ߕߐ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫:ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߕߐ߮ ߣߌ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮،ߕߐ߮ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߟߊ߫ ߡߐ߰ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߸ ߥߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫߸ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߌ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߕߐ߮ ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫،ߡߞߊ߫،ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬)،ߒ߬ߓߊ߬߸ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߛߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊ߫،ߦߏ߫:(ߡߐ߱߸ߘߎ߱߸ߓߊ)ߡߐ߱ ߕߍ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߊߘߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߘߎ߱ ߕߍ߫ ߡߞߊ߫ ߁ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏߓߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߓߊ ߕߍ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߁ ߘߌ߫ ߘߋ߬ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߫ ߛߌߟߊ߫ ߥߦߏ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ߬ߕߐ߮ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߕߊ߲߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߕߊ߲߬:ߡߐ߱߸ߓߊ߸ߞߐ߭߸ߛߏ߸ߘߊ߬ߟߊ߸ߞߎ߬ߙߎ߸ߥߎ߬ߟߎ߸ߛߏ߭߸ߝߊ߬ߟߌ߸ߣߌ߬ߛߌ.ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߲߬ ߓߍ߯ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߐ߱ ߡߊ߬ߞߏ ߟߋ߬ ߝߍ߬.ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊߒߡߊ ߝߟߍ߫: ߡߐ߱ : ߟߊ߲߬ߛߊߦߌ߫ ، ߡߎߛߊ߫، ߞߊߙߏ߲ߞߊ߲߫ ،ߓߊ :(ߕߌ߲ߞߌߛߏ߫ ، ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ،ߡߌߟߏ߫ )، ߞߐ߭ :(ߜߕߎߙߎ߲߫، ߢߌߣߊ߲߫، ߜߙߍߜߙߍ߫،)،ߛߏ :(ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ،ߣߏߙߊ߫ ،ߝߊ߲߬ߖߊ߫ )،ߘߊ߬ߟߊ :(ߓߐߟߍ߫ ،ߣߎ߲ߞߎ߲߫ ،ߞߎ߲߬ߕߎ߬ߙߎ߲߫ )،ߞߎ߬ߙߎ:( ߞߎ߲ߞߙߎ߬ߓߊ ،ߡߊߣߊ߲ߞߙߎ߫ ،ߞߏ߬ߓߌ߬،)߸ ߥߎ߬ߟߎ:(ߟߏ߲ߖߊ߲߫، ߞߎ߲߬ߘߐ߫،ߛߌߣߌ߲ߛߌ߰ )،ߛߏ߭:(ߣߊߛߙߎ߫، ߣߊߢߌߡߊ߫ ، ߥߎ߬ߟߊ߬ߓߊ߫ )،ߝߊ߬ߟߌ:(ߓߟߊ߬ߞߍ߬ ،ߢߊ߬ߝߌ߲߬ ߞߐ߲ߓߌ߫)، ߣߌ߬ߛߌ:(ߖߏߞߟߍ߫ ߓߟߊ߬ߥߎߟߋ߲߫ ߣߊߓߘߍ߫ ).

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ:ߞߘߐ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߕߐ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫(ߞߘߐߓߘߍ ߣߌ߫ ߞߘߐߡߊ߬ߛߐߘߐ߲ߝߍ) ߞߘߐߓߘߍ ߟߋ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߘߌ߫،ߦߏ߫:ߞߎ߲߭ ߞߘߐ ߞߍ ߞߎ߲߬ߞߟߏ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߞߘߐ ߞߍ߫ ߝߎ߬ ߓߙߐߣߍ߲ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ ߞߘߐ ߞߍ߫ ߦߙߌߘߋ߲ ߞߣߐ߫ ߛߌ ߟߊ߲߬ߕߊ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߞߘߐ ߞߍ߫ ߘߎ߰ ߖߌߡߊ ߡߊ߰ߡߊ߲߮ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߢߊ ߞߍ߫ ߣߌߡߊ ߟߎ߬ ߦߋߟߌߟߊ߲ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߛߐ߲߭ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߖߐ߯ߙߊ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫،ߊ߬ ߣߌ߫... ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߘߐߡߊߛߐߘߐ߲ߝߍ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫:ߞߊ߬ ߞߎ߲߭ ߞߍ߫ ߕߎ߬ߙߎ ߘߌ߫( ߛߓߊߓߎ ߊߙߊߓߎߞߊ߲߫ ߘߐߕߌߢߍߣߍ߲ ߘߐ߫ )߸ߞߏ߫ ߒ ߣߊ߬ ߞߎ߲،ߞߊ߬ ߖߎ߬ߟߎ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ ߛߙߊ߬ߕߊ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߞߌ߬ߛߍ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߘߐߖߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߡߐ߰ ߖߊߝߏߣߍ߲ ߘߌ߫،ߞߊ߬ ߢߊ ߞߍ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ߗߏ߮ ߛߐ߬߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߏ ߡߊ߬،ߞߊ߬ ߛߐ߲߭ ߞߍ߫ ߡߐ߱ ߕߊ߯ߛߌߟߊ߫ ߖߎ߯ߡߊ߲ ߘߌ߫

ߕߐ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߐ߮ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߣߴߊ߬ ߛߌߦߊߦߊ : ߣߌ߫ ߕߐ߮ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߌ߫،ߦߏ߫:(ߡߏ߬ߛߏ߸ߗߍ߭߸ߦߙߌ) ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ ߞߊ߲߫ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߘߌ߫،ߦߏ߫:( ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬߸ߗߍ߭ ߟߎ߬߸ߦߙߌ ߟߎ߬) ߒ߬ߓߊ߬(ߟߎ) ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߝߋ߲߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫߸ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߌߦߊߦߊߟߊ߲ ߘߌ߫. ߒ߬ߞߊ߬߸ߛߌߦߊߦߊߟߊ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߒߞߏ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊ ߞߏߛߐ߲߬،ߏ߬ ߟߊߒߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫:ߊ) ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߌߦߊߦߊߟߊ߲ ߧߋ߫(ߟߎ) ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߗߍ߭ ߟߎ߬߸ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬߸ߦߙߌ ߟߎ߬). ߋ) ߓߊߡߊ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߕߊ ߦߋ߫(ߎ) ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߗߍ߭ ߎ߬߸ߡߏ߬ߛߏ ߎ߸ߦߙߌ ߎ߬) ߌ) ߖߎ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ ߦߋ߫(ߙߎ) ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߗߍ߭ ߙߎ߬߸ߡߏ߬ߛߏ ߙߎ߬߸ߦߙߌ ߙߎ߬߸ߡߐ߱ ߙߎ߬߸ߝߋ߲ ߙߎ߬).ߍ)ߘߊߘߐߓߐ߬ߦߐ߲߬ߞߐ߬ߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫(ߟ) ߝߐ߫߸ߝߏ߫ ߞߵߏ߬ ߝߊ߬ߟߋ߲߬(ߦߊ) ߟߊ߫߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߛߌߦߊߦߊߟߊ߲ ߦߋ߫(ߦߌ) ߘߌ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߗߍ߭ ߦߌ߬߸ߡߏ߬ߛߏ ߦߌ߬߸ߦߙߌ ߦߌ߬).ߎ)ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߝߎߟߊ ߟߎ߬߸ߛߊ߬ߝߙߎߟߊߦߌ߫߸ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߖߊ߰ߕߙߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߕߐ߮ ߛߌߦߊߦߊߟߊ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫(ߢߎ߰ߟߎ߬) ߘߌ߫ ߥߟߊ߫(ߢߎ߰ߦߌ߬)،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬:(ߖߋߘߌ߫ ߢߎ߰ߟߎ߬߸ߡߊ߲ߘߍ߫ ߢߎ߰ߦߌ߬߸ߦߐ߬ߙߐ߫ ߢߎ߰ߟߎ߬߸ߒߓߊ߲ߘߌ߫ ߢߎ߰ߦߌ߬߸ߔߊ߬ߕߍ߫ ߢߎ߰ߟߎ߬).