ߣߊߡߓߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߣߊߡߓߌ߫/ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ ߕߟߋ߬ߓߋ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ߝߘߊߝߘߊߣߍ߲ ߖߐߟߌ߲ߓߊ߲ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߘߊ߫ ߝߍ߬

ߣߊߡߓߌ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ
ߣߊߡߓߌ߫
ߞߊ߲ߓߍ߲, ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߡߊ߲߭ߕߎ߬ߙߋ, ߖߡߊ߬ߣߊ
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯, European Union tax haven blacklist ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1990 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Namibia, République de Namibie ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎRepublic of Namibia, Republiek van Namibië, Republik Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߯ ߛߎߘߎ߲🇳🇦 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬Namib ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌNamibia, Land of the Brave ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߐ߲ߠߌ߲ߧߊculture of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐUnity, Liberty, Justice, Endless horizons ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߣߊߡߓߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߥߌ߲ߘߑߤߍߞ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+02:00, Africa/Windhoek ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌ߬ߢߊ߫ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߂߃°߀′߀″S ߁߇°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߟߋ߬ߓߐ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߁߇°߄߇′߂߆″S ߂߅°߁߅′߄߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐߘߎ߁߆°߅߈′߁߂″S ߁߃°߉′߀″E, ߁߆°߅߇′߄߉″S ߁߃°߁߀′߇″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߞߐߞߘߐߟߊ ߡߌ߬ߘߊ߬ߖߟߎ߂߈°߅߈′߉″S ߁߉°߇′߁߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coordinates of westernmost point߁߇°߁߅′߀″S ߁߁°߄߅′߂″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Namibia.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲Brandberg ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߦߙߐ߫ ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫President of the Republic of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Nangolo Mbumba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߛߓߍߘߊPrime Minister of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߥߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߕߌ߮Saara Kuugongelwa ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߮ߣߊߡߓߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬Parliament of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲Bank of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyNamibian dollar, rand ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫, ߖ߭ߊ߲ߓߌߦߊ߫, ߓߐߕߑߛߎߥߣߊ߫, ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߝߊ߲ߣߎߡߊ߲ߓߟߏ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߧߎߡߍߓߎߦߌ ߛߎAC power plugs and sockets: British and related types, BS 546 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ߕߟߋ߬ߓߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫Namibian studies ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttps://gov.na/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
HashtagNamibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐߛߙߋ.na ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍgeography of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߲߬ߡߦߊ߬ߣߍ߲߫free country ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomy of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߂649 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߎ߲ߞߊ߲ ߞߟߌߟߌߛߙߋ ߁+264 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Trunk prefix0 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߘߐ߬ ߞߟߌߟߌ ߝߙߍߕߍ112, 10111 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Licence plate codeNAM ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Maritime identification digits659 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇳🇦 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Namibia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߊ߲ߜ߭ߌߟߋߞߊ߲ ߠߋ߬߬߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߞߋ߲߬ߥߟߎ ߂،߅߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲߫ ߝߙߍߕߍ߫ ߦߋ߫( +߂߆߄)ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߊ߬ߘߊ߲ߞߊ ߦߋ߫ ߘߟߊ߫ ߣߊߡߓߌߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߘߋ߲ ߠߎ߫ ߓߟߏ߫߸ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߍ߲ ߝߎߣߎ߲ߞߋ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߊߟߌߡߊ߲ߘߎ߯ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߟߋ߬ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ߡߊ߬ߤߙߐߦߊ ߥߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉/߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎߓߋߛߏ ߦߋ߫( ߥߌ߲ߘߑߤߍߞ)ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߖߡߊ߬ߣߊ ߦߋ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߣߌ߫ ߓߐߛߑߥߣߊ߫ ߣߌ߫ ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߕߍ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߟߋ߬

ߥߙߏߎ߯ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߯

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍߓߟߏߡߊ߬߸ߊ߬ ߞߣߍ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ ߛߏߞߎ߬ߣߋߞߎ߬ߣߋ ߖߌ߫ ߝߏߟߏ߲߫ ߝߣߊ߫ ߦߵߊ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߘߐ߫߸ߓߐߛߑߥߣߊ߫ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ߣߊߡߓߌ߫ ߣߴߊ߬ ߕߙߐ߬ߝߍ߬ߟߊ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߦߋ߫ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫

ߊ߲ߜ߭ߏߟߊ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߁ ߅߈߀

ߖ߭ߊ߲ߓߌ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߁ ߄߃߅

ߖ߭ߌ߲ߓߊߓߎߋ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫߁ ߅߅߀

ߓߐߛߑߥߣߊ߫ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߉ ߃߀

ߥߙߏ߬ߘߎ߯ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߍ߫ ߞߎߘߍ߫ ߤߊߞߍ߫ ߁ ߁߈߇