ߞߋ߲ߛߐ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߋ߲ߛߐ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲geometric object, two-dimensional object ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Q114717628 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫angular measure ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Is invariant underconformal map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Stack Exchange taghttps://stackoverflow.com/tags/angle ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߞߋ߲ߛߐ߲ : ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߐߡߌ߲ߞߊ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߦߋߟߋ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߞߟߏߓߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߛߐ߬ߛߐ߬ ߟߊ߫ ،ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߤߌߟߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫...

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]