ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߘߐ߬ߛߊߙߌ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߘߐ߬ߛߊߙߌ
ߘߐ߬ߛߊߙߌ
ߘߌ߯ߣߊ ߛߓߍߟߌ, literary work
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲sources of sharia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ631 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Titleالقرآن‎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊInjil ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߎ߯ߦߊreligious literature, ߘߌ߯ߣߊ ߛߓߍߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲Classical Arabic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Narrative locationArabian Peninsula ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
List of characterslist of Quranic characters and names ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߠߎ߬waḥy ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Quranic studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Location of creationߡߞߊ߫, ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Full work available at URLhttp://al-quran.info ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the Quran ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Copyright statuspublic domain, public domain ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊ ߣߊߡߎ߲߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߝߐߟߌ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߘߊ߲ߓߊ߮ ߞߊ߲ ߠߋ߬.

ߒߞߏ ߘߐ߫

ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ

ߛߎ߮ ߟߍߙߊ ߓߛߍ߬ߡߊ

ߘߟߊߡߌߘߊ ߝߟߐ ߊߙߊߓߎߞߊ߲

ߊߟߑߞߎߙߑߊߣ ߘߐ߬ߛߊߙߌ القُرْآن

ߊ߬ ߖߌ߰ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߆߃߂ __ ߆߃߄ ߟߊ߬ߥߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߆߁߀ _ ߆߁߂ _ ߞߴߊ߬ ߛߌ߰ ߆߃߂ ߟߊ߫

ߊߟߑߞߎߙߑߊߣ القُرْآن. ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߛߊߙߌ ߘߌ߫ ߒߞߏ ߘߐ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊߓߊ߮ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߟߏߜߍ ߓߛߍ߬ߡߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊߕߌ߮ ߓߊ߬ߕߏ߬ߕߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߞߊ߲ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߟߍߙߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߕߎ߬ߢߊ߬ߦߊ߬ߝߋ߲ ߝߟߐ߫ ߣߌ߫ ߞߘߐ߬ߞߘߐߡߊ߲ ߘߌ߫ ߛߎ߬ߘߎ߯ߟߊ ،ߤߊ߲߯ ߞߣߴߊ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߓߌ߬ ߟߊ߫. ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊ ߣߊߡߎ߲߫ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ ߘߐ߫ ،ߓߊ߯ߙߊ߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߣߴߊ߬ ߘߎ߲߰ߘߎ߲߰ߡߊ߫ ߟߌߤߟߊ ߟߊߘߍ߲߰ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ،ߗߋ߲߬ߧߊ ߠߌ߫ ߡߙߌߘߐ ߘߐ߫.

ߖߊ߲߬ߕߏ߬ߒߘߐ :ߢߌ߲߬ ߕߛߋ߫ ߟߊߘߍ߲߬ ߠߊ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߜߘߍ߫ ߓߟߏ߫ ߥߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߞߊ߲ ߟߐ߲ߓߊ߮ ߜߘߍ߫. ߒ ߞߴߊ߬ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߊߣߌ߲ ߠߋ߬ ߖߊ߯ߓߊ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫.

ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫ ߘߐ߫ ،ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߡߊߕߌ߮ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߦߟߌߘߏ߲߫ ߞߍߣߍ߲߫( ߟߝߊߙߌ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ جبريل ߖߌ߬ߓߙߌߟߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߋߟߊ߫ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߮ ߟߊߓߊ߲ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߕߊ߲߬ߘߏ߬ߣߍ߲ محمدߡߊ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ) ߆߁߀ ߣߌ߫ ߆߁߂ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ ߆߃߂ ߟߊ߫ ߊ߬ ߛߏߡߊߦߟߍߡߊ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߫.

ߕߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ،ߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߡߊ߫ ߞߏ߫ ߊߟߑߞߌߕߊߓ( ߟߍߙߊ ) ߊ߬ߖ߭ߌߞߙ( ߦߟߌߓߌߟߊߟߌ )ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߊߟߑߝߎߙߑߞߊ߲ߣ( ߘߐ߬ߛߊߙߌ )ߏ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏߦߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߊ߲ߓߊߟߌ߫ ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊߟߊ߫ ߟߊ߫ ،ߡߍ߲߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߓߍ߯ ߡߊ߬. ߊ߬ ߛߓߍߦߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߘߊ߲߬ߛߌ߰ߣߍ߲ ،ߣߘߐ߬ߛߌ߮ ߛߓߊߣߊ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫ ،ߎߛߑߡߊߣ ، ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߕߊߝߐ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߓߌ߬ ،ߞߘߐߦߌߘߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߐ߬ߝߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

قُرَْآن ߊߙߊߓߎ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߊߙߊ߲ߑߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߫ ߦߋ߫

ߊ߬ ߢߊߞߎߘߦߊ߫

ߞߊߙ ߊߣ ߠߋ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߝߐߛߎ߲ ߘߌ߫ ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߘߐ߬ߝߐ قرأ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߞߐߙߑߊߣ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߍߟߌߕߐ߮ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߜߍ ߘߌ߫( ߘߐ߬ߝߐߟߌ ) ߕߐ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߫ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߋߟߊ ߟߊ߫ ߦߟߌߘߏ߲ߠߌ߲ ߟߍߙߊ ߞߏߝߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߡߍ߲߫ ߡߊ ߟߊ߬ߢߌߣߌ߲ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߲.