ߞߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߞߎ߲߭ ߕߎ߲߰ ߦߙߐ ߝߊ߬ߘߌ ߕߐ߭ ߟߊ߫ /ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ߬ ߞߋߟߋ߲ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫.
ߞߊ߲

߁)ߝߎߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߔߎߟߊߙ ߘߌ߫، ߋ)ߡߐ߰ߛߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߡߐ߬ߙߍ ߘߌ߫، ߌ)ߕߊ߲ߖ߭ߊߣߌ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߥߊ߬ߤߟߌ ߘߌ߫، ߍ) ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߒߞߏ ߘߌ߫|ߡߊ߲߬ߘߋ߲،