ߡߊ߬ߓߊߕߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߡߊ߬ߓߊߕߏ (ߤߖߌ) ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߍߕߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒߕߋ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߐ߰ ߡߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߢߊ߬ߕߐ߬ߣߐ ߘߊ߲߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߲߭ ߞߊ߲߬، ߞߵߊ߬ ߛߋ ߕߏ߫ ߌ ߦߋ߫ ߞߵߌ ߓߊ߬  ߊ߬ ߡߊ߬ ߸ ߡߐ߰ ߡߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߘߊ߲߬ ߟߐ߲߫ ߖߐ߲߭ ߞߊ߲߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߣߊߡߎ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߋ߲߬ ߟߏ߯ߺߟߎ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߘߌ߫ (ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬).

ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߡߊ߬ߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߦߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߞߏ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߞߣߐ߫، ߓߏ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߕߐ ߘߌ߫، ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߓߙߊߞߣߍ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߌߣߊ߫ ߣߌ߫ ߊߝߙߊ߫ ߣߌ߫ ߡߎߖ߭ߑߘߊߟߌߝߊ߫ ߛߝߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߙߑߥߊ߫ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߴߏ߬،....                                                     ߕߎ߬ߡߘߊ߬ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍߕߎߡߊ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊߙߏ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: ߡߌ߲߬ߞߊߙߏ ߸ ߘߐ߲߬ߞߌ߲߬ߡߊߞߐߣߐ߲   ߘߐ߲߬ߞߌ߲.

ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲߬ߒ߬ߕߋ߬ߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍߟߌ ߝߌ߬ߛߊ߲߬ߡߊ߲߬ߒߕߋ߬ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ (ߕ.ߖ.):

  • ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߊ߬ߺߓߎ߬ ߤߎ߬ߙߊߦߑߙߕߊ߫ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߸ ߞߏ߫ ߘߏ߫ ߞߵߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߡߍ߲ߞߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ ߡߊ߬ (ߕ.ߖ.) ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: « ߓߊ߯ߙߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߌ߬ߛߊ߬ߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߡߊ߬». ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߞߐ߫ ߘߏ߲߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: «ߖߘߍ߬ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߛߌߟߊ ߞߊ߲߬» . ߊ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߐ߫ ߘߏ߲߬؟ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫: «ߡߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߍ߫ ߞߏߢߌߡߊ». ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ߬ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߘߐ߫.
  • ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߵߊ߬ ߡߊ߬ ߕߎ߲߯ߣߌ߲߫ (ߊ.ߘ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: «ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߊ߬ ߓߏ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߕߌߢߍ߫ ߞߏ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߬ ߡߊ߫ ߔߊߟߊ߲ߞߊ߫ ߞߍ߫، ߏ߬ ߘߴߊ߬ ߞߐߞߘߎ߬ (ߞߎ߲߬ߞߏ߬ߒ߬ߕߊ߲߬ߧߊ ߘߐ߫) ߦߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲». ߓߎ߬ߞߊ߰ߙߌ ߣߌ߫ ߡߎߛߟߌ߬ߡߎ߲ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫.

ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍߓߊߟߌߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߋߟߊ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߍߓߊߟߌߦߊ ߘߐߜߏߦߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߊ߲ (ߛߙߊߕߌ) ߓߍ߯ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߕߏ߫ ߌ ߡߐ߰ ߟߊ߫ (ߕ.ߖ):

  • ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߓߊߘߊ߬ߙߴߊ߬ߟߺߌ߫ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߋ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: «ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߟߊߛߋ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߊ߬ ߡߊ߫ ߥߊ߫، ߊߺߜߊ߫ ߸ ߛߊ߬ ߢߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߢߊ - ߊ - ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߛߍߣߍ߲߬ ߸ ߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߡߊ ߓߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߛߊ߰ߙߊ߬ߟߡߊ». ߕߙߌ߬ߡߌ߬ߖ߭ߌ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫.
  • ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊߦߑߛ߳ߺߌ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߛߊ߯ߓߕߌ߫ ߘߋ߲ ߡߊ߬ (ߊ.ߘ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߊ߲ߞߌ߫ (ߕ.ߖ.) ߞߏ߫: « ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߊ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߡߊ߫ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ ߞߍ߫ ߸ ߝߋ߲߫ ߛߌ߫ ߘߏ߲߬ ߡߴߊ߬ ߟߊߞߢߊ߬ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߕߐ߬ߢߍ߰ ߞߍ߬ߟߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߏ߬ ߞߣߍߞߊ߲ߕߊ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߛߋ߬ߦߌ߲߬ ߞߎ߲߫ ߓߐ߫ (ߦߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߓߊߟߌߦߊ ߣߴߏ߬ ߢߐ߲߱ ߠߎ߬)، ߒ߬ߓߊ߬ ߣߴߊ߬ ߞߵߏ߬ ߘߌߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߟߊߒߡߊ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߥߟߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߛߊ߰ߙߊ߬ߟߊߒߡߊ».ߊߤߑߡߊߘߎ߫ ߞߵߏ߬ ߝߐ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߟߊ߲ ߘߐ߫. ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߌ ߓߴߌ ߓߊ߲߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ ߕߏ߫ ߌ ߢߍ߫ ߞߴߌ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߕߎߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊߣߍ߲߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߛߊ߲߬ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߠߋ߬ (ߕ.ߖ) ߞߵߊ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߞߍ߫ ߊߟߊ߫ ߞߘߐߕߊ߬ߣߍ߲ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߢߌ߲߬ ߖߌ߱ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ ߞߏ߫: ﴿ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߓߏ߲ ߡߊߓߊ߬ߕߏ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߟߋ ߡߊ߬ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߛߌߟߊ ߟߊߣߐ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬﴾. [ߌߡߎ߬ߙߊ߲߬ ߞߐߙߍ. ߟߺ/߉߇].

ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߜߏߦߊߜߏߦߊ ߞߊ߲ ߠߎ߬:[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߜߏߦߊߜߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߟߏ߯ߺߟߎ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬: [ߖߘߍ߬ߟߏ߬ߦߊ، ߞߎ߲߬ߡߊ߬ߞߘߎ، ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߞߍ߲ߘߍߦߊ، ߛߌߟߊߝߊ߲ߘߊ، ߛߌߟߊ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߬ߓߊߟߌߦߊ]

ߒ߬ߓߊ߬ ߞߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߘߝߊ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߓߘߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߡߊ߬.

ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ߫: ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߏ߫ ߞߍߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߞߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߝߏߦߌ߬ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ ߜߘߍ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߡߞߊ߫ ߘߌ߫، ߤߊߟߌ߫ ߡߊ߬ߘߌߣߊ߬ ߸ ߣߌ߫ ߞߋߟߊ ߣߴߊ߬ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߫ ߝߏ߲߬ߝߏ߲ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߬ߙߌ ߟߎ߬ ߞߐ߲߬ߘߐ߲ ߕߍ߫ ߸ ߛߋ߫ ߕߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߝߋ߲ - ߋ - ߝߋ߲߫ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߕߎ߲ߞߎ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߓߏߟߏ߲߫.

  ߒ߬ߓߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߓߊ߯ ߘߝߊ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߘߌ߫ ߥߟߌ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫، ߏ߬  ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊߡߊ߬ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߏߓߊ߫ ߁߂ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊߦߌߘߊ߫:

  ߁ߟߐ - ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߟߊ ߕߊ߬ߟߌ: ߡߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߓߊ߯ ߓߌ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߏ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߟߋ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎߣߎ߲߬ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߌ߲ ߕߟߋ߬ ߈߲ ߟߏ߲ ߠߋ߬ ߥߟߊ߫ ߛߊߟߌߓߊߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߈، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ߟߊ ߓߟߏ߫ ߘߌ߬

  ߲ߞߌߙߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߓߊ߯ ߖߌ߰ ߦߙߐ ߡߍ߲، ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߕߊ߬ ߢߊ ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߦߴߊ߬ ߞߏ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߞߛߐߓߊߕߐ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߟߌ ߗߏ߯ߦߊ، ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ ߣߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߓߏ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߛߎߡߊߘߌߦߊ߫ ߛߎߡߊߙߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߏ߬ ߞߍߕߐ߫ ߣߊߡߎ߲ ߝߊ߯ߣߌ߲߫ ߕߊ ߞߐ߫ ߟߋ߬، ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߟߋ߬: ߕߊ߰ߝߋ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬، ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߘߴߌ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߌߣߌ߲߫ ߌ ߡߊ߬، ߓߊ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߊߙߊߣߍ߲߫ ߘߏ߲߭ ߦߋ߫ ߟߊߕߐ߲߫ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߗߍ߭ ߡߊ߬ ߏ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߞߏ߫ ߕߍ߫، ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߞߊߙߊߣߍ߲ ߘߏ߲߭ ߟߊߘߤߊ߬ߣߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߢߍ߫ ߸ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊߣߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߬ ߛߘߍߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߝߊ߰ߣߌ߲߫ ߟߋ߬ߓߎ߬ߣߍ߲߫ ߘߌ߫.

  ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߣߴߌ ߣߐ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߛߊߟߖߌߕߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߍ߬ ߸ ߌ ߘߴߌ ߛߊߟߖߌߕߊ߬ ߞߊ߬ ߟߐ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫ ߌ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: {(ߒ ߡߊ߰ߙߌ) ߸ ߒ ߓߘߴߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ ߟߊ߫ = لبيك حجّاً}. ߏ߰ ߟߋ߬ ߣߴߌ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ ߟߋ߬ ߥߟߊ߫ ߎߡߎߙߊ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫: {(ߒ ߡߊ߰ߙߌ) ߸ ߒ ߓߘߴߌ ߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߡߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲߬ߛߍ߲߬ߧߊ߬ ߟߊ߫ = لبيك حجّاً وعمراً}،  ߣߴߌ ߕߎ߲߬ߞߎ߬ߙߎ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߞߏߢߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߣߊ߬ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߴߌ ߓߟߏ߫ ߕߎ߲߰ߢߐ߲߰ߠߊ߫ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߌ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߕߊ߬ ߦߌߟߊ ߣߌ߲߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫: { ߞߏ߫ ߓߊ߯ ߒ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߒ ߠߊ߫ ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߦߋ߲߬}، ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߌ ߘߌ߫ ߛߐ߲ߞߐ߫ ߟߊ߬ߓߟߌ߬ ߞߊ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߟߓߊ߬ߦߌ߬ߞߊ߬ ߝߐ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

  ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ: ߕߎ߲߬ߞߎߙߎ߲ ߡߍ߲ ߝߐߣߍ߲߫ ߛߍ߲ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߞߵߊ߬ ߟߐ߲߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߓߊ߯ߙߊ ߕߍ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߝߋߎ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߬ߟߌ ߡߊ߫ ߣߊ߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߲߬ߞߊ߬ߙߏ߬ ߓߊ߯ ߡߍ߲ ߠߊߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊ߬ߓߊߕߏ ߘߊߞߎ߲ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߕߌ߰ ߟߊߞߢߊ߬ ߞߟߍߞߕߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߣߴߊ߬ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߦߋ߫.

߂ߣߊ߲ - ߓߐߟߌ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߡߌߣߊ߫: ߣߊߡߎ߲ߘߐߦߊ ߕߊ߭ ߞߐ߫ ߸ ߓߍ߯ ߘߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߛߌ߲߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ " ߡߌߣߊ߫ " ߸ ߥߊ߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߛߊߟߌߝߊ߬ߣߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߛߙߊ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߕߙߌ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߺߝߏ ߕߌ߲ߞߌ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߟߊ߬ߘߛߏ߬ߟߌ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ ߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬، ߊ߰ ߞߍ߫ ߟߊ߫  ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߢߊ ߡߍ߲ (ߕ.ߖ. ) ߡߊ߬.