ߡߍߞߛߌߞ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߍߞߛߌߞ ߘߊ߲ߝߊߘߌ߫ ߖߊ߲ ߝߐߟߌ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߍߞߛߌߞ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߍߞߛߌߞߏ߬ ߋ߬ ߋߛߑߕߊߘߏ߫ ߎ߳ߣߌߘߏ߬ ߡߋߞߛߌߞߊߣߏ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ EUM (ߞ.ߘ.ߡ)߸ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߎߊߕߍߡߟߊ߫ ߣߌ߫ ߓߋߟߌߖ߭ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ-ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߖߌߘߏ߮ ߣߌ߫ ߞߙߊߦߌߓ ߘߊ ߟߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߘߐ߫.

ߡߍߞߛߌߞ
Mexico (orthographic projection).svg
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ, ߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߓߍ߯ߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ, nation, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ, ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲, ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮, ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߊߛߌߔߊ߲ߠߊ߫, ߡߌߞߑߕߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ 1810 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎMéxico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇲🇽, Мексика ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߬ߕߊߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲, Nahuatl, Yucatec Maya, languages of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌߡߍߞߛߌߞ ߝߊ߬ߛߏ ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊߡߍߞߛߌߞ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐDerecho ajeno es la paz ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߍߞߛߌߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߡߍߞߛߌߞߏ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲San Luis Potosí ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲, ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߃°߀′߀″N ߁߀߂°߀′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of geographic center߂߀°߃߁′߁߅″N ߉߉°߅߃′߄߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߁°߈′߇″N ߈߆°߄߄′߂߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߃߂°߄߃′߈″N ߁߁߄°߄߃′߁߁″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߄°߃߁′߅߀″N ߉߂°߁߃′߄߃″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߃߂°߃߁′߂߃″N ߁߁߇°߇′߂߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GeoshapeData:Mexico.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Pico de Orizaba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲Laguna Salada ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߙߎߝߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Andrés Manuel López Obrador ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPresident of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Andrés Manuel López Obrador ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮Federal government of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Congress of the Union ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Bank of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲Central Time Zone ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyMexican peso ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Guatemala, Belize, ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߎ߬ߓߌ߬ߟߊ߬ߟߌ߬ ߞߟߏߜߍConstitution Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎNEMA 1-15, NEMA 5-15 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌߦߊMestizos in Mexico, indigenous peoples of Mexico, White Mexicans, Afro Mexicans ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߎ߫ߖߐ߮ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߍ߬ߟߍ, Group of Five, Q5653519, ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊRepublic of Yucatán, Aztec Empire, Viceroyalty of New Spain, First Mexican Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Mexican War of Independence, Mexican Revolution, Cinco de Mayo, Pastry War ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߲ߘߐ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲Lagun Onari ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߛߎ߲߫ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋߡߊ ߖߊ߯ߓߡߊ ߓߊߦߟߍߡߊ߲ˈmexiko ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://www.visitmexico.com/en/, https://www.gob.mx/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.mx, .gov ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armsMexican coat of arms ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫partly free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Railway traffic sideߓߘߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Open data portalMexican Government Open Data, datos.gob.mx ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂334 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+52 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ911 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
GS1 country code750 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeMEX ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits345 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇲🇽 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Mexico ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߁߄߲ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߞߣߍ ߘߐ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߁߃߀,߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߓߟߏ߫߸ ߡߍߞߛߌߞ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߝߊ߫ ߁߁߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߖߡߊ߬ߓߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߡߍߞߛߌߞߌߞߊ %߉߈ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߊߛߑߔߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߡߐ߱ ߞߋ߲߬ߥߟߎ߬ ߇ ߣߌ߫ ߞߐ߫ (ߝߊߦߌߘߊ߫ %߆) ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲߬ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫: ߡߍߞߛߌߞ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߟߐ߲߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߂߀߀߃ ߟߊ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ ߛߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߓߍߘߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߲߫ ߘߌ߫ ߡߎߣߎ߲߬. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߡߍߞߛߌߞ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߞߙߎߝߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߲ߕߌߦߊ ߣߊߡߎ߲ ߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߦߴߊ߬ ߓߌߛߓߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍߞߛߌߞߏ߫ ߡߴߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ߦߊ ߘߐ߫߸ ߓߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߃߂ ߟߎ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߡߐ߱ ߓߌ߬ߟߊ ߡߍߞߛߌߞ߸ ߏ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߊ߲߬ ߃߀߀߀߀ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߌ߬ ߢߍ߫. ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ߫ ߟߊߛߓߊߕߌ ߛߊ߲߬ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߞߐ߫߸ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߓߍ߲߬ߘߐ (mesoamericain) ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ ߞߐ߬ߘߊ (oasisaméricain). ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ ߝߟߐ ߢߍ߫߸ ߛߏߡߐ߯ߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߦߏ߫ ߏߟߑߡߋߞ ߟߎ߫߸ ߕߏߟߑߕߍߞ ߟߎ߫߸ ߖ߭ߊߔߏߕߍߞ ߟߎ߫߸ ߡߦߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߑߕߍߞ ߟߎ߫. ߊߛߑߔߊ߲߫ ߞߊ߬ ߡߍߞߛߌߞ ߕߋߣߏߗߑߕߌߕߑߟߊ߲߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߛߙߍߞߍߦߊ ߡߊ߬. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߃߀߀ ߞߍ߫ ߟߴߊߛߑߔߊ߲߫ ߠߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߟߍ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߁߈߁߀ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߘߊߟߌ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߡߴߊߛߑߔߊ߲߫ ߡߊ߬ ߁߈߁߀ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߡߍߞߛߌߞ ߞߊ߬ߝߏ ߛߌ߲ߘߌ߫߸ ߞߣߊ߬ ߕߏ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋߙߋ߲ ߘߌ߫ ߁߈߂߁ ߠߊ߫. ߞߊ߬ߝߏ ߞߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߕߟߊ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߛߑߔߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߯ߛߊ߯ߟߌ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߁߈߂߉ ߟߊ߫߸ ߛߍ߲߬ߞߍ߬ߘߍ߲߬ ߞߟߍ߸ ߞߊ߬ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߟߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߸ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߕߍߝߘߊߟߌ߸ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߛߓߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬. ߔߐߙߑߝߣߌߦߏ ߘߌ߬ߦߊߖ߭ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߝߊ߬ ߓߊ߫ ߞߍ߫ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߡߊ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߘߌ߬ߦߊߖ߭ ߟߊߥߟߏ߫ ߘߊ߫ ߥߎ߬ߦߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߛߋ߲߭ߝߍ߬ ߁߉߁߀ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߝߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߉߁߇ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߌ߲߭ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߐߓߍ߲߬.ߡߍߞߛߌߞ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߎ߬ߥߊ߲߬ ߝߟߐ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ (߁߅߲ ߞ.ߥ.ߢ ߘߐ߫߸ ߘߟߊ ߥߟߎ߬ߡߊ߬ ߁ ߁߄߉ ߢߐ߲߰ ߂߀߁߇ ߟߊ߫). ߣߴߊ߬ ߛߎߡߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞ ߥ ߢ ߦߋ߫ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߁߁߲ ߠߋ߬ ߘߴߌߕߊߟߌ߫ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߁߅߲ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫. ߡߍߞߛߌߞ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߕߊߖߌ߫ ߟߊߥߟߏߟߊ ߞߐ߬ߣߐ߲߬ߘߐ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߊߘߌߜߍ ߟߊߥߟߏߟߊ ߝߟߐߡߊ ߘߌ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߸ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߟߊߒߕߍ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫, ߡߍߞߛߌߞ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ (OCDE) ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߍ߲߰ߦߟߊ߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫߸ ߞߌߢߍ߲߫ ߜߍߓߏ߲ ߕߊ߫ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߊߞߢߊߣߍ߲ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߜߋ߲߭ߞߘߎ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ (l'alena) ߘߐ߫. ߘߎߢߊ߫ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐߟߌ (ߕߎߙߌߛߡ) ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߕߊ߫ ߝߐߟߌ߫ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߥߊߦߙߐ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߟߊ߬ߕߍ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߁߃߲ ߘߌ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߁߇ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߐ߰ߝߍ߬ߞߊ߲ߞߋ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߖߊ߯ߓߊߟߌ ߞߊ߲߬ (ߘߎߢߊ߫ ߓߐ߰ߝߍ߬ߛߊ߲ߘߐ %߁߀ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߂ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߌߡߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߥߊ߯ ߁߂ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߲ ߘߐ߫), ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߞߍߦߙߐ߫ ߃߃ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߥߟߊ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߛߙߍߘߍߦߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߓߟߏ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߂߀߁߃ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߐ߫ ߡߐ߱ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ ߍ߬ߟ ߊߛߊ߲ߛߏ ߘߍ߬ߟ ߞߊ߲߬߸ ߡߍߞߛߌߞ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ ߡߊߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߀.߇߇߅ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߰ ߆߁߲ ߡߊߡߙߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߞߊߓߋ ߟߊ߫ (ߍ߲ߘߏߣߛߌ߫ ߘߊߝߍ߬߸ ߕߎߙߑߞߌ߫߸ ߕߊߌߟߊ߲ߘ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬)߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߁߉߈߀ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ ߕߘߍ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߘߊ߲ߕߊ߫ ߀.߅߉߈ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߊ߫. ߡߍߞߛߌߞ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫߸ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲߸ ߘߎߢߊ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߘ ߖ ߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞ߂߀. ߡߍߞߛߌߞ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߬ߟߋ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߓߍ߲߬ߘߐ ߘߐ߫ (ALENA ߥߟߴߊߛߑߔߊ߲ ߘߐ߫ TLCAN߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫ « NAFTA ») ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߂߀߁߈ ߠߊ߫. ߓߍ߲߬ߘߐ ߏ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߞߣߊߘߊ߫ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߡߍߞߛߌߞ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߊ߫ (ACEUM) ߟߊ߫ ߂߀߁߈ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫.