ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬

ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߐߙߍߦߊ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߞߎߡߘߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߧߊ (ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ) ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫، ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߝߊ߯ߡߎ߲ ߛߌߟߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ߬ߓߊ ߘߌ߫ ߘߎߢߊߘߐߕߍ߮ ߞߊ߲ߡߊ߫ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫. ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߧߊ ߕߏ߰ߝߏ ߦߴߊ߬ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߙߌ߫. ߡߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߜߊ߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲߬ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫، ߕߎ߬ߡߊ߬ ߓߍ߯ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߡߙߌߦߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߞߏ߲߭ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫، ߤߊߟߌ߬ ߞߣߐߘߐ߫ ߡߙߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߞߊ߲ ߠߊ߫߫ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸ ߡߙߌߦߊ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߘߐ߫،

ߞߊ߲
aptitude
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲ߞߊ߲߫ ߓߊߘߋ߲ߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߜߊ߲߬ߞߎ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ, sociology of language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫language variety, ߞߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ, language usage, ߞߊ߲ߜߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊߟߌߟߊ߫Q118607849 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߓߟߏ߫ߡߐ߱ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫capacity for language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://philosophy.stackexchange.com/tags/language ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߙߍߘߍ ߦߋ߫ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߦߏ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߞߐߕߊ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ߬ ߟߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߕߐ߬ߣߐ ߣߌ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߊߒߞߋ ߘߝߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߐ߫، ߞߍߙߍ߲ߞߍߙߍ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߛߋߞߏߦߊ ߓߏ߬ߢߊ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߊߒߞߋ ߏ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߊ.

ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߦߊ߬ߟߌ߫ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߞߕߌ߫ ߘߊ߫ ߖߏߙߑߖߌߦߊߛߌ ߣߌ߫ ߔߌ߬ߟߊߕߐ߲߫ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫، ߤߊߟߌ߬ ߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ߞߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߡߙߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߦߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߥߎ߬ߢߞߍ߬ߥߎߢߞߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߵߊ߬ ߕߙߍ߬ ߘߏ߲߬ ߸ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߤߊߞߟߌߡߦߊ ߣߌ߫ ߕߞߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ߣߊ߲ (߂߀߲) ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߦߏ߫ ߥߕߌߣߌߛߑߕߊߦߌߣ، ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߫ ߞߊߙߊ߲ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߡߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߍߙߑߘߌߣߊߣߑߘ ߘߏ ߛߏߛߏߙ ߣߌ߫ ߣߛ߭ߏߡߏߛߑߞߌ ߣߌ߫ ߥߌߟߑߦߊߡ ߛߑߕߏߞߑߦߏ.

ߞߊ߲ ߦߙߌߞߊ ߦߋ߫ ߅߀߀߀ ߣߌ߫ ߇߀߀߀ ߟߋ߬ ߕߍ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߦߙߌߞߊߟߌ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ߣߌ߲ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߘߎ߲߫ ߢߣߊߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߓߐ߫ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߐߕߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߞߐߙߍߦߕߊ ߘߌ߫، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ߕߊ ߡߊ߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߤߊߞߟߌߟߕߊ ߡߍ߲ߕߊ ߣߌ߫ ߦߋߟߌߕߊ ߡߊ߰ߕߊ ߟߊߒߡߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬، ߥߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ߬ߡߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߢߊ ߝߎߦߋ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߛߌߟߊ، ߥߟߊ߫ ߝߎ߬ߟߋ߬ߝߍ߬ߞߊ߲ ߸ ߊ߬ ߣߴߏ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߡߐ߰ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߊ߲߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߓߟߏߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߋߞߏ ߘߌ߫ ߟߊ߬ߟߐ߲߬ߠߌ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߞߊߒߞߋ߫ ߘߝߊߣߍ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߸ ߞߊߒߞߋ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߥߘߋ߬ߥߘߋ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߙߌߦߊ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߞߘߐ ߟߊ߫، ߞߊ߲߫ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߛߋ߲ߛߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߞߘߐ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߘߊߘߐߕߊ ߣߌ߫ ߝߐߕߊ، ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߞߊߒߞߋ ߞߐߙߍߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߊߓߐ߫ ߢߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߐ߲߯ߞߐ߫، ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߘߌ߫، ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߲ߜߍ، ߞߊ߲ߜߍ ߟߋ߬ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߠߎ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߢߐ߲߰ߓߟߏ߫ ߞߍߢߊ ߞߊ߲߬، ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߦߋ߫ ߞߕߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߞߊ߲߬.

ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߊ߲ ߠߊ߫، ߦߏ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߐ߫߫ ߢߊ، ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߡߊߛߊ߬ߦߌ، ߣߌ߫ ߘߐߞߢߊ، ߘߍ߭ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߟߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏߟߌ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎߡߦߊ߫ ߛߌߦߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߢߣߊߡߦߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߞߊߒߞߋ ߟߋ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߝߋ߲߫ ߠߎ߬ ߟߊߓߐߣߊ߫ ߕߎߡߊ ߟߋ߬ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߌ߯ ߝߟߐߝߟߐ، ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߓߊߖߎ ߦߟߍ߬ߡߊ߲ ߘߐ߫ ߘߏߣߍ߲ߘߏߣߍ߲߫، ߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߤߊߞߟߌ߫ ߟߊߡߙߌ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߛߋߞߏ ߛߐ߬ߘߐ߲߬، ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ، ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߥߙߎߞߟߌ ߏ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߢߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏߦߊߟߌ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߊ߬ ߥߙߎߞߌߣߌ߲߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߰ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ ߞߊ߲ߡߊ߬، ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲߫ ߞߎ߲߬ߔߐߕߍ (ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ) ߞߣߐ߫، ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߣߌ߲ߧߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߍߢߐ߲߯ߠߊ ߕߎ߬ߡߊ، ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߭ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߢߐ߲߰ ߘߐ߫، ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߛߘߌ߬ߣߌ߲߫ ߡߐ߱ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߊ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߘߐ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ߧߊ ߞߣߐ߫، ߟߐ߬ߦߙߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߞߣߐ߫، ߦߏ߫ ߖߡߊ߬ ߞߙߎ ߦߌ߬ߘߊ߬ߝߋ߲ (ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߊߟߐ߲ߝߋ߲)، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߞߛߊߞߦߊ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߭ ߡߛߊߣߌ߲ߧߊߝߋ߲ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߬ߡߎ߲߬ߝߋ߲.

ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲ߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߋ߫ ߡߊ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߥߙߎߞߌ ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߢߊ ߘߐ߬ߝߐ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߟߊ߫ ߒߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߍ߱ ߡߊ߬ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߕߎߡߊ ߡߊ߬، ߡߍ߲ ߞߍߣߌ߲߫ ߊ߬ ߥߙߎߞߌ ߛߊ߯ߘߊ (ߦߌߟߡߊ) ߞߘߐ߫، ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐߟߊ߫، ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߘߐߓߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߙߍߡߊ ߟߎ߬، ߌߞߏߡߌ߲߬ ߤߌ߲ߘߌ߬ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ، ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲߫ ߓߊߞߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߬ ߞߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߙߍߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߌߣߌ߲ߥߊ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߕߌߓߋߕ ߞߊ߲ ߕߍ، ߡߍ߲ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߌߣߌ߲ߥߊ߫ ߞߊ߲߫ ߔߌߦߐߔߌߦߐ ߣߌ߫ ߛߌߣߌ߲ߥߊ߫ ߞߊ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌߓߋߕ ߞߊ߲، ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߊߝߙߏ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߏߡߊߟߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߋߓߙߋ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߕߎ߬ ߞߊ߲ ߞߐߙߍߡߊ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߛߎߥߊߤߟߌߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖ߭ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊ߲߬ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߎ߰ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߒߞߏ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߟߊߦߎ߫ ߞߊ߲، ߡߍ߲ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ ߟߊ߫ ߍ߲ߘߣߏߛߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊߟߍߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߖߐߟߌ߲ߓߊ߲ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߙߊߝ߭ߘߌߦߎߣ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ، ߤߌ߲ߘߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߯ߡߌߟ ߣߌ߫ ߕߌ߯ߟߑߖߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߕߌߙߌ߲ߠߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߅߀% ߣߌ߫ ߉߀% ߘߐ߫ ߸ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߁߭ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߊ߲߬ ߂߁߀߀ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫.

ߓߐߛߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐ߫ ߞߊ߲߫ ߓߐߛߎ߲ߞߏ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߡߎ߲߬ ߧߋ߫ ߞߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫. ߡߙߌߦߊ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߝߙߋߞߋߦߊ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߏ߫ ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߓߐߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߢߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߯ߣߍ߲߫ ߢߌ߬ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߬ ߥߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߝߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߊ߲ ߢߍߡߐ߮ ߟߎ߬ ߕߍ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߡߐ߰ߦߊ ߦߋ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߓߊߟߌߦߊ ߡߙߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߙߌߣߊ߲ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߴߏ߬ ߞߐߟߊߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߛߎ߯ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ ߕߴߛߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߏߦߌ߬ ߡߊ߬ ߸ ߝߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߟߏ߫، ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ ߓߐߣߌ߲߫ ߓߊ߬ߙߊ߲߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߟߏ߫ (ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߘߐ߬ߓߟߏ) ߟߋ߬ ߡߊ߬ ، ߊߘߡߊߘߋ߲ ߠߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߜߍ߬ߕߎ߬ߜߍ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߡߐ߰ߦߊ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߛߌ߰ ߡߐ߰ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߘߊߡߌߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߙߌߦߊ ߏ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߙߌߦߊ߫ ߟߊߟߐ߬ߣߍ߲. ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߊߒߡߊ߫ ߟߎ߬، ߓߊߏ߬ ߸ ߡߙߌߦߊ ߟߊ߬ߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߛ߭ߌߡߏߛߑߞߏ ߞߊ߬ ߡߍ߲ ߛߌ߲ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߌߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋߞߏߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߢߍߥߟߊߦߊߣߍ߲߫ ߓߊߞߍ߫ ߗߍߓߟߏߡߊ߬، ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߣߌ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߦߙߌߦߊ ߓߊ߯ߙߊ ߡߙߌߦߊ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߞߊߒߞߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊߞߍ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߍߢߐ߲߯ߠߊ ߝߍ߬.

ߛ߭ߌߡߏߛߑߞߏ ߦߋ߫ ߡߙߌߦߊ ߟߊߟߐ߬ߣߌ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߞߊ߲ ߓߐߛߎ߲ ߟߐ߬ߣߌ߲߫ ߠߋ߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ߠߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߞߏ ߘߏ߲߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߠߊ߫، ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲߫ ߛߋߞߏߦߊ ߞߊ߲߬، ߏ߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߘߎ߬ߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߒߞߐ߫: ߞߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߲߬ߝߍ߬ߓߟߏ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߡߊߛߊ߬ߦߌ߬.

ߞߎ߲߭ ߕߎ߲߰ ߦߙߐ ߝߊ߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߊ߫ /ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߗߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߬ߗߋ߬ߥߎ߬ߦߊ ߘߐ߬ߞߏ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߞߏ ߣߌ߫ ߝߛߊ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߞߏ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߊ ߟߋ߬ ߞߍߒߖߘߍߡߊ߫ ߛߌߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߊ߲ ߠߊߓߐ߫ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߴߊ߬ ߝߐ ߛߋߞߏߦߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߥߙߎߞߌ ߟߋ߫ ߡߊ߬، ߘߊߜߟߏ ߣߌ߫ ߣߍ߲߭ ߡߊ߬ߙߊ ߟߋ߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߜߘߍ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߥߙߏߝߋ ߟߊߞߊ߭ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߞߏ ߣߴߊ߬ ߟߊߓߐߞߏ ߡߊ߬. ߡߐ߰ߞߊ߲ ߗߍߟߞߊ ߓߊߖߎߟߞߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߗߍߕߊ߬ߕߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߕߘߍ߬ߒߘߐ ߘߏ߫ ߟߊߜߟߍ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߐ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ FOXP2 ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߘߏ߫ ߛߓߊߓߎߦߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߘߏ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߭ ߕߏ߫ ߘߐ߬ߦߟߍ߬ߡߊ߬ߟߌ ߡߊ߬.

ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߛߍ߲ߓߍ (ߞߎ߲߬ߔߐߕߍ، ߞߎ߲߬ߣߍ) ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߠߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߠߊߓߐ ߛߋߞߏߦߊ ߓߍ߯ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߞߘߐ ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ. ߞߊ߬ ߟߴߏ߬ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߸ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߊ ߡߍ߲ ߝߍ߬ ߸ ߊ߲ ߠߊ߫ ߟߐߠߌ߲߫ ߘߐ߯ߡߊ߲ ߏ߬ ߞߎߢߊ ߘߐ߫، ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߓߘߊ߫ ߦߙߌߥߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߕߊ߬. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ߫ ߞߊߙߊ߲ ߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߝߛߊ ߝߊ߲߬ ߝߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߝߛߊߟߐ߲ߘߐߦߊ.

ߞߎߡߦߊ ߘߐ߬ߥߍ߬ߘߍ߲߬ߞߍ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ ߝߐߕߊ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ߬ߓߊ߲ߞߎ ߠߋ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߊߓߐ ߘߐ߫، ߡߍ߲ ߟߐ߭ ߢߍߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ ߡߊ߬ ߝߢߐ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌߛߊ߬ߦߌ ߥߟߍ ߟߊ߫ ߥߙߍ߬ߡߍ߬ߟߌ ߡߊ߬، ߊ߬ ߦߴߊ߬ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߠߊ߫ ߘߐ߬ߞߏ߬ߟߐ߲߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬ ߞߎߡߊߞߍߟߊ߲ ( ߞߎߡߊ ߘߌߦߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲) ߡߐ߰ߞߊ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߖߐ߬ߝߐ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߥߙߏߝߋ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߠߊ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߊ߲ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߘߊ ߣߌ߫ ߣߎ߲ ߡߊ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߞߎߡߊ ߡߊߡߙߊ߬ ߕߎߡߊ ߡߍ߲ߛߍ߲ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎߡߊ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߓߟߏ߫ ،ߘߊߘߐߝߢߐ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߏߘߏ߲ߜߊߟߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ߞߊ߲߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߊߥߟߏ߫ ߟߊߓߐ߫.

ߞߊ߲ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߘߐߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ ߞߐߙߍߦߊ ߟߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߞߘߐ ߥߟߴߊ߬ ߞߣߐߘߐ. ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐߙߍߦߊ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫، ߦߏ߫ ߞߎߡߊߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߊ߮ ߟߎ߬، ߞߘߐ ߦߋ߫ ߛߘߌ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߡߊ߬، ߞߘߐ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߓߊߖߎ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߲ ߛߊ߬ߡߙߋ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߓߊ߲߫ ߟߊ߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߟߋ߫ ߞߊ߲߬. ߞߊ߲ ߢߣߊߡߦߊ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲߫ ߓߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߍ߫ ߦߏ߫ ߛߌߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߦߋ߲߬ ߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߒ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߞߍߗߏ߮ ߟߊ߫ ߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߦߋߝߊߘߌ ߣߌ߫ ߞߘߐ ߕߍ.

ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲߫ ߠߎ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߏ߬ ߟߋ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߡߐ߰ߞߊ߲ ߠߊߓߐ ߞߍߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߡߍ߲߫ ߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߸ ߦߏ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊߒߞߋ ߞߎߘߎ߲߫ ߘߏ߫ ߟߵߊ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߡߐ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߘߐ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߞߘߐ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߙߎߝߊߢߐ߲߯ߦߊ ߘߐ߯ߦߊߣߍ߲. ߞߊ߲߫ ߝߐߕߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߘߐ߯ߦߊ߫ ߟߊ߫ ߢߊ ߛߎ߯ - ߎ - ߛߎ߯ ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬، ߏ߬ ߟߋ߬: ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߡߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߥߟߊ߫ ߛߌ߰ߙߊ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߜߋ߲߭ ߦߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫.

ߞߊ߲ߜߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߜߍ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫، ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߣߴߊ߬ ߝߐ ߣߐ߰ߦߊ߬، ߞߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ ߡߊ߬ ߸ ߞߘߐ. ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊ߫.

ߢߊ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߊ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ: ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߝߊߢߊ ߥߟߊ߫ ߜߋ߲߭ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߒߞߏ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߝߐߢߊ ߛߎߡߊ߲ߢߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ (ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ).

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎߡߦߊ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߢߊ ߓߊ߯ߙߊ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߢߊ߲ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ.

ߞߎߡߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߎߡߦߊ߫ ߞߎߘߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߞߏ߫ ߞߎߡߦߊ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ.

ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߣߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎߢߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߴߛߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߡߍ߲ ߘߴߛߋ߫ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߬ ߓߐߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߴߏ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߘߴߛߋ߫ ߕߏ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬، ߕߎ߬ߡߊ - ߊ - ߕߎ߬ߡߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߎ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߘߎ߲߬ߧߊ ߞߊ߲߬.

ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ ߖߐ߬ߘߐ ߘߐ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߐ߬ߘߐ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫، ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߸ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߘߐ߫، ߣߊߟߌ߬ߡߎ߲߫ ߞߊ߲ ߠߊߓߊ߯ߙߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߞߊ߲߫ ߝߐߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߊ߬ ߸ ߥߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߝߐ߫ ߞߊ߲߬. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߲ ߝߐߦߊ߫ (ߓߐ߬ߣߐ، ߕߌߢߍ) ߟߊ߫، ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߝߐߓߊ߮ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬، ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫. ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߝߋߝߋ߫، ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߛߊ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫.

ߞߊ߲ ߡߊߟߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߟߊ߫ ߞߘߐ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊߟߐ߲ ߠߋ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߸ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ ߡߙߌߦߊ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫، ߞߊ߲ ߡߊߟߐ߲ ߞߊ߬ߞߎ߬ߘߊ߬ߡߊ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊߟߐ߲ ߞߎߡߘߊߡߊ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫، ߞߊ߲ ߡߊߟߐ߲ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊߟߐ߲ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߟߐ߲ ߘߐ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߱ ߕߍ. ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߐ߱ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߊ߬ߓߘߊ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߡߏߦߌߓߊ߮ (ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߌ߫ ߓߘߊߡߐ߮ ߟߎ߬) ߘߌ߫، ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߡߙߌ ߥߟߏߒߘߐ ߘߌ߫. ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߊߞߟߌ ߕߐ߬ߣߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߤߌ߲ߞߟߌ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߢߎߡߍ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߐ߲߫ ߠߴߊ߬ ߣߐ߭ ߡߊ߬، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߌ ߕߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߦߋ߫ ߟߊ߫. ߣߌߛߐߘߌߦߟߊ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߡߊߟߐ߲، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߞߐߙߍߦߊ ߟߊ߬ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬، ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߐߞߊ߲ ߡߊ߬ ߟߊ߬ߞߏ߬ߟߐ߲߬ߠߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߸ ߡߐ߱ ߡߙߌ߫ ߕߎߡߊ ߣߌ߫ ߥߎ߬ߢߞߍ߬ߥߎߢߞߍ ߕߎ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߘߌ߫، ߥߟߴߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߓߍ߯ ߛߍ߲߬ߛߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߛߐ߲ߞߐߟߐ߲ߧߊ ߘߐ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߡߙߌ ߸ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߥߟߴߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ ߟߎ߬، ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߞߏߞߎߘߊ߫ ߞߍ߫ ߸ ߊ߲ ߖߍ߬ߘߍ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊ߲ ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߤߊ߲ߞߟߌ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߍ߭ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߏ߯ߙߏߟߌ߫ ߝߊߘߌ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߘߐ߫.

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߡߙߌߣߊ߲ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߛߓߍߟߌ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߊ߲߬ ߠߋ߬:

  • ߊ- ߞߎߡߊ: ߡߐ߱ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߎߡߊߢߐ߲߮ ߦߴߊ߬ ߟߊߡߍ߲߫ ߊ߬ ߕߟߏ ߟߊ߫ ߸ ߞߴߊ߬ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߊ߬ ߛߣߐ߬ߡߍ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ، ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߞߎߡߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߖߣߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߢߐ߲߮ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ ߠߊ߫، ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߓߊ߯ ߞߎߡߊ߫ ߣߌߔߐ߲ߞߊ ߝߍ߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߟߌ߬ ߘߐ߫.
  • ߋ- ߞߊ߲: ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߦߋ߫ ߞߎߡߊ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߘߌ߫، ߛߌߦߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߫ ߟߋ߫ ߣߊ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊߞߍ߫. ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߣߍ߲ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߘߊߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߓߊߙߊ߲߫ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߋ߲߬ߞߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲.
  • ߌ- ߛߓߟߌ: ߛߓߍߟߌ ߟߋ߬ ߞߎߡߊ ߛߌ߲ߞߐ߲ ߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊߦߌߘߌ ߞߊ߲߬ ߘߎߓߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߟߊ ߟߊ߫. ߛߌ߲ߞߐ߲ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߓߍߘߋ߲. ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߓߍߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߓߍߛߎ߲.

ߝߊߦߌߘߊ߫ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߓߟߏߡߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߛߌߛߍ߲߬.

ߞߊ߲߫ ߠߎ߬ ߘߐߕߟߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߲߫ ߞߐߙߍߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫، ߦߏ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߊߖ߭ߌ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߬ ߋߙߐߔߎ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬، ߏ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߦߙߌߞߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߓߐߛߎ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫، ߊ߬ߟߎ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫.

ߞߎ߲߭ ߕߎ߲߰ ߦߙߐ ߝߊ߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߊ߫ /ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.

߁)ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߔߎߟߊߙ ߘߌ߫، ߋ)ߡߐ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߐ߬ߙߍ ߘߌ߫، ߌ)ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߤߟߌ ߘߌ߫، ߍ) ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߘߌ߫|ߡߊ߲߬ߘߋ߲،

ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߞߊ߲߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߊ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߲߫ ߖߍ߲ߛߍ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐߞߣߍ߫ ߟߊ߫

ߞߊ߲ ߛߌ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߎ߬: ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߞߊߒߞߋ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫، ߡߍ߲ ߥߙߎߞߌߣߍ߲߫ ߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲߬ ߞߘߐ߫.

ߢߍߥߟߊߦߊߟߌ ߞߊ߲: ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߕߊ ߟߎ߬ ߟߊߛߋ߫ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߊ߮ ߞߣߐ߫ ߛߎߡߊ߲ߘߊ߲ߕߡߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.

ߞߊ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊߒߞߋߦߊ: ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ، ߊ߬ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߢߊ ߸ ߞߊ߲ߜߍ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߊ߰ߦߊ ߓߟߏߡߊ߬، ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߍ߲ߞߊ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߢߊ.