ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߟߎ߫ ߘߊߘߐߓߍ߲߭ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߬ߙߏ߬ ߟߊ߫ ߞߑߟߐߘ «Cloud» (ߓߘߌߞߊ) ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߕߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ «G Suite» ߘߐ߫.

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ
software suite, ߢߍߥߟߊ ߟߋ߬ ߝߏ߫ ߣߌ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߠߋ߬, application, service on Internet, cloud computing, word processor, web application, collaborative software, Google Chrome app, collaborative real-time editor
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Google Workspace, Google Docs Editors ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Owned byߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊWritely ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ 2006 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߥߙߎߞߌߓߊ߮ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Platformweb application ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊ ߞߊߒߞߋߡߊ ߥߟߊ߫ ߢߍߥߟߊ ߓߊߖߎߡߊߡߊߞ ߏߛ, ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߝߢߐߘߊ, ChromeOS ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Readable file formatOpenDocument, Rich Text Format, ZIP, HTML, plain text ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ߫ ߞߊ߲JavaScript, Java ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official appGoogle Docs ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.google.com/docs/about ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Official blog URLhttps://googledocs.blogspot.com ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Described at URLhttps://tapor.ca/tools/1305, https://marketplace.sshopencloud.eu/tool-or-service/Sm8yry ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Published inߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫machine learning ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/google-docs ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Search formatter URLhttps://docs.google.com/document?q=$1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߛߎߌߕ ߐߝߋߛ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ (Google Drive) ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߝߘߍ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ (Web) ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ߡߊ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߛ߭ߌߕ «Google Sheets»߸ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߛߎ߲ߥߟߊ߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߛߑߟߊߌߘ «Slides». ߒ߬ߓߊ߬ ߛߎߌߕ ߏ߬ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߛߘߍ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߞߊ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫.

ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߛߊ߬ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫ ߓߟߐߟߐ߫ ߟߥߊߟߌߟߊ߲ «Aplication Web» ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߞߙߏߡ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ (Chrome Application) ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߓߟߐߟߐߒߕߊ߲ߧߊ ߣߌ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ «Android» ߣߌ߫ ߊߔߏߟ (ߊߔߎߟ) «iOS» ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߌߞߙߏߛߐߝߕ ߐߝߋߛ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ߡߊ߬ ߕߋߙߎ߫. ߛߎߌߕ (suite) ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߖߙߎߡߎ߲ «Google Forms» ߠߊߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߢߍߥߟߊ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ߡߊ ߘߌ߫߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ߌ߲ߜ߭ߛ «Google Drivings» ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߕߋߓߏߟ «Google Tables» ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߓߋߕߊ ߦߌߟߡߊ (Version Bêta) ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߝߐ߯ߙߡߛ ߣߌ߫ ߕߊߓߑߟ ߟߋ߬߸ ߘߑߙߊߌߝ߭ߌ߲ߜ߭ߛ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߕߊ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߙߏߡ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬.

ߛߎߌߕ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ «Google Drive» ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߐߍ߫. ߞߐߕߐ߮ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߯ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߞߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߓߐߖߎ ߓߟߏ߫ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߞߣߐ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߆ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߁ ߠߊ߫߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߞߍߦߙߐ «Google Docs» ߣߌ߫ ߛߔߑߙߌߘߛ߭ߌߕߛ «Speadsheets» ߟߎ߫ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߑߙߊߌߕߌߟߋ߫ «Writely» ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߛߔߑߙߌߘߑߛ߭ߌߕߛ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊߛߐߘߐ߲ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫. ߏ߬ ߞߍ ߞߊߙߏ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߊ߬߸ ߞߍߦߙߐ ߘߟߊߡߌ߬ߣߊ߬ (ߝߛߊ߬ߙߌ߬) ߘߊ߫ ߞߊ߲߫ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫, ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߘߏߞߎ߳ߡߊ߲ߕ ߣߌ߫ ߕߊߓߑߟߍߙ «Google Document et Tableur»߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߴߊ߬ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߎߟ ߘߏߞߎ߳ߡߊ߲ߕߛ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߍ߬ߞߊ߲ ߕߊ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ (Google Docs) ߡߊ߬ ߞߐ ߟߊ߫.

߂߀߁߂ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߑߙߊߌߝ߭ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߝߙߍ߬ ߘߌ߫ ߊ߲ߘߙߏߦߌߘ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲ ߣߌ߫ ߊߔߏߟ «iOS» ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ «PC» ߥߟߊ߫ ߡߊߞ «Mac» ߟߎ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߕߐ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ «synchroniser» ߞߐߘߍ߫. ߞߵߊ߬ ߕߵߊ߬ ߟߊߞߎߣߎ߲߫ (ߓߌ߬ߟߊ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫) ߕߎߡߊ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߗߋߘߊ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߘߐߞߛ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߊ߫.

  • ߘߐ߬ߛߙߋ (ߘߐߞߛ): ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߑߙߊߌߕߌߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߏߜߍ ߘߐߓߍ߲߬ ߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߙߎߞߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ߫ ߐߔߛߑߕߊ߯ߕߏߟ (Upstartle) ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߘߐߞߛ ߘߴߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߐߝߍ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߓߟߏ߫߸ ߕߐ߯ߛߓߍߟߌ ߕߎ߲߯ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߓߴߊ߬ ߟߴߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߲߫ ߛߔߑߙߌߘߑߛ߭ߌߕߛ ߟߊ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߏߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߊ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߛߎߌߕ ߥߟߊ߬ߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫.
  • ߛߔߑߙߌߘߑߛ߭ߌߕߛ (Spreadsheets) : ߊ߬ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ߦߊ߬ߟߊ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߟߐߟߐ ߟߊ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߟߌ߬ ߛߓߍߝߌߘߊ (feuilles de calcul) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫߸ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߦߟߍߡߊ߲߫ ߢߐ߲߯ߕߍߞߣߍ߫ «WYSIWYG» ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߥߟߊ߬ߟߋ߲߬ߦߊ߬ߟߊ߲߫ ߞߊ߬ߞߘߐ߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߓߟߐߟߐ߫ ߛߏ߲߯ߓߊߟߊ߲߫ ߜߊ߲߯ߛߊ߲ ߠߊ߫. ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߞߊ߬ ߜ߭ߎߜ߭ߏߟ ߛߔߑߙߌߘߑߛ߭ߌߕߛ ߟߊߓߐ߫ ߂߀߀߆ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߟߋ߬ ߆ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߛߓߍߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߓߊ߰ߙߊ߬ߟߊ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ߫ ߞߎߘߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߓߍߟߝߊߕߊ (formulaires) ߛߌ߲ߘߌ߫ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߓߐ߫ ߛߓߍߝߌߘߊ (feuilles de calcul) ߞߊ߲߬.
  • ߦߌߘߞߊߟߌ : ߊ߬ ߞߙߊߞߏ (module ) ߦߴߊ߬ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ߫ ߦߌߘߊ (diaporamas) ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߫ ߖߙߎߡߎ߲ *.ppt ߥߟߊ߫ *.pdf ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߖߙߎߡߎ߲߫ ppt ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߟߊߛߣߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߓߟߐߓߟߐ ߟߊ߫.
This article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it.

ߞߙߊ߬ߞߏ ߞߐ߬ߘߙߍ ߓߘߊ߫ ߖߏ߰ߛߌ߬: ߞߙߊߞߏ:Catégorie de modèles