ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ
war front
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߋߙߐߔߎ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߓߙߊߘߐߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Defensive Sector ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫Belgium, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐAlsace–Lorraine, Belgium, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐ߫ ߕߎߡߊ߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1914 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ߁߁ ߣߍߣߍߓߊ 1918 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߞߍ߬ߟߍ ߓߙߊߘߐߦߊ ߢߣߊߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߥߌ߬ߟߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߁߄ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߟߊߞߊ߬ ߟߎߞߑߛߊ߲ߓߎߙߜ߭ ߣߌ߫ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߟߎ߬ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߡߊߡߙߊ߬. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߐߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߡߊߙߑߣߌ߫ ߞߟߊߘߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫. ߞߐ߰ߖߌ߬ߞߏ߬ ߜߛߊ ߓߊ߲ߣߍ߲߸ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߊߟߊ߲߫ ߘߊ߫ ߟߐ߬ߖߟߎ߬ ߖߊ߲ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߝߋߟߋ߲ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߛߎߥߌߛ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߠߊ߫ ߣߍ߲߯ߞߍ߫ ߁߉߁߇ ߘߊߡߌߣߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߁߈ ߠߊ߫. ߁߉߁߅ ߣߌ߫ ߁߉߁߇ ߟߎ߬ ߕߍ߯ߟߊ ߘߐ߫߸ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߥߙߍߓߊ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߝߍ߬. ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߙߊ߬ߡߊ߬ߝߋ߲߬ ߞߎ߲ߓߊ (ߜߍ߬ߟߍ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߖߊ߬ߡߊ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߝߍ߬ߖߛߐߟߌ߸ ߣߍ߰ߖߟߎ ߣߴߊ߬ ߢߊ߲ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߞߊ߬ߟߊ߲߬ߠߌ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߟߍ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߛߊߦߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߙߎ߫ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߫ ߊ߬ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߓߐ߬ߣߐ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߎ߬ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߝ߭ߍߙߑߘߐ߲߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߌ߫ ߁߉߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ (ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߇߀߀ ߀߀߀ ߘߌ߫߸ ߛߐߡ ߞߟߊߓߍ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ (ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߔߊߛ߭ߍ߲ߘߊߍߟ ߞߟߊߓߍ߲ (ߌߔߙߍߛ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߛߓߊߣߊ߲) ߁߉߁߇ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߓߣߐ߬ߓߊ߮ (ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲) ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߄߈߇߀߀߀ ߘߌ߫.

ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߝߍ߬ߖߛߐߟߌ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߛߏ߬ߘߏ߲߬ߜߋ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫߸ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊߝߍߣߍ߲߫߸ ߦߏ߫ ߥߊߦߌ߲߫ ߓߊ߰ߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߣߌ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬. ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ߦߊ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߐ߬ߢߐ߬ߟߌ ߘߐߝߍ߯ߦߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߊ߲߭ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߣߘߐߟߌ ߟߊߞߐߛߊߦߟߌ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߁߉߁߈ ߠߊ߫. ߁߉߁߈ ߝߏߓߐ߲ߘߊ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ߫ ߘߌ߫ ߓߙߍߛߕ-ߟߌߕߏߝ߭ߛߞ ߓߍ߲߬ߘߐ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ߫ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߙߎߡߊߣߌ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫. ߎߙߊߞߊ߲ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߛߎߘߎ߲ ߣߴߊ߬ ߘߊ߲߬ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߘߐ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߠߊ߫ ߞߎߘߍ߫ ߁߀߀ (ߡߟߌ߫ ߆߀) ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߘߏ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊߞߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌߣߊ ߡߊ߬ ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߦߌߟߊ߲ߦߌߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬.

ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߁߉߁߈ ߕߟߋ߬ ߁߀߀ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍߦߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߕߴߛߋ߫ ߡߊߝߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߁߉߁߈ ߣߍߣߍߓߊ ߁߁ ߕߏ߲ߓߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߖߐ߮ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߘߐ ߝߍ߬ ߁߉߁߉ ߟߊ߫.

ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߣߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߛߐߘߐ߲ߠߌ߲߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߓߊߟߌ ߁߉߁߈ ߕߟߋ߬ ߁߀߀ ߗߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ߫ ߟߊߓߙߊ߬ߣߍ߲ ߛߊߓߎ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߐߜߍߦߊ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߕߴߛߋ߫ ߡߊߝߐ߲߬ ߠߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߁߉߁߈ ߣߍߣߍߓߊ ߁߁ ߕߏ߲ߓߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߖߐ߮ ߛߙߊߕߌ ߟߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߝ߭ߍߙߑߛߊߦ ߓߍ߲߬ߘߐ ߝߍ߬ ߁߉߁߉ ߟߊ߫. 

߁߉߁߄ [ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߍ߬ߟߍ ߝߊ߲߬ߝߘߊ – ߓߐߕߏ߲ߠߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߎ߫  ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫: ߛߛ߭ߑߟߌߋߝߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߸ ߁߇߁߁ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߣߌ߫ ߓߐߕߏ߲߫ ߝߍ߫ ߞߟߍ ߟߎ߫. 

ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߔߊ߬ߔߘߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߡߊߜߍ߲ߠߌ߲ ߜߊ߬ߛߊ ߁߉߁߄ ߠߊ߫ 

ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߡߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߁߉߁߄ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߇ ߡߊ߬  ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߓߙߊߡߊߖߊ߲ߓߊ߲ ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߛ߭ߑߟߌߋߝߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߓߟߏߦߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߐ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߭ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߕߍߕߋߟߋ߲ߣߍ߲ ߘߐߛߊ߲߬ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߕߟߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߙߎ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߎ߲߬ߕߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊߝߏ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߜߛߏ ߘߊߞߘߐ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߓߍ߲߬ ߦߙߐ߫ ߘߐߛߘߊߣߍ߲ ߘߐ߫. ߓߍߟߗ߭ߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߍߕߋߟߋ߲ߠߌ߲ ߟߊߕߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߟߐ߲ߘߐ߲߬ ߓߍ߲߬ߞߊ߲ ߡߊ߬ ߁߈߃߉ ߟߊ߫ ; ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߘߏ߲߬ ߞߎ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߄ ߛߎ ߣߛߌ߬ߓߊ߬ߕߍ߲ߓߍ߲ (ߘߎ߰ߕߟߊ) ߡߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߛߕߊ ߝߊ ߞߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߊߟߍߞߑߛߊ߲ߘߊ߫ ߝ߭ߐ߲߫ ߞߑߟߎߞߍߕ ߞߊߙߟ ߝ߭ߐ߲߫ ߓߎߟߏߥ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߢߍߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌ߬ ߞߊ߲߫ ߁߉߁߄ ߘߓߊ߬ߕߊ ߄ ߡߊ߬. ߓߍߟߗ߭ߌߞߌ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߍߗ߭ ߘߟߊߛߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߕߊ ߅ ߣߴߊ߬ ߁߆ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߟߌߍߗ߭ ߟߊߞߊ߲ߘߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߕߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߐߞߐߣߐ߲ߠߌ߲߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߜߟߍ߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߲߬ ߢߣߊߡߊ ߥߊ߬ߦߊ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫. ߟߌߍߗ߭ ߖߎߙߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߓߍߟߌߗ߭ߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊ߲ߝ߭ߍߙߌ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊߡߎߙ ߟߊߞߋ߲߬ߛߎ߬ߣߍ߲ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߝߍ߬߸ ߓߍߟߑߗ߭ߌߞ ߞߎߓߋߘߊ߫ ߓߙߎߛߍߟ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߓߋ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߮ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀ ߡߊ߬. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߊ߲ߝ߭ߍߙߛ ߟߊߝߏ߬ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߬. ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ߫ ߜߘߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬ ߣߊߡߎߙ߸ ߡߍ߲ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂߀ ߣߴߊ߬ ߂߃ ߟߎ߫ ߕߍ߫.

ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߠߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߫ ߌߞߛ.ߝ߭ߋ.ߌ.ߌ (XVII) ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߋ߬ ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߊߟߑߛߊߛ–ߟߏߙߍ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߇ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߘߌ߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߊߟߑߛߊߛ ߞߊ߲߬ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߐߟߑߤߐߎߛ ߣߌ߫ ߞߐߟߑߡߊߙ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲߫ ߢߣߊߡߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߟߐߡߊ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߛߊߙߍߓߎߙߜ߭-ߡߐߙߑߤߊ߲ߜ߭ ߣߌ߫ ߟߏߙߍ߲߫ ߠߎ߫ ߞߊ߲߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߛ߭ߑߟߌߋߝߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ ߖߊ߬ߡߊ߬ߙߌ߬ߒ߬ߞߊ߲߬ߠߊ ߡߊ߬߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊ ߞߘߐߞߊ߬ ߘߏ߱ߣߍ߲߫-ߘߏ߯ߣߍ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߊߛߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߓߊߣߊ߲ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߌ߲ߣߊ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߯ߙ ߝߊ߲߭ߝߍ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߛߊ߯ߙߑߓߎߙߜ߭ ߡߌ߬ߘߊ߬ߞߏ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߓߙߌߋ߫ ߣߌ߫ ߣߏߝߑߛ߭ߊߕߏ߫ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ߕߎ߲߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߡߐߟߑߤߐߎߛ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߞߟߍ߬ ߟߊ߬ߥߟߌ߫ ߞߐ ߝߍ߬ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߇ ߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߓߟߏߡߊߛߌ߯ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߕߘߍ߬ ߡߐߟߑߤߐߎߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߎ߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߞߟߊߞߘߐߞߊ ߟߊ߫.

ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌ߬ ߘߐߕߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߘߐߕߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ «ߖߊ߬ߡߊ ߘߍ߬ߒ߬ߡߊ߬ ߞߎ߲ߞߏߕߍ߮» (responsabilité collective) ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߛߊ߲ߦߟߍ߬ (ߛߊ߲ߞߘߐߕߊ߬). ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߌߘߊ ߏ߬ ߖߊ߲߬ߞߌ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߘߊ߲߬ߠߊ߬ߕߊߡߌ߲ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߠߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ «ߓߍߟߌߗ߭ߌ߬ ߕߐ߲ߕߌߢߍ» ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߎߞߑߛߍ߲ߓߎߜ߭ ߣߌ߫ ߊߙߑߘߍ߲߫ ߠߎ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߖߊ߲߬ߝߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߕߐ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߗ߭ߏߛߍߝ ߗ߭ߏߝߙ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߸ ߜߘߋߕߌ߮ ߛߊ߯ߦ ߖߐߣ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߬ߟߌ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߘߏ߫ ߛߏ߲ߛߙߏߡߊ߫ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߘߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߞߟߊߓߍ߲ ߕߐ߮ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛ߭ߊߙߑߟߋߙߏߥߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߲ߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߠߎ߫ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߟߏ߯ߟߎߣߊ߲ ߠߎ߬ ߥߦߊ߬ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߊ߫ ߂߲ ߣߌ߫ ߃߲ ߠߎ߬ ߓߟߴߏ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߟߋ߬ ߝߍ߬߸ ߞߏ߬ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߣߐ߯ ߕߟߋ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫. ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߡߛߊ߬ߡߊ߲߬ߠߌ߲ ߟߋ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߬ߕߏ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߍߢߐ߲߯ߞߊ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊߕߏ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߓߏߜ߭ ߘߟߊߛߌ߯ߟߌ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߕ-ߞߎߍ߲ߕߍ߲߫ (ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߜ߭ߎߌߛ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ߫). 

ߡߊߙߣ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ:ߞߙߊߞߏ:ߡߊߙߣ ߞߟߊߓߍ߲ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߋ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߞߎߘߍ߫ ߇߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߊߙߣ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐߡߊ ߝߍ߬ (ߕߎߟߊߝߌ߲ ߆–߁߂)߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߛߋ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߘߊߡߊ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߘߐߞߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߍߝߘߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߁߭ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߞߴߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߍߕߊ߯ߟߌ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߛߊ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߊߌߛߣ ߓߊ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߟߊߘߊ ߞߟߍ߬ߦߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߡߍ߲ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߭ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߏ߬ ߞߘߐ߫. ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߞߘߐߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߞߏߢߐ߲߯ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߍ߬ ߝߙߍ߫ ߞߍߢߐ߲߯ߝߍ ߓߐߟߐ߲ߓߐߟߐ߲ߓߐߟߌ ߘߏ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߡߊ߬ߜߍ߲ ߜߊ߬ߛߊ (The Race for the sea) ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߌߘߌ߲߫ ߟߊ ߞߍߢߊ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߛߎߥߌߛߌ߬ ߓߐߕߏ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫. ߓߐߕߏ߲ %߆߄ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߓߟߏ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ (ߣߍ߰) ߦߋ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲߫ ߠߊߥߟߏ߫ ߦߙߐ߫ ߢߣߊߡߊ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߣߍ߰ ߦߋ߬ߟߋ߲߬ ߝߊ߲ߓߏ߲ %߂߄ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߡߎ߲߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ %߄߀߸ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߍ߰ߒ߬ߞߎ߲߬ ߜߌߟߌ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߊ߲ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߞߎ߲߬.

ߢߐ߲߯ߝߊ߯ߡߎ߲ ߝߊ߲߬ߝߍ߬ߟߊ ߘߐ߫ (ߞߊ߬ߝߏ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߢߌ߲߬ߧߊ ߟߊ߫)߸ ߛߝߊ߫ ߟߊߓߊ߲ ߡߌߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߟߊߘߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߠߊ߫. ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߢߣߊߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌ߬߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫. ߌߛߍߙ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߟߊ߫߸ ߓߍߟߗ߭ߌߞߌ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃߆ ߡߙߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߑߟߊ߲ߘߙߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߡߊ߬ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߘߊ߫ ߌߛߍߙ ߞߟߊߓߍ߲ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߌߛߍߙ ߓߊ ߟߐ߬ߖߊ߲ ߣߌ߫ ߌߔߍߙߑߟߌ߫ ߟߎ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߣߌߋߔߐߙߕ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߏߋߛߌ߲ߜ߭ߍ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߋߟߦߊߣߍ߲ (BEF) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߑߟߊ߲ߞ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߟߋ߬ ߢߊ߬.

ߌߔߙߍߛ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲:ߞߙߊߞߏ:ߌߔߙߍߛ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߟߐ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߉ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߣߍߣߍߓߊ ߂߂ ߟߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߊ߯ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߌߔߙߍߛ ߞߟߊߓߍ߲ ߛߐ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߁߉߁߄ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߢߐ߲߯ ߓߍ߲߫ ߞߟߏߜߍߟߍ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߓߐ߬ߣߐ ߥߙߊ߬ ߘߴߊ߬ ߢߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬. ߞߟߊߓߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߋߙߌߗ ߝ߭ߐ߲ ߝߊߟߑߞߍ߲ߤߊߦߣ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߕߍߣߊ߬ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߬ߥߛߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߟߌߟߌ ߞߍ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߛߌߟߊ ߢߊߓߐߟߌ ߡߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߁߈ ߡߊ߬ ߁߉߁߄ ߡߊ߬. ߛߊ߲ߛߟߋߙߌ߫ ߕߋߏߓߊߟߘ ߝ߭ߐ߲ ߓߍߕߑߡߊ߲ߣ-ߤߐߟߑߥߍߜ߭; ߖߣߍߙߊߟߑߝߍߟߘߑߡߊߙߑߛ߭ߊߟ ߔߏߟ ߝ߭ߐ߲ ߤߍ߲ߘߍ߲ߓߐߙߜ߭ ߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߏߓߍߙ ߏߛߕ (ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߟߊߘߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ ߛߊ߲ߘߐ); ߣߴߊ߬ ߛߙߍߞߍ߫ ߋߙߌߗ ߟߎߘߍ߲ߘߐߙߑߝߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߡߊ (décisives) ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߟߐߕߖ߭ ߞߍߒߞߊ߲ߠߌ߲ ߝߍ߬ ߔߏߟߐ߲ߢ (ߣߍߣߍߓߊ ߁߁-߂߅)߸ ߝߊߟߑߞߍ߲ߤߊߦߣ ߞߵߊ߬ ߖߌ߰ ߞߏ߫ ߙߎ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߓߌߣߍ߲߫ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߖߐ߮ ߛߌߟߊ ߟߊߞߊ߭ ߡߊ߬. ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߍߕߑߡߊ߲ߣ-ߤߐߟߑߥߍߜ߭ ߟߊ߫ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߘߐ߫߸ ߝߊߟߑߞߍ߲ߤߊߦߣ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߏ߫ ߥߦߐ߬ ߢߊߓߐߓߊߟߌ߫ ߕߍ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߖߎ߮ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߞߏ߫ ߖߐ߮ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߝߣߊ߫ ߝߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߙߐ߫ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬߸ ߞߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߙߌ߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߓߐߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߕߍߝߐ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߞߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬ ߜߘߋߜߘߋ߫߸ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߰ߖߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߥߟߌ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬. ߤߍ߲ߘߍ߲ߓߐߙߜ߭ ߣߌ߫ ߟߎߘߍ߲ߘߐߙߝ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߞߏ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߡߊߣߐ߬ ߟߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߣߴߏ߬ ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߐߝߟߌ߫ ߝߊ߲ߞߊ߲ߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߫߸ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߘߴߊ߬ ߝߙߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߓߙߌߕߊ߲ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߞߎߙߊ߲߫ ߜߋߙߊ߫.

ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߞߟߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ:ߞߙߊߞߏ:ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߞߟߍ ߁߉߁߄ ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ߫ ߘߐ߫ ߞߟߍ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߬ߢߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊߟߌߦߊ߫ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߊߕߌ߫߸ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߛߊߞߊ߫ ߛߊ߲ߘߐ ߟߎ߫ ߡߊߛߐ߫. ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߘߐ߬ߝߐ߫ ߞߏߟߌߞߏߟߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊ߬: ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߖߊ߲߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߘߎ߲߰ߢߊ߬ ߞߊߕߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߜߊߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߜߘߏߜߘߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߣߍ߰ ߢߊ߲ߛߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߞߟߏߜߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߢߊߝߢߊߦߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ ߞߟߏߜߍߟߍ߲ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߣߐ߬ ߦߋ߫ ߞߙߏ߬ߝߏ߫ ߘߊߓߊ߲ߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߝߊ߫ ߡߊߛߊ߲ߜߊ߲ߣߍ߲߫ ߟߏ߯ߟߎ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ ߡߊ߬ ߢߐ߲߯ߕߍߞߡߍ ߓߟߏ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߛߋ߲߬ ߠߋ߬ ߊ߬ ߢߊ߫ ߓߘߍ ߡߊ߬ ߝߏ߯ ߘߎ߱ ߞߘߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߜߟߍ߬ ߞߌ߬ߛߍ߬ ߜߌߟߌ߲ ߠߎ߬ ߕߴߛߋ߫ ߡߍ߲ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫ … ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߊߟߌ ߞߘߐ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫߸ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߛߌ߫ ߞߊ߲߬. ߝߏ߫ ߣߴߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߬ߝߏ߬ߘߏ߲߬ߠߌ߲ ߘߌ߫߸ ߕߌߢߍ߲ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߝߍ߬ߛߋ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߖߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߖߐ߰ߖߐ߰ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߬ߡߊ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߐߝߟߌ߫ ߢߌߡߊ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߣߌ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߝߊ ߟߎ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߟߏߕߍ߰ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߣߐ߬ ߡߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߖߊ߯ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߬ߟߌ߫ ߝߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߟߊ߫ ߓߟߏߕߍ߯ߟߌ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߣߐ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌߟߊ ߕߍ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߐ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߢߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߟߍ߬ ߛߎ߮ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߛߌ߫ ߕߴߛߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߛߌ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߴߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊ߬ߓߊߟߌ ߘߌ߫; «ߛߍ߬ߘߏ߲ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߠߎ߬» ߢߊߙߊ߲߫ ߘߊ߫ ߢߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߣߌ߫ ߓߎ߰ߘߋ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߐߘߐ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߝߋ߲߫ ߜߘߍ ߟߎ߬.