ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߣߍ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Location of Benin (dark green)

ߓߣߍ߫߫ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߙߏߓߊ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬. ߝߘߊߣߍ߲߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߐ߭ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߋ߬ ߟߎ߬߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸߂߀߁߆ߟߊ߫،ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߙߍߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߁߀߇߄߁߄߅.ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ߊ߫

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲߫ ߛߌ߰߰߰߰ߢߊ ߘߐ߫߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߣߍ߫ ߓߐߕߏ߲ ߘߐߝߘߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߁߂߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬߬߬ߣߊ ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲ ߢߐ߲߰ߠߊ߫߸ߓߙߎߞߌߣߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߫ (ߞ߃߈߆)ߖߋ߬߬߬߬߬ߟߌ߬߬߬߬߬߬ߓߊ߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬߬ߟߊ(ߞ߂߇߇)߸ߖߋ߬߬߬ߟߌ߬߬߬߬ߓߊ߬߬߬ߘߎ߯߯(߈߀߉)߸ߕߜ߭ߏ߫ (ߞ߆߅߁)