ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߵߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߦߊ߫ ߛߓߍߣߍ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߝߊ߬ߙߊ߫. ߛߴߊ߬ ߘߌ߫ ߟߐ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߍ߲ߘߍ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߞߎߡߊ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫߸ ߥߟߊ߫ ߊ߬ߦߌ߫.

ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߊ߬ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߛߊ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߓߍ߬ߘߍ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߌ߫߸ ߛߓߍߟߌ߫ ߝߐ߯ߓߍߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߬߸ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫. ߥߞߌ߫ ߡߊ߫ ߛߐ߲߬ ߦߎߕߎߓ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߞߏ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߒ߬ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߬ߛߙߋ߬ ߞߍ߲ߘߍ ߘߏ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߘߏ߫ ߛߙߋ ߘߌ߫ ߒ߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫߸ ߛߊ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߫ ߕߍ߫ ߌ ߘߌ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߌ߬ߦߊ߬ߦߊ (ߛߎ߬ߞߏߟߊ߲) ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߖߏ߰ߛߌ߬ ߟߴߊ߬ ߕߌ߱ ߓߟߏ߫. ߒ߬ ߡߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߙߏߝߏ (ߝߋߛߑߓߎߞ߸ ߕߑߥߌߕߍߙ߸ ߟߍ߲ߞߋߘߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫) ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߊ߲ߞߎ߲߫ ߠߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߛߙߋ߬ߦߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߁߭
ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߂߲
ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߃߲

ߖߐ߲߬ߛߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߛߌߝߊ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫. ߡߊ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߥߟߊ߫ ߛߓߍߦߟߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߓߍߟߌߟߊ ߛߓߍߟߌߕߐߟߊ ߦߴߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߘߊߞߎ߲ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߞߍ߬ߣߍ߲߸ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߁߭ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߣߌ߲߬.

ߌ ߓߊ߯ ߓߊ߲߫ ߕߏ߲ߘߋߦߊߟߊ߲ (ߛߓߍߟߌ ߡߊ߬ߛߙߋ) ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߦߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ (ߟߊߛߙߋߦߊ) ߕߐߘߐ߲߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬. ߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߴߏ߬ ߞߣߐ߫ ߞߴ(ߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߛߓߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߣߙߊ߫ ߦߊ߲߬߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߏߝߐߟߌ߫ ߞߙߊߞߏ)߸ ߌ ߘߴߌ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߛߓߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߣߐ߫ ߦߏ߫ (ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬) ߥߟߊ߫ ߏ߬ ߕߊ߬ߣߊ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ (ߝߊ߬ߙߊ) ߕߐߘߐ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߓߍߟߌ ߏ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߌ ߣߐ߬ ߡߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߣߌ߫ ߞߏߝߐߟߌ ߟߊߘߏ߲߬ ߢߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߣߐ߰ߡߊ߲ ߘߌ߫.

ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߕߋ߲߬ ߘߏ߲߬߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߦߴߌ ߓߟߏ߫ ߞߴߏ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߘߏ߫ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߡߊ߬ߛߙߋ ߕߐߘߐ߲߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ ߘߏ߫ ߘߊߦߟߍ߬; ߌ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߞߏ߲߬ߘߏ ߏ߬ ߛߊ߲ߝߍ߬: ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߥߞߌߔߘߋߞߎ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߘߌ߫: ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ (ߊ߲) ߠߊ߫ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߞߣߐߘߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߐ߮ ߛߓߍ߫ ߦߏ߫ (ߓߊ߬ߓߊ߫ ߖߊ߰ߣߍ߫) ߦߋ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ () ߘߐ߫߸ ߣߴߌ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߐ߫ ߌ ߞߘߐ߫ ߥߟߊߞߌ߫߹ ߌ ߘߴߏ߬ ߕߐߘߐ߲߫ (ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫)߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߦߴߏ߬ ߓߘߊ߫ ߝߙߊ߬ ߊ߬ ߝߙߊ߬ ߦߌߟߊ߫ ߘߐ߫.

ߣߴߊ߬ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߒ߬ ߕߊ߫ ߥߞߌ ߞߊ߲߬ ߘߏ߲߬߸ ߌ ߘߏ߲߬ ߞߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍߦߙߐ߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ (ߞߊ߲߬ߖߊ߬ߡߊߘߌ߫߸ ߝߐ߰ߓߍ߬ߞߊ߲ߞߋ߸ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߝߊ ߘߏ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫) ߞߊ߲߬߸ ߌ ߘߌ߫ (ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲) ߕߐߘߐ߲߫ (ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫)߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߘߏ߬ ߞߏ߲߬ߘߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߞߊ߬߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߴߏ߬ ߛߓߍ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ (https//www.kanj) ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߊߓߌ߬ߟߊ߫ (ߞߏߔߌ߫) ߞߵߊ߬ ߣߙߊ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߞߣߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߕߐߘߐ߲߫ (ߛߐ߲߬ߞߌ߲߫) ߠߊ߫; ߏ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߰ߙߌ߬ ߕߎ߲ߞߎ߲ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߘߏ߫ ߞߴߏ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߛߘߌ߬ߜߋ߲ ߏ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߊߛߙߋߦߊ߫߸ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰.