ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߏߕߏߡߊ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ (ߕߎߙߑߞߌ߫ ߏߕߏߡߊ߲: دولت عليه عثمانیه\ߘߊߥߑߟߊߕ ߊߟߊߦߑߤߌ߫ ߎߛߑߡߊߣ: ߕߎߙߑߞߌ ߘߐ߫: Osmanlı İmparatorluğu ߥߟߊ߫ Osmanlı Devleti) ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߋߙߐߔߎ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߏߕߏߡߊߣߌ߫ ߥߟߊ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߟߊ߬ ߜߘߌߛߌ߰ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߃߲ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߴߊߣߊߕߏߟߌ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߛߐߜ߭ߎ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߐ߫ (ߓߌ߲߭ ߓߌߟߋߛߌߞ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫)߸ ߛߌߦߊ߫ ߞߎ߲ߕߌ߮ ߏߜ߭ߎߖ߭ ߎߛߑߡߊߣ ߝߟߐߡߊ ߓߟߏ߫. ߁߃߅߄ ߕߊ߬ߡߌ߲ ߞߐ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߫߸ ߓߋߦߑߟߌߞ ߏߕߏߡߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߜߙߋ߫ ߞߐߛߊߥߏ߲ ߛߋ߲߬ߝߍ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߟߊߞߏ߰ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߘߐ߯ߦߴߊ߬ ߞߎߓߋߘߊ ߡߊ߬߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߁߄߅߃ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߌߣߏߔߟ ߟߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߓߟߏ߫ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߡߋߤߑߡߍߘ ߂߲ ߠߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߘߐ߫.

ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ
ߘߐ߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫
ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߉ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1299, 1300 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎدولت عالیه عثمانیه ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߎߛߑߡߊߣ ߁߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Office held by head of the organizationsultan of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߏߕߏߡߊ߲ ߕߎߙߑߞߌ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߘߐ߲ߞߟߌImperial anthems of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߧߊ߬ߘߐ ߞߣߐ ߘߐدولت ابد مدت ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߖ߭ߌ߫, ߋߙߐߔߎ߬, ߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊConstantinople ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߄߁°߀′߀″N ߂߉°߀′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߫ ߓߙߊ߫sultan of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߛߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬General Assembly of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߊ߲ߓߊ߲ ߜߍߓߏ߲ߏߕߏߡߊ߲ ߜߍߓߏ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߕߋߙߌߦߊPersian Empire, Ukrainian People's Republic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyAkçe, kuruş, Ottoman lira, sultani ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬Kingdom of Bulgaria, ߏߕߙߌߛ߭-ߤߐ߲ߜ߭ߙߌ߫, ߏߕߙߌߛ߭ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ, ߞߐ߲ߜ߭ߙߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߢߍߓߌߟߊByzantine Empire, Empire of Trebizond ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊGovernment of the Grand National Assembly, occupation of Smyrna ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊAbbasid Caliphate, Byzantine Empire, Beylik of Osman, Beylik of Bafra, Maona of Chios and Phocaea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߏߕߏߡߊ߲ ߕߎߙߑߞߌ, Persian, ߊߙߊߓߎ, Greek, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date߁߇ ߣߍߣߍߓߊ 1922 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flags of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Coat of armscoat of arms of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߐ߬ߝߐhistory of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߡߊߛߎ߲ߣߊߡߐ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Economy of topiceconomic history of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Demographics of topicdemographics of the Ottoman Empire ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߅߲ ߡߊ߬߸ ߛߎߟߑߡߊߣ ߝߟߐߡߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߥߙߍ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊߥߙߍߡߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߙߊ߬߸ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫߸ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߸ ߞߏߞߊߛ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮߸ ߝߏ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߣߌ߫ ߛߤߊߙߊ߫. ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߦߋ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߕߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߥߙߍߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫. ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߍ߬ߡߍ߬ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߞߏ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߣߐ߬ߓߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫.

ߞߊ߬ ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߌߣߏߔߟ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߓߋߘߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߝߏ߲ߝߊ߲߫ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߕߍ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߟߊ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߆ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߒ߬ ߧߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߝߣߊ߫ ߞߏ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߊߖߌ߰ ߘߊ߫ ߛߏߟߊߡߊ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߋ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߏ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߘߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊߟߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫. ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߊߘߐߓߍ߲ߠߌ߲ ߘߊߓߊ߲߫ ߠߊ߫߸ ߘߍ߭߸ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߘߐ߫. ߏߕߏߡߊ߲ ߞߊ߬ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߈߲ ߕߍߡߟߊ ߣߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߞߊ߬ ߢߡߊߦߟߍߡߊ߲ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߘߎ߬ߘߊ߬ߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߊ߲ߖ߭ߌߡߊߕ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߣߌ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߞߎߘߊ߫ ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߛߋ߫ ߘߴߊߟߏߡߊ߲ߘߎ߯ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߖߌ߰ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߬ߞߋ߲߬ߛߎ߬ߟߌ ߞߘߐߞߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߛߋ߲߭ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߓߐ߬ߣߐ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߟߎ߬ ߟߊ߫, ߊ߬ ߝߊ߲߭ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ߠߞߊ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬. ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߢߍ߫ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐߡߌ߬ߘߊ߬ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߕߎ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߟߊ ߔߏ߬ߘߏ߲߬ߞߌ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊߙߊߓߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߝߍ߬ ߁߉߁߆-߁߉߁߈ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߡߢߊ߬ߙߊ߲߬ߞߌ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌߟߛߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߊߙߑߡߋߣߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊߛߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ ߟߎ߬.

ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߙߊ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ ߝߟߐߡߊ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߞߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߕߍߝߘߊߟߌ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߓߣߐ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߕߌ߲ߡߎߣߎ߲ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߕߍ߫. ߕߎߙߑߞߌ߫ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߞߟߍ ߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߮ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߠߊ߫ ߖߘߍ߬ߛߐߘߐ߲ ߘߌ߫ ߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߦߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߁߂߉߉ ߣߌ߫ ߁߉߂߃ ߟߋ߬ ߞߘߐ߫߸ (ߥߟߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߆ ߣߌ߫ ߞߐ߫), ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߊ߯ߕߌߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߓߋߦߑߟߌߞߊߕ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߰ ߘߋ߬ߣߍ߲߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߕߏ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߎߟߑߕߣߊߕ ߛߋߌߖߎߞߌߘߊ߫ ߘߌ߫߸ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߖߌ߰ ߕߎߡߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߘߐߥߛߊ߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߛߋ߫ ߝߌߦߍߣ ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߔߍߙߑߛߌ߫ ߖߌߘߏ߮ ߝߍ߬߸ ߊߟߑߗ߭ߋߙߌ߫ ߝߍ߬ ߏߙߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊߛߑߔߌߍ߲߫ ߞߐ߰ߖߌ ߝߍ߬ ߓߊ߬ߞߎ߸ ߛߑߕߋߔߍߛ ߝߍ߬ ߓߌ߬ ߎߞߙߍߣߌ߫߸ ߡߊߙߍߛ ߟߊ߫ ߣߌߟ ߝߍ߬ ߓߌ߲߭ ߛߎߘߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߲߭ ߦߡߊߣߌ߲߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߡߊ߬ߞߟߐ ߞߣߐ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ «ߓߐߘߊ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߘߊ ߏߕߏߡߊ߲» ߥߟߊ߫ ߞߏ߫ «ߓߐߘߊ߫ ߘߏ߲߬ߘߊ»߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߠߊ߫ ߝ߭ߖ߭ߌߙ ߘߏ߲߬ߘߊ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߕߐ߮ ߘߌ߫ ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߌߣߏߔߟ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߢߌ߲߭ ߘߌ߫ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߞߊ߲ߡߊ߬.

ߟߊߝߟߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߜߘߌߛߌ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߎߛߑߡߊߣ ߠߊ߫ ߦߙߐ߫ ߡߙߊ߬ߣߍ߲. ߋߡߌߙ ߏߕߏߡߊ߲ ߥߟߊ߫ ߓߋߦߑߟߌߞߊߕ ߏߕߏߡߊ߲ ߜߘߌߛߌ߰ ߘߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊߦߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߕߎߙߑߛߌߞ ߏߜ߭ߎߖ߭ߍߛ ߛߌߦߊ߫ ߡߎ߬ߥߊ߲߫ ߣߌ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߴߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߁߲ ߠߊ߫߸ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐߕߌߢߍߟߌ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎߟߑߕߣߊߕ ߕߎߙߞ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߋߌߖߎߞߌߘߊ߫ ߖߏ߰ߓߏ߬ߖߊ߰ߓߊ߬ ߘߊ߫߸ ߛߌߦߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߓߋߦߑߟߌߞ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߎߛߑߡߊߣ ߝߟߐߡߊ ߞߊ߬ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߛߏ ߡߏߞߊߘߍ߲ߣ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߁߂߉߉ ߟߊ߫߸ ߛߴߏ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߛߌߛߍ߲߬ ߞߏ߫ ߓߌߟߋߛߌߞ߸ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߘߐ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߘߊ ߏ߬ ߟߋ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߟߐ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߎߡߊ ߘߌ߫. ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߁߃߂߆ ߟߊ߫߸ ߎߛߑߡߊߣ ߝߟߐߡߊ ߞߊ߬ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߛߏ߫ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߓߊߖߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫. ߏߛߑߡߊߣ ߝߟߐߡߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߞߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߞߊߦߌߤߊ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߟߊ߲߬ߓߋ ߏ߬ ߟߋ ߕߏ߫ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߓߊ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ ߞߐߝߍ߬.

ߘߐ߬ߦߙߌ߬ߥߊ߬ߟߌ ߋߙߐߔߎ߬ ߝߊ߲߭ߝߍ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐߦߙߌߥߊ ߣߌ߫ ߞߟߍ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫

ߡߏ߬ߤߊ߬ߡߍߘ ߂߲

ߞߐ߲ߛߑߕߊ߲ߕߌߣߏߔߟ ߥߊ߬ߦߊ (߁߄߅߃)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߦߙߌ߬ߥߊ߬ߟߌ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߊߓߊ߲߫. ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߜ߭ߊߟߌߔߏߟߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍ߫ ߝߟߐ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߃߄߇ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߞߣߐ߫. ߁߃߈߉ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߥߊ߬ߛߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߍߙߑߟߍߛ ߞߣߍ ߞߟߊߘߊ ߘߐ߫ ߛߍߙߑߓߌ߫߸ ߓߌ߲߭ ߞߛߏߝ߭ߏ߫߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߓߍߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߫. ߏߕߏߡߊ߲ ߞߊ߬ ߛߍߙߑߓߌ߫ ߡߊߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߫ ߛߑߡߋߘߙߋߝ߭ߏ߫ ߥߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߁߄߅߉ ߟߊ߫. ߁߄߅߃ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߡߋߤߑߡߍߘ ߂߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߎߛߑߕߊ߲ߕߌߣߐߔߟ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊߝߊ߰߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߬ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫. ߋߙߐߔߎߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲߫ ߞߟߍ߫ ߥߙߍߓߊߓߊ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߊ߬ߘߌ߬ ߘߴߊ߬ ߓߟߏ߫ ߣߌߞߔߏߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߊߙߑߡߊ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊߟߌߗ߭ߋ߫ ߝߣߊ߫.

ߞߐߕߊ߲ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߌߟߡߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߟߌ: ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲.

ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߞߎߘߊ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߏߕߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߙߎߡߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߟߌߓߌߟߊ ߘߌ߫ ߘߌ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߎߙߕߎ ߟߐ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߙߐ߬ߡߎ߲߬ ߝߊ߬ߡߊߟߊ ߕߟߋ߬ߓߐ߬ ߡߌߙߌ߲ߘߌ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߏߕߏߡߊ߲ ߞߊ߬ߝߏ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫߫ ߘߎ߰ߘߋ߲߬ߦߊ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߕߍߡߊߞߐ߯ߖߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߞߐߘߍ߫߸ ߏߙߊ߲߫ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߙߊߜ߭ߎߛ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߓߍ߯ ߟߊߞߎ߬ߣߎ߲߬ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߔߙߐߛ߭ ߏߙߌߦߊ߲߸ ߞߐ߰ߖߌ߬ ߝߌ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߣߴߊߟߌߓߊߣߌ߫. ߏߕߏߡߊ߲ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊߥߙߊ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߣߊ߬ߦߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫ ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߡߐ߬ߟߐ߲߬ ߞߘߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߌߙߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߊߘߌߛ߭ߞߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߇߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߫ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮߸ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߡߊ߲ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߝߊ߲߭ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ (IYI) ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߔߛ߭ߊ-ߓߋߦߑߟߍߓߋ߫ ߟߎ߫ ߓߟߏ߫߸ ߘߐ߬ߝߘߊ߬ߟߌ߬ ߘߋ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߏ߫ ߛߊ߲ߖߊߞߛ߸ ߛ߭ߊߙߌߝߊߕ ߥߟߊ߫ ߝ߭ߌߟߊߦߍߕߛ߸ ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߕߎ߲߬ ߕߍ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߌ߫ ߛߝߊߟߌ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߐߟߌ (ߔߌߗߑߞߍߗ߸ ߓߊߞߑߗߌߗ) ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߓߐߒߣߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߕߍ߰߰ߣߍ߲߲߫: ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߙߎߡߊߣߌ߲ߞߊ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߗ߭ߋߐߙߑߗ߭ߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫)߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ (ߊߟߌߗ߭ߋߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬ߙߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎߣߛߌ߫ ߣߌ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߣߌ߫ ߞߙߌߡߋ߫ ߞߣߊߞ ߟߎ߫). ߟߌߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߊ߬ ߥߎ߬ߛߎ ߘߏ߫ ߞߘߐ߫ ߋߡߌߙ ߘߙߎߖ߭ ߓߊ߬ߞߑߙߍ߬ߘߌ߲ߣ ߂߲ ߠߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߲߬ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ (߁߅߉߀-߁߆߁߃).

ߢߣߊ߬ߓߐ߬ߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߥߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߡߊߜߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߔߗߊ߫-ߓߋߦߑߟߍߙߓߋ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ «ߡߊ߲߬ߛߊ ߟߋ߬ ߘߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߟߊ ߘߐ߫»߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߊߝߍߛߌ߮ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏ߫ ߘߌߝ߭ߊ߲߸ ߞߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߓߎ߬ߧߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߋߢߐ߲߮ߠߊ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߟߎ߬. ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬. ߞߙߍ߬ߝߍ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬߸ ߦߏ߫ ߘߊߣߎߓߌߞߊ ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝ߭ߟߊߛ߭ߌ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߡߐߟߑߘߊߝ߭ߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߕߊߙߊ߲ߛߌߟߑߝ߭ߊߣߌ߫ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߝߋ߲߫ ߘߌ߫߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߢߍ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߯ߙ ߊ߬ߟ ߊߤߊ߬ߘ (ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߘߐ߫: دار العهد) «ߖߐߡߌ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬» ߥߟߊ߫ «ߢߌ߲߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬» ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߣߌ߫ ߌ߬ߙߌ߬ߛߌ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߙߵߊ߬ߟ ߤߊߙߓ «ߞߟߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬» ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎߡߘߊ ߝߊߙߊ߲ߝߊ߯ߛߌߣߍ߲: ߘߋߝ߭ߑߛ߭ߌߙߑߡߋ߫߸ ߗ߭ߊߣߍߙ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߐߡ. ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߡߌߟߍߕ ߞߊ߲ߞߋ (ߘߌ߯ߣߊ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ) ߘߌ߫߸ ߓߊߟߑߞߊ߲ ߖߎ߬ߕߏ߲ ߘߐ߫ ߓߏߛߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߔߏߡߊߞߌ߫ ߝߍ߬߸ ߌߛߟߊߞߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ (ߛߑߟߊߝ߭߸ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫߸ ߣߴߊߙߋߡߍߣߌ߲ߞߊ ߟߎ߬ …) ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߦߊ߬ߤߎ߬ߘߌߦߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߙߐߡߛ (ߛߍ߲ߗ߭ߍߣ) ߟߎ߫ ߕߎ߬ߓߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߘߐ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊߣߊ߬ ߤߙߊߛ (ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߛߐ߲ߞߐ߫ ߓߊߟߌߣߍ߲) ߛߊ߬ߙߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߣߊ߬ ߕߙߐ߫ παιδομάζωμα \ pédomazoma ߥߟߊ߫ devchirmé ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲߫ ߕߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߦߋߣߌ-ߛߍߙߌ߫ (janissaires: «ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߎ߬» ߘߌ߫, ߏ߬ ߘߋ߬ߙߌ߬ߘߦߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߏߙߑߤߊ߲߫ ߓߟߏ߫).

ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊߕߎ߬ߓߌ߬ (ߊ߬ߙߊ߬ߓߎ ߘߐ߫: عودة߸ ߞߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߐ߫)߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߕߴߏ߬ ߟߊߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬ ߝߏ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߟߊߕߎ߬ߓߌ߫߸ ߏ߬ ߓߊ߰ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߟߊ߲ߘߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ (ߡߎ߯ߡߌߣߌ߲)߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߓߌ߲߭ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߕߙߎߞߌߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߏߞߊ߯ߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߕߎߙߑߞߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊߖ߭ߌ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߊߖ߭ߌߞߦߊ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߦߴߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߏߛߐ߲߬ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫߸ ߡߌߟߍߙ ߙߎߡ ߠߎ߬ ߣߴߊߙߌߡߋߣߌ߲ߞߊ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߢߊߛߎߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߓߟߏߟߊߓߊ߯ߙߟߊ߫ ߘߐ߰ߕߐ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߢߊߛߎߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߤߙߊߞ ߛߙߊ߬ ߟߊ߫.

ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ߫ ߞߎߘߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߡߌߘߊ ߟߊߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߦߟߍ߬ߦߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߘߐߥߛߊ߬ߣߍ߲ ߘߊߦߟߍ߬: ߗ߭ߊߣߌߛߍߙ ߛߎ߯-ߎ-ߛߎ߫ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߝߊ ߘߐ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߘߴߊ߬ ߛߋߞߏߦߊ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߖߌ߱ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߟߊ߫ ߗߋߘߊ߫ ߡߊߦߟߍ߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߟߊ߫߸ ߦߏ߫ ߓߋߦ߸ ߘߙߏߜ߭ߑߡߊ߲߸ ߞߊߔߌߕߊ߲߫ ߔߛ߭ߊ ߥߟߊ߫ ߝ߭ߖ߭ߌߙ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߏ߬ߞߏ߬ߓߘߊߞߊ ߟߊߡߎߣߎ߲ߧߊ ߟߎ߫. ߤߊߟߌ߬ ߜ߭ߙߍ߬ߞߌ߫ ߊߙߌߛߌߕߏߞߙߊߕߌ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߱ ߛߌ߰ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߐ߮ߦߊ ߟߊ߫ ߤߐߛߑߔߐߘߊߙߛ (ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߕߌ߮) ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߗ߲߬ߛߊ߬ߘߋ߲߬ߦߊ ߡߐ߬ߟߐ߲.

ߛߊߣߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߡߘߊ ߓߊߖߎߡߊ: ߞߎߙߑߕߏߜ߭ߑߟߎ߳ ߡߎߛߑߟߤߌߘߌ߲ߣ ߙߊ߬ߌ߯ߛ

ߛߋߟߌߡ ߝߟߐߡߊ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߌߗ߭ߌߔߎߕߌ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫

ߢߊߝߐߟߌ ߣߌ߲߬ ߠߊߜߍߣߍ߲߫ ߕߍ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߛߎߟߑߕߊ߲߫ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߛߌ߰ߥߟߊ ߣߎ߲߬ߞߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲ߓߊ߯ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߫߸ ߦߴߏ߬ ߛߙߋ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߛߙߌ߬ ߓߊ߯ߡߊ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߊߟߊ߲ߞߋߦߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߲ߕ-ߛߏߝߌ߫ ߘߍ߬ߓߏ߲ ߘߌ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߥߟߊ߫ ߖߌߞߟߊߡߊ߲߫ ߝߊ߮߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ «bains turcs ». ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߣߊ߬ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲ ߗߍ߮ ߕߊ߬ ߟߊ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߘߐ߫߸ ߟߐ߲ߞߏ ߘߐ߫߸ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߡߎ߰ߡߍ ߓߍ߯ ߢߊߓߐ߫ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߕߍߡߊ߫ ߥߛߎ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫. ߕߟߋ߬ߓߐ ߖߊ߯ߓߘߊ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߞߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬ ߓߊߕߌ߮ ߔߙߌ ߙߍߌߛ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߲߭ ߞߊ߬ ߞߌߛߑߕߐߝ ߞߐߟߐ߲ߓߎ߬ ߟߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߞߊ߬ߟߌ ߔߊ߬ߔߘߊ ߓߊߞߎߘߊ ߟߎ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߏ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬߸ ߙߍߌߛ ߟߊ߫ ߓߊߞߎߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜߙߋ߫ ߞߎߘߊ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߴߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߓߊߟߏߣߍ߲ (forces vives) ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߰ߡߎ߲߬ߦߊ ߓߏ߲߬ߓߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߞߏ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߢߊߓߐߒߝߍ߫ ߞߏ߲ (sublime porte) ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊߘߏ߲߬. ߒ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋߝߊߙߍߘߌ߫ ߦߊߤߎߘߌߦߊ ߟߎ߬ (ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߜߍ߲߫ ߘߊ߫ ߍߛߑߔߊߢ) ߟߊ߫ ߝߎ߲ߘߟߌ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߴߊ߬ߟߎ߬ ߜߍ߲ ߞߐ ߘߐ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊ߫ ߊ߲ߘߊߟߎߛߌ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ (ߦߊ߬ߤߎߘߌߦߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߡߊߝߟߍ߫).

߁߅߁߇ ߟߊ߫߸ ߛߋߟߌߡ ߁߭ ߞߊ߬ ߌߗ߭ߌߔߕ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߞߊ߬ ߛߎߟߑߕߊ߯ߣߊߕ ߡߊ߬ߡߟߎߞ ߞߏ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߞߊ߬ߟߌߝ ߊ߬ߓߊ߰ߛߌߘ ߊ߬ߟߑߡߊ߬ߡߎ߬ߟߎ߯ߞ ߃߲ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߑߕߊ߲ߓߎߟ ߦߏ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߘߋ߲߫ (otage), ߏ߬ ߞߍ ߊ߬ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲߬ߞߣߍ߬ߦߊ߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߦߊ (ߊ߬ߡߌ߯ߙߎ߬ ߊ߬ߟߑߡߎ߯ߡߌߣߌ߲߫) ߡߐ߬ߟߐ߲ ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߐ߬ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߋߟߓߊ ߡߊ߬ߡߊ߬ߘߌ߬ ߓߟߏߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߘߴߌߛߑߕߊ߲ߓߎߟ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߟߌ߬ߝߊ߬ߦߊ ߕߴߊ߬ ߓߟߏ߫߸ ߛߙߊߕߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߏ߬ ߡߊ߫ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߝߏ߫ ߞߐ߯ߟߊ߫. ߓߌߖ߭ߊ߲ߕߍ߲߫ ߡߏߙߌߓߐ߲ߘ ߝߊ߰ߡߊ߬ߓߏ߲ ߠߊߛߋ ߞߐ ߘߴߊ߬߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߬ ߏ߬ ߛߊ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߊ߬ߛߘߎߧߊ ߘߐ߫߸ ߕߙߎߞߌ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߞߊ߬ ߊߓߊߛߌߘ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߓߏ߲ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߫.

ߛߏߟߌߡߊ߲ߣ ߡߊߢߌߝߌߞ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߊ߯߯߯ߘߐߞߍ߫߫ ߁߆߲ ߠߊ߯߸ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߓߐ߫ ߝߏ߯ ߝ߭ߌߦߍߣ ߛߏߟߌߡߊ߲ߣ ߠߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬ ߁߅߂߉ ߣߌ߫ ߁߅߃߂ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞ߲ߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߦߙߐ ߞߍ߫ ߝ߭ߍ߲߫ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߘߊ߲߭ ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐߦߙߌߟߌ ߞߐߘߊ߲ ߘߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ (ߦߏ߫ ߊߘߍ߲߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߘߊ߲߭ ߘߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߡߊ߬).

ߔߙߋߝ߭ߋߖ߭ߊ߫ ߞߟߊߓߍ߲ (߁߅߃߈)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߅߃߃ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߅߃߆ ߟߊ߫߸ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߊߣߊߕߏߟߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߝߙߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊߖ߭ߍߙߑߓߊߖߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߡߊߣߌ߲߫. ߕߙߎߞߌ߫ ߝߢߐߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߊߟߌߗ߭ߋ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߛߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߵߏ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߤߊߝߛߌߘߌ߫ ߁߅߃߄ ߠߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߣߐ߬ ߊ߬ ߘߐ߫ ߛ߭ߊߙߑߟߌ߫ ߞߎߌ߲ߕ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫. ߕߙߎߞߌ߫ ߟߊ߫ ߕߙߌߔߏߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߊߌߙߥߊߣ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߅߅߇ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߛߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߁߅߆߉ ߟߊ߫. ߏߕߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߢߊ ߏ߬ ߕߍߝߘߊߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬߸ ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߤߊ߲߯ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߝߍߛ ߛߏ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߁߅߅߄ ߣߌ߫ ߁߅߇߆ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߞߏ߬ ߥߦߐ ߘߐ߫ ߥߕߊߛߊߘߌ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߯ߘߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߞߐߟߕߊ ߏ߬ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߛߓߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲ ߘߐ߫ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߡߊ߬ ߁߅߇߈ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߯ߡߊ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߐߞߎ߬ ߝߊ߰ߡߊ߬ߓߏ߲߫ (Alaouite) ߠߎ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߕߊ ߞߐ߫. ߞߊߓߟߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߍ߲߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߘߐ߫: ߊߟߌߗ߭ߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߕߎ߲߰ߣߍ߲߬ߢߐ߲߰ߠߊ ߛߓߊ߬ ߘߐ߫ ߓߊ߬ߣߌ ߊ߬ߓߊߛߌ ߞߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߘߐ߫ (߁߅߅߃, ߁߅߅߉ ߣߌ߫ ߁߅߉߀) ߟߎ߬ ߟߊ߫.

ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߊߥߟߌ߬ ߊ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߌ߫ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߌߕߊߟߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍߦߙߐ ߟߎ߬ ߘߐߕߌߢߍ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߛߋ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߛߋ߲߬ߧߊ ߘߏ߫ ߘߐ߫. ߟߋߔߊ߲ߕ ߖߍߞߊ߲߫ ߗߌߙߏ߲ߠߌ߲ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߁߅߇߁ ߠߊ߫߸ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߣߌ߫ ߝ߭ߋߣߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߏߕߏߡߊ߲ ߠߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫. ߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߛߞߏߟߎ߫ ߡߋߤߑߡߍߘ ߔߛ߭ߊ ߓߟߏ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߔߊߞߌ߬ߛߊ ߣߌ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߐ߬ߡߐ߲߬ߞߐߡߐ߲ ߘߌ߫߸ ߝ߭ߋߣߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ (ߛ߭ߌߔߙߎ߬ ߣߌ߫ ߋߜ߭ߋ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߕߌ߲ ߠߎ߬) ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߲߰ߘߐ߰ߣߍ߲߬ ߘߏ߲߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߋߘߌߕߋߙߊߣߌ߫ ߖߊ߬ߥߏ ߝߊ߲߬ߓߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߝ߭ߋߣߌߛ ߣߌ߫ ߗ߭ߍߣ߸ ߔߐ߬ߙߑߕߐ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߍߛߑߔߊߢ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬.

ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߟߐ߬ߘߎ߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߋߙߐߔߎ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߟߏߦߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߣߴߊ߬ ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ߫ ߢߌ߲ߢߐ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߌ߫߸ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߓߟߏߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߝߍ߬ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߝߟߐߡߊ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫.

ߝ߭ߌߍߣ ߘߟߊߛߌ߮ (߁߅߂߉)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߏ߫ ߡߊߛߐ߬ߛߐ߬ߣߍ߲ ߞߎߡߘߊ߫ ߢߣߊߡߊ: ߞߙߊߞߏ:ߏߕߏߡߊ߲ ߣߌ߫ ߔߍߙߛߌ߫ ߞߟߍ ߣߌ߫ ߞߙߊߞߏ:ߏߕߏߡߊ߲߫ ߞߟߍ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫. ߛߏߟߌߡߊߣ ߣߕߊ߬ߓߊ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߅߆߆ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߏߕߏߡߊ߲ ߠߊ߫ ߛߊߣߌ߲ ߥߎ߬ߛߎ ߓߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬ߓߍ߲߫ ߅߂߀߀߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߞߣߐ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߠߊ߫. ߔߕߏߞߌ߫ ߟߊ߬ߓߐ ߌ߲ߘߌ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߌ߲ߘߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߞߎ߲߬ߡߙߎ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߝߊ߲߭ߝߍ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߏߕߏߡߊ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲ ߜ߭ߏߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊߛߌߞߊߕߌ߬ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߫ ߜߍ߲߫ ߠߊ߫. ߏ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫߸ ߕߟߋ߬ߓߐ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߌ߫ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߆߲ ߛߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߍ߬ߙߍ߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߓߍ߬ߙߍ߲߬ߠߌ߲߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬ (ߞߊ߬ ߛ߭ߌߔߙߎ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߁߅߇߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߙߍߕ ߝߣߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊ߫ ߁߆߆߉ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߙߎ߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߟߎ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߜߙߋ ߟߊ߫. ߡߛߎߞߎ߫ ߟߊߝߌ߲߬ (ߖߋ߬ߣߌ߲߬) ߘߊ߫ ߁߅߇߁ ߠߊ߫߸ ߝ߭ߌߍߣ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߤߊߓߛߑߓߎߙߜ߭ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߏߕߙߌߛ߭ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߘߟߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߆߈߃ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߞߣߐ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߎߢߊ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߰ ߣߴߊ߬ ߟߊߦߍ߬ߟߍ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߓߟߏ߫. ߛߞߏߟߎ߫ ߡߋߤߑߡߍߕ ߔߛ߭ߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋߟߌߡ ߂߲ ߝ߭ߖ߭ߌߙ ߞߎ߲ߓߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߘߏ߫ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߛߎߍߖ߭ ߥߏ߬ߦߏ ߣߌ߫ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߝ߭ߏߟߑߜ߭ߊ ߣߌ߫ ߘߐ߲߫ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߢߊ߫ ߟߊ߫.

ߞߊ߬ߝߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߋߙߐߔߎ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߋߟߌ ߡߊ߬ ߏߕߏߡߊ߲ ߝߊ߰ߡߊ߬ߟߊ ߟߊ߫ ߞߐ߰ߖߌ ߞߊ߲߬߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߡߊߣߐ߬ ߜߙߋ ߡߊ߬. ߕߟߋ߬ߖߌ߮ ߘߐ߫߸ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ ߝߟߌߔ ߂߲ ߞߊ߬ (ߝ߭ߋߣߌߛ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߌ߫ ߊߛߌߔߊ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ ߟߎ߬) ߟߊ߫ ߙߎߝߊߟߌ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߘߏ߫ ߗߋ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߍ߫ ߕߙߎߞߌ߫ ߞߎߟߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߕߐ߮ ߓߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߣߐ߬. ߁߅߇߁ ߠߊ߫߸ ߟߋߔߊ߲ߘ ߞߊ߬ ߕߙߎߞߌ߫ ߞߎߟߎ߲߫ ߂߅߀ ߟߎ߫ ߘߐߕߌߢߍ߫ ߕߐߟߊ ߦߋ߫. ߞߏ߬ߣߴߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߬ ߕߍ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫߸ ߡߍ߲ ߡߊ߫ ߡߊ߰ ߕߙߎߞߌ߫ ߘߊ߯ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߝߋ߲߫ ߠߊ߫. ߏߕߏߡߊ߲ ߝ߭ߖ߭ߌߙ ߞߎ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߝ߭ߋߣߌߛ ߞߏߕߌ߮ ߘߏ߫ ߢߍ߫ ߕߍߘߐߓߍ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߞߏ߫: «ߊߟߎ߫ ߞߍߕߐߟߊ ߛ߭ߌߔߙߎ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ ߞߋߟߋ߲ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫. ߊߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߞߍߕߐߟߊ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߖߌ߰ ߟߊ߫ ߖߌ ߞߘߐ߫߸ ߊߟߎ߫ ߞߵߊ߲ ߓߏ߲߬ߓߏ߲߬ߛߌ ߕߍ߰ ߊ߬ ߟߊ߫. ». ߁߅߇߃ ߟߊ߫߸ ߏߕߏߡߊ߲ ߞߎߟߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߘߊ߫߸ ߝ߭ߋߣߛߌߞߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߖߐ߮ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߟߑߕߊߣ ߟߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߡߙߎ߫ ߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߝߊ߲߭ߝߍ߬.

ߏߕߏߡߊ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߙߊߓߐ߸ ߛߏߝߌ߬ߦߊ߬ ߕߙߐߝߍ߬; ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ (ߜߟߍ߬) ߞߌߛߍ ߟߊߓߐߙߐ߲ߘߐ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߫ (ߛߊߥߎߙߊ ߣߌ߲߬ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߊߟߏߡߊ߲ ߠߋ߬ ߓߟߏ߫߸ ߁߇߈߈ ߠߊ߫). ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߎߟߑߕߊߣ ߠߊ߫ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߎ߫ ߡߊ߬߸ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߦߊ߬ߓߊߟߌ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ ߡߴߊ߬ ߘߐ߫.