ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߝߋߛߑߓߎߞ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝߋߛߑߓߎߞ
social networking service, ߓߟߐߟߐ߫ ߞߍߦߙߐ, social media, user-generated content platform, online community, very large online platform
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ 2004 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
NameFacebook ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲FB ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲, ߊߟߏߡߊ߲ߞߊ߲, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲, Standard Mandarin ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬face book ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߕߍ߰ߓߊ߮Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byMeta Platforms ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߊ߲ߓߊMark Zuckerberg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߦߟߊMark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris Hughes ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲, Traditional Chinese, Simplified Chinese, ߗ߭ߊߔߐ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲2021 Facebook outage, access restriction, access restriction, Facebook–Cambridge Analytica data scandal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲'Verschlossene Auster' award ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ߬ߟߊMeta Platforms ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Platformߊߦߌ ߏߛ, ߊ߲ߘߙߏߌߘ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲PHP ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official appFacebook Android app ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.facebook.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://about.facebook.com/news ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://techcrunch.com/2019/04/03/facebook-records-exposed-server/, https://www.newstatesman.com/science-tech/big-tech/2021/10/how-do-you-solve-a-problem-like-facebook, https://www.facebook.com/facebookapp/info ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Terms of service URLhttps://www.facebook.com/terms.php ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Privacy policy URLhttps://www.facebook.com/policy.php, https://www.facebook.com/privacy/policy/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagFacebook, FacebookDown ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Facebook ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Service status information URL ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/facebook ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊFacebook username ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Search formatter URLhttps://www.facebook.com/search/top/?q=$1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߝߋߛߑߓߎߞ (ߢߊߞߎ߲ ߞߊ߬ߝߊ) ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ (ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬) ߞߙߏߝߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߡߋߕߊ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫.ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ ߟߎ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߕߐ߮ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߟߎ߬. ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߡߊߝߊ߬ߟߋ߲߬ ߗߋߛߓߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߟߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫[߁].

ߝߋߛߑߓߎߞ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߡߊߞ ߖ߭ߎߞߊߓߍߙߜ߭ ߣߴߊ߬ ߘߊ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫ : ߞߙߌߛ ߤߎߜ߭ߍߛ߸ ߋߘߎߥߊߙߑߘߏ ߛߊߝ߭ߍߙߍ߲߫߸ ߊ߲ߘߑߙߋ ߡߊߞ ߞߐߟߐߡ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐߛߑߕߍ߲ ߡߐߛߑߞߏߝ߭ߌߕߖ߭. ߊ߬ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߟߊߡߊ߬ߙߊ ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߏ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߕߏ߫ ߟߊߘߤߊ߬ ߟߊ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߏ߬ ߞߐ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ ߟߊߘߤߊ߬ ߕߐ߫ ߓߍ߯ ߢߍ߫ ߂߀߀߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߊ߫. ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ߫ ߖߌߦߊߓߍ («ߊߟߌߓߐߡߎ߲ ߝߏ߬ߕߏ» ߥߟߊ߫ «ߝߋߛߑߓߎߞ» ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫) ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߢߊߞߎ߲ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߘߟߊߘߍ߰ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߛߊ߲߭ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫.

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߐߜߍ߫ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߘߐ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߣߌ߫ ߦߎߕߎߓ ߟߎ߫ ߞߐߝߍ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫ ߊߟߍߞߑߛߊ߫ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫߸ ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߓߟߏߕߍ߰ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߬ ߡߐ߱ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߂߈ ߞߎ߲߬ߛߌ߰ ߂߀߁߇ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߛߋ߲߬ߧߊ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߂߀߁߅ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߄ ߠߊ߫߸ ߡߐ߱ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߁ ߠߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋߛߑߓߎߞ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߟߋ߬ (ߟߏ߲߫) ߞߋߟߋ߲ ߞߘߐ߫.

ߘߊߘߛߐߛߐ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߋߛߑߓߎߞ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫߸ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߓߊ߬ ߥߟߊ߫ ߞߕߌߟߞߊ ߟߎ߬߸ ߤߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߸ ߥߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬. ߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߣߐ߭ ߡߍ߲ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߟߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߞߍߟߌ ߞߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߓߟߏߡߟߊ (ߟߐ߲ߕߊ) ߟߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ (infox) ߟߎ߬ ߝߘߎߝߘߎߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߔߕߊ߬ߞߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߊ߲ (ߞߎߡߊ߫ ߟߊߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲) ߠߎ߫ ߗߊ߬ߙߌ (ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲) ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߴߌߞߐߕߎ߲߯ ߊ߬ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߘߐߛߌ߰ ߢߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߘߐߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ߝߐ߰ߓߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߊߥߙߎߞߟߌ (߂߀߀߄–߂߀߀߅)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊߞ ߖ߭ߎߞߊߓߍߙߜ߭ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߝߋߛߌߓߞߎ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌ߬ߓߏ߲ ߠߊ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߆ ߟߊ߫.

ߡߊߞ ߖ߭ߎߞߊߓߍߙߜ߭ ߞߊ߬ ߝߋߛߑߓߎߞ « The Facebook » ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߊ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ thefacebook.com (ߘ߭ߍ߬ ߝߋߛߑߓߎߞ ߘߐ߬ߘ ߞߐߡ)߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߡߎߣߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߍ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߥߛߎ߬ ߝߟߐ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߐ߮ ߛߓߍ߫߸ ߏ߬ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߴߊ߬ ߕߟߊ ߘߌ߫. ߋߘߎߥߊߙߑߘߏ ߛߊߝ߭ߋߙߍ߲߫ (ߘߐ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ߟߌ ߦߋߝߊߘߌ) ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߘߐߛߑߕߍ߲ ߡߐߛߑߞߏߝ߭ߌߕߖ߭ (ߢߍߥߟߊߦߟߊ)߸ ߊ߲ߘߙߌߥ ߡߊߞߑߞߐߟߐߡ (ߣߐ߬ߣߐ߬ߟߌߟߊ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߑߙߊߌߛ ߤߐߜ߭ߍߛ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߏ߲߬ ߖ߭ߎߞߍߙߑߓߍߙߜ߭ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߍߦߙߐ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߦߋߙߋ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬. ߝߋߛߌߓߞߎ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߛߑߕߊ߲ߝߐߙߘ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߕߙߊߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐ߬ߟߐ߲ߓߌ߬ߦߊ߬ ߣߌ߫ ߦߟߋ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߦߙߌߥߊߟߌ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߣߐ߬ߝߍ߬ߜߍ߲߫ ߠߊ߫ ߌߝ߭ߌ ߟߌߜ߭ ߝߋߛߑߓߎߞ ߘߊߦߍ߬ߟߍ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߐߛߑߕߐ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߝߋߛߑߓߎߞ ߟߊߞߊ߭ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߫ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߂߀߀߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߝߋߛߌߓߞߎ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߰ߣߍ߲ ߡߊߞߍ߫ ߔߊߟߏ ߊߟߑߕߏ߫߸ ߞߊ߬ߟߑߝߐ߯ߣߌ߬ߦߊ߫ (ߞߊߟߑߝߐߙߑߣߌ߫).

ߞߏߟߊߘߍ ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊߘߐ «The» ߓߴߊ߬ ߕߐ߮ ߘߐ߫ ߊ߬ ߕߐ߯ «facebook.com» ߡߊ߬ߘߎ߮ ߛߊ߲߭ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߂߀߀߅ ߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߂߀߀߀߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߖ߭ߎߞߊߓߍߙߜ߭ ߢߍ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߏ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߝߴߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߟߌ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߝߋߛߑߓߎߞ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߡߊߌߞߙߏߛߐߝߕ ߣߌ߫ ߊߔߏߟ ߟߎ߫ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߘߐ߫.

ߓߊߘߋ߲ߡߊ (ߡߊ߬ߞߍ «frères») ߞߊߡߋߙߐ߲ ߣߌ߫ ߕߋߟߊ ߥߌ߲ߞߑߟߋߝ߭ߐߛ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߫ ߞߏ߫ ߡߊߞ ߖ߭ߎߞߊߓߍߙߜ߭ ߞߵߊ߬ߟߎ ߡߙߌߘߐ ߟߋ߬ ߛߏ߲߬ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋߛߑߓߎߞ ߛߌ߲ߘߌ߫. ߞߕߌߟߊ ߘߏ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߡߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏߢߐ߲߯ߠߊߛߊ߬ߦߌ߫ ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߆߅ ߟߊ߫.

ߟߢߊ߬ߟߌ (߂߀߀߆–߂߀߀߉)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߂߀߀߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߡߐ߱ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߛߌ߭ ߕߘߍ߬ ߓߘߊ߫ ߛߊ߲߬ ߁߃ ߞߎ߲߭ߛߌ߰ ߣߌ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ߫ (ߋߡߍߟ) ߟߊߛߙߋߦߊߣߍ߲ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߋߛߌߓߞߎ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߊ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߂߀߀߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߃ ߟߊ߫߸ ߞߍߦߙߐ ߓߐߖߎ ߘߏߝߙߍߕߍ (code source) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ߬ߟߊ߲ ߞߐߜߍ (index) ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߕߋ߬ߟߋ ߓߊ߲ ߘߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߠߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫.

߂߀߀߈ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ߠߌ߲ (ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߟߌ) ߢߊߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߓߘߊ߫ ߄߀߀ ߀߀߀ ߞߐߛߊ߬ߥߏ߬߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߜߊ߲߬ߞߎ߫ ߝߋߛߑߓߎߞ ߟߊ߫ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߐߣߍߞߕ ߛߌߟߊ (via Facebook Connect) ߝߍ߬. ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊߌߞߙߏ-ߓߑߟߐߜ߭ߌ߲߫ (micro-blogging) ߟߊߥߙߎߞߌ߫. ߝߐ߰ߓߍ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߢߊ߫ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߯ߝߍ (ߛߎ߯ߝߍ) ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߵߊ߬ ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ ߕߑߥߌߕߊ߬ (ߕߑߥߌߕߍߙ) ߢߊߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߓߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߞߊ߲߫ ߞߟߋߞߟߋ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߐ߫.

ߟߊ߬ߥߛߊ (߂߀߁߀–߂߀߁߉)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߁ ߠߊ߫߸ ߝߋߛߑߓߎߞ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߛߓߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ߝߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߕߍ߫ ߖߊ߬ߡߊ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߕߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫ ߂߀߀߃ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߀߉ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߖߌ߬ߦߊ߬ߖߟߎ߫ (ߖߌ߬ߦߊ߬ߝߟߍ) ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘ߭ߍ߬ ߛߏ߬ߛߊ߬ߦߊߟ ߣߍߕߑߥߐߙߞ (The social networks) ߥߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߙߏߝߏ (ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬)߸ ߏ߬ ߞߊ߬ « ߘ߭ߍ߬ ߝߋߛߑߓߎߞ » ߛߌ߲ߘߟߌ ߣߐ߬ߣߐ߬ ߞߎߘߊߘߌ߫ ߤߊߙߑߝ߭ߊߙ߸ ߏ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߭ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߃ ߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫. ߂߀߁߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߃ ߟߊ߫߸ ߝߋߛߌߓߞߎ ߣߌ߫ ߗߋߘߊ߫ ߜߘߍ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ (API) ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߖߊ߬ߣߍ߲ ߞߘߐ߫ ߞߍߦߙߐ ߘߐߛߌ߰ ߕߎߡߊ ߝߎ߬ߕߎ߲߬ߕߌ ߞߏ߲ߛߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߅ ߟߊ߫߸ ߡߊߞ ߖ߭ߎߞߊߓߍߙߜ߭ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߏ ߝߐ߫ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߞߏ߲ߘߏ (ߋߡߍߟ) ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ facenook.com@ ߘߌ߫߸ ߖߐ߲߬ߛߴߊ߬ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲ߞߊ߫ ߖߌߡߍߟ (Gmail) ߣߌ߫ ߤߏߕߑߡߍߟ (Hotmail) ߟߎ߫߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߟߐߟߐߞߏ߲ߘߏ (webmail) ߟߎ߫ ߡߊ߬.

߂߀߁߂ ߘߓߊ߬ߕߊ ߁߇ ߟߊ߫߸ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߊ߬ ߟߊ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߬ߞߏ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߊߥߟߌ߬ ߓߊ߲߬ߘߊ߬ߡߌߘߊ (bourse) ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߘߐߛߌ߮ ߡߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߊ߲߬ߘߊ߲߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߊߟߌ ߞߛߊ߬ߓߌ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߬ߝߐ ߛߝߊ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߝ߭ߌߛߊ (Visa) ߞߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߣߍߙߊߟ ߡߐߕߐ߯ߛ ߢߍߝߍ߬߸ ߞߍߟߌ (action) ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߄߂߁ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߘߟߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߕߊ߫ ߘߟߊ߫ ߃߈ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߁߀߄ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ߟߌ ߘߴߊ߬ߟߋ ߡߊ߬. ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߝߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߓߟߏߡߞߊ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߙߏߝߏ߫ ߟߍ߲ߞߍߘߌ߲ (LinkedIn) ߡߐ߬ߟߐ߲߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߫ ߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߋߗ߭ߋߏ (Peugeot) ߣߌ߫ ߞߊߔ ߜ߭ߋߡߣߌ߫ (Cap Gemini) ߥߟߊ߫ ߌߟߌߍߘ (Ilied) ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߞߊߓߋ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫. ߦߏ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߝߣߊ߫ ߂߀߀߄ ߠߊ߫߸ ߝߋߛߌߓߞߎ ߞߊ߬ ߖߐ߰ߣߍ߫ ߛߙߊ߬ߕߊ߬ ߘߐߞߍ߫ ߜߍߓߏ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߦߏ߫ ߛߛ߭ߎߟߑߣߌߞ߸ ߡߊߣߊ߲ߞߎ߲ߦߊߟߌ ߖߐ߬ߘߐ (capital-risque) ߞߏߟߊߘߍ߫ ߕߙߌߣߕߌ߫ ߝ߭ߍ߲ߕߎߙߍߛ ߓߟߏ߫߸ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ ߘߊ߬ߡߊ %߁ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫. ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߛߐ߲߬ߞߐ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ %߂߄ ߢߐ߲߰ ߠߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߭ ߞߎ߲߬ߢߐ߰ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߘߐ߫.

߂߀߁߃ ߟߊ߫߸ ߥߊߟߌߘߊ ߛߙߋߓߍߦߊ ߞߊߙߏ߫ ߘߡߊߘߡߊ ߡߊ߬߸ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߊ߬ ߝߋߛߑߓߎߞ ߡߊ߲ߛߌߐ߲߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߟߊߥߟߌ߬ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߥߟߌ ߛߊߓߎ ߘߌ߫߸ ߞߐߜߍ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߥߟߊ߫ ߢߊߞߙߍ߫ ߟߊߜߍߣߍ߲ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

=ߓߑߙߊ߲ߗ ߡߋߘߌߦߊ߫ ߣߌ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ (߂߀߁߄ ߠߊ߫) [ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߁߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߄ ߠߊ߫߸ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߊ߬ ߓߑߙߊ߲ߗ ߡߋߘߌߦߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߊ߲߬߸ ߡߍ߲ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߐ ߟߎ߬ ߟߊߢߊ߬ߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߛߊ߲߬ ߘߟߊ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߁߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߝߋߛߑߓߎߞ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߗߋߛߓߍߢߐ߲߯ߦߊ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲߫ ߘߊߓߌ߬ߟߊ߬ߞߏ ߝߐ߫ ߊ.ߍߝ.ߔߋ ߟߎ߫ ߢߍ߫: @facebook.com. ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߊ߬ ߏߞߟߎߛ ߝ߭ߌ.ߊߙ (Oculus VR) ߛߊ߲߬ ߂߀߁߄ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߘߊ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߬ߡߎ߲߬ߡߊ߫ ߜߏ߲ߜߏߘߏ߲߫ ߟߊߘߊ߲ ߘߌ߫ (casque)߸ ߏߞߟߎߛ ߙߌߝߕ. ߂߀߁߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߟߊ߫߸ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߊ߬ ߛߑߟߌ߲ߜ߭ߑߛ߭ߐߕ (ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲ߛߍ߲ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲) ߟߊߥߟߌ߬߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߛߑߣߋߔߑߗߊߕ (Snapchat) ߛߊ߲ߞߊߢߐ߲߯ߦߊ ߡߊ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߡߊ߫ ߛߘߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬. ߂߀߁߄ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߝߋߛߌߓߞߎ ߞߊ߬ ߙߎߡߛ (Rooms) ߟߊߥߟߌ߬߸ (ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߛߋ߲߬ ߕߍ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߘߐ߫) ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ߫ ߝߏ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫. ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߄ ߡߊ߬߸ ߝߋߛߑߓߎߞ ߞߊ߬ ߡߐߡߍ߲ߕ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ (Moment) ߠߊߥߟߌ߬ ߞߏ ߝߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߫ ߟߊ߬ߖߍ߲ߛߍ߲ ߘߌ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬