ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߸ ߡߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ  ߟߋ߬  ߡߊ߬  ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫  ߣߴߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߞߐߕߎ߲߯ ߸ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬  ߘߏ߲߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߕߌߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߒ߬ߓߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬  ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߘߐ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬  ߟߊ߫ : ߛߌ߬ߦߙߐ ، ߘߐ߬ߝߐ ، ߟߐ߲ߠߌߦߊ ، ߣߊ߯ߡߎ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫  ߡߐ߱  ߡߍ߲ ߠߎ߬   ߞߍߣߍ߲߫  ߞߴߊ߬  ߞߣߐߞߍ߫   ߏ߬  ߟߎ߬ ߝߣߊ߫  ߕߍ߫  ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬  ߟߋ߬   ߘߐ߫ ߊ߰  ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱  ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬   ߞߏ߫    ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ߘߋ߲  ߠߎ߬ ߸ ߊ߬  ߟߊ߬ߒߡߊ  ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߌ߫