ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]]
Jump to navigation Jump to search

ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ : ߦߴߌ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߎߋ߯ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ߬ߞߊ߲߬ߞߋ߬ߦߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߕߌ߰ߦߊ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߡߊ߬ߛߋ߲߬ ߥߐ߯ߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ :

߁- ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߡߊ߬.

߂- ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߋ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬.

߃- ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߍߙߊ ߟߎ߫ ߡߊ߬.

߄- ߊ߬ ߟߊ߫ ߗߋߘߋ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.

߅- ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߏ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߡߊ߬.

߆- ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ ߟߊ߬ߕߍ߮ ߢߌ߬ߡߊ߲ ߣߴߊ߬ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߡߊ߬.