ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߌ߫ ߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐߖߎ ߦߋ߫ ߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߎߙߟߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߊ߰ߞߣߐ ߓߏ߲ߞߣߐ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߌ߯ߣߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߛߌ߱ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊߦߌ ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߎߙߟߊ߫ ߥߎߟߊ ߞߣߐ߫. ߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߝߎ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߠߎ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߎߙߟߊ߫ ߟߋ߬߸ ߞߊ߰ߞߣߐ߬ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߰ߞߣߐ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߬ߣߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊߘߌߦߊߢߍ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߛߐ߰ ߘߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߞߐ߭ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߠߊ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߟߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߐ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲ ߓߏ߲ߞߣߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ (ߣߎ߲ߞߎ߲ߞߊ߲ ߠߊ߫). ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߛߌ߮ ߞߍ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߥߟߌ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߛߌ߰ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ (ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߡߏ߬ߙߌ߬ߝߌ߲߬ߖߊ߲߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫)߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߛߏ߫ ߟߊߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߥߙߎ߬ߓߊ߫ ߛߌ߰ ߦߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ ߘߊߝߍ߬.

ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߰ ߡߌߛߦߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߥߎߣߎ߲߫ ߞߐ߭ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫.

ߞߐ߮ ߟߊ߫߸ ߓߙߋߕߋ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߛߦߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߛߌ߱ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߕߊ߲߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫߸ ߡߌߛߦߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߟߎ߫ ߟߊߘߍ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߐߛߊ߲߮ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߛߏ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߲ ߛߊ߯ߘߊ߫ ߝߟߐ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲ߘߊߟߌ (ߞߍ߲ߘߍߦߊ) ߕߊ߲ߓߊ߲߫ (poste de santé) ߞߋߟߋ߲߫.

ߡߌ߬ߛߙߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫߸ ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߋߕߋ߫ ߟߊ߫. ߛߌߟߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߣߌ߫ ߡߌߛߦߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߘߍ߫ ߣߖߊ߬ߖߌ߬ (ߞߎߘߍ߫ ߂߂) ߞߊ߬ ߡߌߛߦߊ߫ ߡߊߜߍ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߮ ߘߐ߫ ߝߎߥߊߣߍ߲ ߘߐ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߬ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]