ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߏ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: " ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ"،ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߎߓߊߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߎ߰ ߛߊߣߌ߲ߡߊ߲ߓߊ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߞߊ߫ ߞߐߝߍ߬.

ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫
ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ, holy city of Islam
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ 9 ߌ.ߡ.ߢ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮المدينة المنورة, Ясриб, Yathrib, يثرب ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎالمدينة المنورة ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Vocalized nameٱلْمَدِينَةُ ٱلْمُنَوَّرَةُ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫, Muhammad in Medina, ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲, Umayyad Caliphate ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߊ߲ߘߊߣߍ߲, Medina community, Medina Province, Q97307705 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Medina Province ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+03:00 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߄°߂߈′߁߂″N ߃߉°߃߆′߃߆″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮ߡߞߊ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Siege of Medina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.amana-md.gov.sa/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Medina ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫، ߊ߬ ߦߋ߫ ߤߌ߬ߖߊ߯ߖ߭ߌ߫ ߦߙߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߝߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬، ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߖߡߊߣߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߞߊ߫ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߄߀߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߞߐ߰ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊߥߎߟߋ߲ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߁߅߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫، ߘߊ߲ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߦߊ߲ߓߎߺߊ߳ߺߎ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߏ߬ ߦߴߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋߥߟߏ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߂߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߅߈߉ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲ ߉߉ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߰ߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߊ߬ ߕߐ߭ ߛߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߰ߘߌ߬ߦߊ߬ ߘߌ߫، ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ ( ߟߍ = ߞߐ߬ߘߊ) ߣߌ߫ ߘߡߊߖߌ߮ ߣߌ߫ ߖߌߝߏߘߏ߲ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߏ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ ߘߌߦߊ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌߟߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ ߕߌ߲ߓߌߘߌ߲ߘߊ
ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߞߍߦߙߐ
ߊ߬ ߟߊ߲߬ߓߋ ߢߌ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߢߌ߬ߡߊ
ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߊߛߙߌߓߊ: ߛߊ߲߬ ߁߆߀߀ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߢߍ߫ ( ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߥߐ߯ߙߐ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߞߐ߲߰ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߢߍ߫)

ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߦߋߟߋ߲ ߛߏ: ߆߂߂ ߌߛߊ߫ ߡߏߦߌ߫ ߞߐ߫.

ߛߓߍߘߊ ߘߐ߬ߕߙߊ߬ߟߌ߬ ߢߊ
ߛߏ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊ߬ߘߌ߬ߣߊ߫
ߗߋߘߊߕߌ߮ ߟߎ߬
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߝߊߦߌߛ߫ߊߟ ߓߣߎ߬ ߛߊ߬ߟߑߡߊ߯ߣ ߓߣߎ߬ ߊߓߘߎ߬ ߊߟߑߊ߳ߺߊߺߖ߭ߺߌ߯ߺߖ߭ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߬ߞߊ
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߞߏ ߟߎ߬
ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߓߙߍ߬ߦߊ ߁߇߃ ߀߀߀ ߞ߂
ߊ߬ ߟߐ߭ ߜߟߊ߬ߜߟߊ ߆߀߈
ߛߌ߰ߓߊ߮
ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲ ߡߐ߱ ߁ ߁߅߂ ߉߉߁ ( ߂߀߁߇ ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲)
ߢߐ߬ߢߐ ߓߙߍ߬ߦߊ ߁،߈߆߈ ߡ/ ߞ߂
ߟߐ߲ߕߊ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬
ߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߢߐ߲߮ ߡߞߊ߫
ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲
ߞߍߦߙߐ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊ
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߊ߬ߛߙߋ