ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ߫ ߔߑߙߍ߲ߛߌߔ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ߫ ߔߍߙߍ߲ߛߌߔ
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮߸ ߛߌ߲ߡߌ߲ߞߊ߲ ߘߐ߫Гаврило Принцип ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ߫, Gavrilo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߞߣߊ ߘߐ߫ガヴリロ・プリンツィプ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߁߃ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1894 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߏߓߟߑߖߊߖ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1918 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߕߙߍߛߌߍ߲ߛߑߕߊߘ ߖߌ߲߬ߝߘߎ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍߢߊߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߊߓߎ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߎ߲߭ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊߓߙߎVidovdan Heroes chapel ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߘߎߡߊߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߕߴߦߋ߲߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߫ߘߋ߲ߡߊߦߊ߫Slobodan Princip ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ߓߦߊQ31182974 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲Serbian ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߟߊߥߛߎ߫ ߞߎ߲murder ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊrevolutionary ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Field of workassassination of Archduke Franz Ferdinand ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߦߌߟߊFirst Belgrade Gymnasium ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߊߞߍߦߌߟߊSarajevo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߭ߙߊ ߘߌߦߊSarajevo ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲Serbian Orthodox Church ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߘߌ߬ߘߐ߬ߛߐߛߐ ߟߎ߬ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߐߢߐ߲߯ߞߐߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Young Bosnia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲assassination of Archduke Franz Ferdinand ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Present in workKraljevina Srbija ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ߫ ߔߑߙߍ߲ߛߌߔ ߥߟߊ߫ ߔߑߙߍ߲ߞߌߔ (ߛߍߙߓߌ ߛߌߙߟߌߞ ߘߐ߫: Гаврило Принцип [gaʋ'ri:lɔ 'print͡sip], Prinntsip), ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߜ߭ߊߓߙߌߍߟ ߔߍߙߍ߲ߛߌߔ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߈߉߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߅ ߟߋ߬ ߡߊ߬ (ߥߟߊ߫ ߁߈߉߄ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߃) ߏߓߟߑߖߊߖ (ߓߏߛߣߌ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߘߏ߫߸ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߓߏߛߣߌ-ߤߍߙߑߖ߭ߋߜ߭ߏߝ߭ߌߣ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߌ߭ ߕߊ߲߬)߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߁߉߁߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߂߈ ߡߊ߬ ߕߙߍߛߌߍ߲ߛߑߕߊߘ (ߓߏߤߍߡ߸ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫߸ ߦߋ߲߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߙߍߖ߭ߍ߲߫ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ ߗߍߞߌ߬)߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍߙߓߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߏߛߣߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߎߜ߭ߏߛߌߟߊߝ߭ߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߘߌ߫ ߓߏߛߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߘߐ߫[߁]. ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊ߬ ߞߍ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߊߙߛߌߘߞߎ߫ (ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߫) ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ ߟߎ߬ ߝߊ߱ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߁߉߁߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߈ ߡߊ߬߸ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߥߟߌ߬ ߞߎ߲ (ߓߟߏ ߓߌ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߕߍ߰ߟߊ߲ ߘߐ߫) ߞߊ߬ߣߌ߲: ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߞߵߊ߬ ߡߊߝߏ߬ߦߌ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ ߟߊ߫ ߛߍߙߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߴߊ߬ ߢߍ߫߸ ߊ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߟߊ߫ ߦߟߌߡߊߘߌߦߊ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫. ߛߍߙߓߌ߫ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏߘߐߜߟߍߦߊ ߏ߬ ߟߋ ߖߊ߬ߕߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߕߴߛߋ߫ ߛߐ߲߬ ߠߴߏ߬ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߬ߞߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߟߊ߫ ߛߍߙߓߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߡߊߕߍ߬ߙߍ߲߬ߕߍߙߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߢߌ߲߬ߧߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߛߌߟߊ ߕߊ߭ ߡߊ߬.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ߫ ߔߑߙߍ߲ߛߌߔ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߟߎ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߏߓߟߑߖߊߖ߸ ߓߌߤ

ߜ߭ߊߝ߭ߙߌߟߏ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߏߓߌߖߊߖ ߟߋ߬߸ ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߥߎߟߊ߫ ߞߣߐ߫ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߏߛߊ߲ߛߑߞߏ߫ ߜ߭ߙߊߤߝ߭ߏ߫ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߐߙߌߕߏߘߐߞߛߌ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߟߍ߬ߞߊ߫ ߖߌ߬ߓߙߌ߬ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߢߊ߰ߢߊ߮ (ߝߌ߬ߘߊ) ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲߬ߥߟߊ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߔߌߕߊߙ ߔߍߙߍ߲ߛߌߔ ߣߴߊ߬ ߝߘߎߡߊ߫ ߡߊߙߌߦߊ߫ ߟߎ߫ ߘߋ߲߫ ߥߐߙߐ߲ߥߌߟߊߣߊ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߝߴߊ߬ߟߋ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߫ ߖߝ߭ߏ߫ ߡߍ߲ ߡߏߦߌ߫ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߢߍ߫ ߛߊ߲߬ ߥߐߙߐ߲ߥߌ߬ߟߊ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߁߈߈߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߟߋ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߘߌߣߍ߲ߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߛߐ߰ߛߐ߰ߣߍ߲߬ߜߍ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫. ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߦߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߛߎߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐߙߍ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߛߣߌ߫ ߛߍߙߓߌ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߱ ߡߍ߲ ߘߊߞߘߐ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ (߁߈߇߈–߁߉߁߄) ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߙߌ߬ߦߊ߬ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߝߌ߬ߛߦߊ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߞߊ߲ߡߊ߬ (ߛߍߙߓߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߘߐߜߍ߫). ߔߍߙߍ߲ߛߌߔ ߛߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲ߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߛߓߍ߫: ߝߏ߫ ߞߐߛߊ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߝߏ߫ ߏߓߟߑߖߊߖ ߘߐߙߐ߲߫. ߘߋ߲ߓߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ߢߐ߲߯ߠߊ ߦߴߊ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ߫ ߕߊ߯ߡߊߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߝߎ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߲ߘߎ߮ ߏ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߘߊ߬ߙߌ߫ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߐߕߏ߲ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߡߊ߬ ߦߋ߲߬: ߊ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߔߍߙߍ߲ߛߌߔ ߘߴߌߕߊߟߌߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߛߍߥߊ ߟߊ߫. ߘߋ߲ߓߦߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߓߏ߲߬ߠߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߐ߮ ߏ߬ ߕߊ߬ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫߸ ߞߵߊ߬ ߛߓߍ߫ ߛߍߙߓߌ߫ ߛߌߙߕߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߛߙߊߖߋߝ߭ߏ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߞߙߊߞߏ:ߛߙߊߖߋߝ߭ߏ߫ ߓߊ߰ߒߡߊ. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߛߊߓߎ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߝߍ߬ ߁߈߇߈ ߠߊ߫߸ ߓߏߛߣߌ߫ ߣߌ߫ ߤߍߙߑߖ߭ߋߜ߭ߏߝ߭ߌߣ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߉߀߈ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߓߍߙߑߟߍ߲߫ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߛߌ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߍߙߓߌ߫ ߟߊߡߐߣߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ߫ ߖߛߎ߬ߟߊߝߌ߲߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߝ߭ߎ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊߓߊ߮ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߏ߫ ߡߊ߫ ߓߐ߫ ߞߏߖߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߟߋ߬ ߊ߬ ߝߙߍ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߙߎ߬ߛߌ߫ ߢߍ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߍߝߘߊߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߛߊ߲߫ ߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߌߙߏ߲߫ ߠߊ߫ ߗ߭ߊߔߐ߲߫ ߞߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߕߎ߲߰ ߊ߬ ߢߌ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߍߣߵߊ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߠߊ߫.

ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߊߓߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߛߘߍ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߁߉߁߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߟߊ߲߬ߜߏ߬ߦߊ߫ ߛߌ߲ߝߏ߲ߧߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߓߏߛߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ (Mlada Bosna) ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ߟߌ߫ ߢߐ߲߮ߝߍ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߝߙߍ߬ ߢߌߣߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߫ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߊߛߋ߫ ߞߏ ߡߵߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߛߍ߬ߡߍ (ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ) ߗߍ߯ߕߊߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߴߏ߬ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߝߍ߬ ߛߙߊߖߋߝ߭ߏ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߏߛߣߌ-ߤߍߙߑߖ߭ߋߜ߭ߏߝ߭ߌߣ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫߸ ߁߉߁߄ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߁߄ ߡߊ߬. ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߌߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߓߏߛߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫ (ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߦߏ߫ ߁߃߈߉ ߞߛߏߝ߭ߏ߫ ߞߟߊߓߍ߲߸ ߡߌߟߏ ߏߓߟߌߞ ߞߵߊ߬ ߖߘߍ߬ ߞߍ߫ ߛߘߊߞߊ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫)߸ ߞߊߡߋߙߋ߲ ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߊߙߑߛ߭ߌߘߎߞ ߣߴߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߤߏߤߍ߲ߓߎߙߜ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߖߏ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߰ ߓߑߙߏߥߑߣߌ߲ߜ߭ ߡ߁߉߁߀ (Browning M1910) ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫߸ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߲߬ߘߌ ߣߌ߲߬ ߠߊߛߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߜߎ߲߬ߘߎ߬ߘߐ߬ ߛߌ߲ߝߏ߲ߧߊߟߌ (ߘߎ߲߬ ߞߘߐ߬ ߞߓߊ) ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߛߍߙߓߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߍ߫.

ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬߸ ߊߙߛߌߘߞߎ ߕߎ߲߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߝߘߎ ߞߍ߫ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߣߌ߫ ߟߏߙߍ߲߫ ߠߎ߫ ߣߘߐ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ ߛߙߊߕߌ ߕߊ߬ߣߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߌߦߊߣߊ߲߫ ߡߛߏ ߝߘߎ߫߸ ߏ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߗߍߞߌߞߊ߫ ߡߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߋߕߌ߯ ߞߐߙߍ ߝߋ߲߫ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߕߎ߲߬ ߕߴߊ߬ ߟߊ߫ ߛߌߟߊߝ߭ߎ߫ ߟߊ߲ߘߌߦߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߴߊ߬ ߓߎ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߓߍ߫ ߕߍ߫. ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߟߴߊ߬ ߝߊ߬ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ ߖߏߛߍߝ ߛߊ߲߬ ߈߄ ߠߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ ߝߍߙߑߘߌߣߊ߲ߘ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߌ߬-ߛߌߣߌ߲߫ ߓߌ߬-ߛߌߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߟߌ ߢߊߞߘߐ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߛߌߟߊߝ߭ߎ߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߡߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫ – ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߐ (ߝߊ߲߬ߓߊ) ߘߌ߫߸ ߓߴߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ – ߞߊ߬ ߤߊߞߍ߫ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߢߍ߫ ߡߍ߲ ߢߐ߲߰ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߊߟߏߡߊ߲߫ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߊߜ߭ߌߦߊߙߍ ߟߎ߬ ߢߍ߫߸ ߞߊ߬ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ߫ ߘߍ߰ߜߍ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߢߍ߫ ߤߊ߲߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߛߓߊ߬ߣߍ߲߬ߦߊ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߍ߫ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߤߐ߲ߜ߭ߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߟߍ߬ ߟߊ߫ ߓߎߘߊߔߍߛߕ ߸ ߞߍߕߘߍ߬ߕߍ߫ ߓߍߟߑߜ߭ߙߊߘ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߣߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߛߌߟߊߝ߭ߎ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ «ߦߎߜ߭ߏ߫-ߛߌߟߊߝ߭ߎ߫» ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߛߍߙߓߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߥߦߊ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫߸ ߦߏ߫ ߛߊߙߌߘߍߢ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߌߕߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߛߊ߲߬ ߆߀ ߢߐ߲߰ ߠߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߏ߬ ߢߍ߫.

  1. ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬