ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߓߡߊ߬ߞߐ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎߓߋߘߊ ߣߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߕߟߋߓߋ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬߸ ߓߊ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߍߙߍ߲ ߕߟߋ߬ߓߋ ߟߊ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߱ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߘߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ( ߕߙߏ߬ߞߙߐ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ ߖߙߊ߬ ) ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߁߈߅߄-߁߈߅߉ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߓߡߊ߬ߞߐ߫
ߛߏ, ߞߊߓߋ ߝߟߐ
DemonymBamakoan ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ, ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬, ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߂°߃߈′߄߅″N ߇°߅߉′߃߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Mali/Bamako.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߂߲, ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߂߲, ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲߫ ߅߲, ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲ ߆߲, ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲Bamako Sign Language, ߞߌ߬ߕߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊߞߊ߲, ߡߊ߲߬ߣߌߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Bamako ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߥߊ߲߬ߥߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎߓߍ߲ ߂߄߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫= ߞߎߘߍ߫ ߀߀߀ ߀߀߀ ߂߄߅. ߊ߬ ߞߊߓߋ ߦߋ߫: ߜߟߊߜߟߊ߫ ߃߄߅. ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߦߋ߫ ߂ ߄߄߆ ߇߀߀ (߂߀߁߈ ߌ.ߛ) . ߊߘߊߡߊ߫ ߛߊ߲ߞߊߙߋ߫ ߟߋ߬ ߓߴߊ߬ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ ߓߌ߬.

ߓߡߊ߬ߞߐ߫
ߓߡߊ߬ߞߐ߫ߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]
ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬߬߬߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߟߐߡߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߎߕߎ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߊ ߞߣߍ ߘߐ߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߬ߝߐ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ : ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߏ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ : ߞߋߟߋ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߞߋߕߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߡߊ߬ߟߋ߲߫߸ ߊ߬ߟߋ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ( ߛߡߊ߬ߟߋ߲߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ). ߊ߬ ߕߐ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߐ߮ ߞߏ߫: ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߰߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߋ߬ߟߊ߫߸ ߗߍ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߒ߬ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߛߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߡߎ߰ߡߍ، ߊ߬ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫. ߓߊߘߋ߲ߢߐ߯ߡߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߊ߯ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊ߬ߦߊ߲ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ ߘߐ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߖߍ߯ߡߐ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߊ߫ ߸ ߓߊߏ߬ ߸ ߦߙߐ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߡߊ߬ߟߋ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ ߘߎ߮ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߥߊ߬ ߡߊ߬ߛߌ߰ ߞߏ߲ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ، ߓߊ߬ߙߌ߬߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߞߋߕߊ߫ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߎߕߌ߮ ߘߌ߫ ߸ ߓߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߬ߡߐ߮ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߋ߲ߓߊ߫ ߛߡߊ߬ߟߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߏ߲߬ ߕߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߘߌ߫، ߊ߬ ߣߴߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߟߊ߲߬ߔߊ߫ߛߌ ߣߴߊ߬ ߡߊ߲߬ߛߊ߫ ߛߌ߫ ߘߌ߫، ߘߐ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߫ ߡߏߙߌ߫ ߛߌ߫ ߘߎߞߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߡߐ߰ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߣߊߟߌ߬ߡߎ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߐ߬ߞߍ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߘߌ߫.

߁߈߅߄ ߣߌ߫ ߁߈߅߉ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߸ ߓߊߘߋ߲ߢߐ߯ߡߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߣߌ߲߬ ߠߎ߲߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߞߍ߫ ߓߡߊߣߊ߲ߠߊ߫ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߡߊߣߊ ߘߊ߲߭ ߘߐ߫ ߣߊ߬ߟߌߡߎ ߞߙߌߣߊ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߬ߟߌ߬ߞߙߐ߫ ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߦߙߐ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫: ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊ߬ߦߊ߲. ߓߊ߲߬ߓߊ߬ ߞߋߕߊ߫ ߡߌ߲ ߕߍ߬ߘߍ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߡߐ߮ ߣߌ߫ ߟߎߕߌ߮ ߘߌ߫، ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߫ ߞߍ߫ ߛߌ߬ ߖߊ߲߫ ߕߌ߰ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ ߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߰ ߕߏ߫ ߟߎߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫ . ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߐ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߰ ߟߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߣߊ߬ ߘߊ߬ ߞߍ߫ ߕߍ߲ߘߊ ߓߟߋߓߟߋ ߘߌ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߖߊ ߝߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߸ ߝߏ߫ ߓߍ߯ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߰ ߟߊ߫ ߕߍ߲ߘߊ.

ߊ߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߖߍ߯ ߡߌߘߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߝߙߋ߬ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬، ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߖߍ߯ߡߊ߫ ߞߐ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫: ( ߛߊߡߊ߲߫ ߞߐ߭ ߸ ߝߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߬ߡߌ߲߬ ߞߐ߸ ߓߊ߲߬ߓߊߞߐ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߏ߬ߦߏ߲߬ߥߊ߬ߦߊ߲߬ ߞߐ) ߖߊ߬ߡߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߙߊ߬ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߣߵߊ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ ߛߌ߫ ߕߍ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߊ߲߬ ߡߎ߬ߣߎ߲߬߸ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߣߐ߰ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߰ߣߊ ߘߴߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߦߋ߲߬ ߘߌߦߊ߫ ߞߏߖߎ߮ ߡߵߊ߬ ߟߊ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߏߒߘߐ ߟߎ߬ ߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߫ ߢߌߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߝߣߊ߫ ߞߴߊ߬ ߛߍ߬ߓߍߘߏ߲߬ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߡߊߢߌߣߌ߲߫ ߞߏ ߟߊ߫، ߖߍ߮ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߓߏ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߠߊ߫ ߞߏߛߓߍ، ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߥߙߊ߬ ߞߏ߬ߖߎ߮ ߡߊ߬ ، ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߞߊ߬ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߕߊ߬߸ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߘߴߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߠߎ߬ ߓߊߟߏ߫ ߞߏ߫ ߡߊ߬. ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߓߏ߬ߛߏ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߕߐ ߦߋ߫ ߡߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߛߌ߰ ߊ߬ ߝߍ߬ ߦߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߛߋߜ߭ߎ߫ ߘߊߝߍ߬ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ߘߎ߰ߓߊ ߟߋ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߏ߬ߛߏߟߊ ߓߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߛߊߣߌߛߊߕߍ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߫ ߕߍ߯ߟߊ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߛߋ߫ ߘߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߲߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߢߐ߲߯ߙߐ߲߫ ߘߊߝߍ߬ ߟߊ߲߬ߓߋߘߎ߰߸ ߏ߬ ߕߐ߮ ߞߏ߫ ߛߊߘߌߓߊ߫ ߢߞߊ߬ߕߋ߬، ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߖߊߙߊ߲ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߌ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߡߙߊ߬ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߝߏ߫ ߓߡߊߣߊ߫ ߞߊ߲. ߛߊߘߌߓߊ߫ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߓߎߟߊ߲ߣߍ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߣߊ߬ ߘߴߊ߬ ߝߍ߬ ߸ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߡߐ߮ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߖߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߖߊ߲߫߸ ߘߐ߯ߡߊߡߐ߮ ߕߐ߯ ߞߏ߫: ߛߏ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߝߊ߯، ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߬ߘߍ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߡߊߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߊ߲߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߝߊ߭ ߝߍ߬ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫، ߖߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߏ ߞߣߐߟߊ ߢߊ߯ߙߋ ߟߎ߬ ߘߌ߫. ߛߊߘߌߓߊ߫ ߛߐ߰ ߘߴߊ߬ ߡߊߞߍ ߡߊ߬ ߞߐ߲߬ߞߍ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߎ߲߬ߕߍ ߡߊ߬ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߕߏ߯ߘߊ ߝߊ߲߭ ߠߊ߫ ߞߐ߰ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ߣߊ ߦߟߍߡߊ߬ ߞߐ߫ ߟߊ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߓߊ߲߬߬ߓߊ߫ ߓߘߊ ߟߊ߫. ߘߋ߲ߓߦߊ ߥߍ߬ߙߍ ߡߊ߬، ߛߊߘߌߓߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߎ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߊߓߐ߫ ߓߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߘߊߓߍ߬ ߓߊߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߦߟߍ߬ ߡߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߏߦߌ߲߫. ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߞߘߐ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ ߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬. ߛߊߘߌߓߊ߫ ߝߣߊ߫ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߡߏ߬ߙߌ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߦߴߊ߬ߟߋ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߝߟߐ ߖߊ߬ߡߌ߬ߛߊ߬ߖߊ߲߫ ߞߊ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߕߊߥߏߘߋߣߌ߫ ߸ ߓߙߎ߬ߘߊ߬ߡߍ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫߸ ߕߊ߬ߥߊߘߌ߬ (توَدِي) ߞߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߕߊߥߏߘߋߣߌ߲ߞߊ߸ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߥߊߘߌ ߏ߬ ߟߋ߬ ߝߐ߫ ߢߊ ߞߍ߫ ߞߏ߫: (ߕߊ߬ߥߊߕߌ߬). ߏ߬ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߖߎߟߊ߬ߦߊ ߛߌߟߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊߓߏ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߟߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏ߫: ߕߊ߬ߥߊߘߌ߬ߟߊ ߥߟߊ߫ ߕߊ߬ߥߊߕߌ߬ߟߊ. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߥߟߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߏߕߍߡߟߊ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߏ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߉߁߈ ߠߊ߫، ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߕߐ߯ ߟߊ߫ ߊߙߊߓߎߟߊ߫ ߛߏߓߊ ߘߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫: (ߓߜ߭ߊ߬ߘߊߖߌ߫)، ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߌߙߊߞߌ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߛߌߛߊ߲߬. ߟߊ߱ߖߌ߫ ߊ߬ߟߌ ߥߟߊ߫ ߟߊ߱ߖߌ߫ ߖߊ߬ߞߌ߬ߣߊ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߓߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߙߊ߬ߖߊ߬ߥߏ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߊ߯ߤߟߌ߫ ߊߘߌߙߊߙ ߥߟߊ߫ ߊߘߌߙߊ߬ (أدرار) ߸ ߞߊ߬ߣߵߏ߬ ߟߎ߫ ߝߋ߬ߙߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫، ߓߊߏ߬ ߦߋ߫ ߕߐ߮ ߓߘߊ߫ ߓߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߡߊ߬߸ ߞߏ߫ ߛߊ߲߬ߠߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߏߛߓߍ߫ ߛߓߍ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߛߊ߫ ߞߏ߫: ( ߊ߬ߘߌ߬ߙߊ߬ߞߊ)߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߐ߫ ߢߊ ߦߋ߫ ߛߟߏߞߊ ߊߙߊߓߎ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫ ߞߏ߫: ߊߘߌߙߊߥߌ ( أراوي) ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲ ߣߍ߲߭ ߞߊ߬ (ߘߙߊߥߋ) ߘߌ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߲ߘߊ ߕߐ߮ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ (ߘߙߊ߬ߥߋ߬ߟߊ)، ߝߘߊ߬ߜߍ߬ ߓߐ߲ߛߐ߲߫ ߛߌ߰ ߝߌ߬ߟߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߊߡߎ߲ ߡߌ߲ ߕߊ߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߙߋ߫ ߘߌ߫. ߛߊߘߌߓߊ߫ ߓߐ߲ߛߐ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ (ߢߞߊߕߋ ߟߎ߬) ߢߞߊߕߋ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߢߞߊߙߋ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ߣߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ ߦߊ߯ߙߋ ߘߌ߫ ߞߐߛߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߒ߬ߓߊ߬ ߢߊ߯ߙߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߌ߲߬ߘߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߏ߫: (ߢߊ߯ߙߋߟߊ߫).

ߛߊ߬ߘߌߓߊ߫ ߛߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߝߊ߯ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߡߌ߲߬ߛߊ߬ߖߊ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ ߘߐߙߐ߲ ߠߋ߬ ߕߏ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐ߫ ߸ ߖߊ߬ߡߌ߲߬ߛߊ߬ߖߊ߫ ߠߋ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߞߊ߬ ߘߋߞߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߕߏ߫ ߞߏ߫ : (ߣߡߊ߬ߞߘߐ߫ ߛߊߝߌߣߊ߫) ߣߡߊ߬ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߟߋ߬ ߓߎ߯ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߘߐߜߍ߫ ߁߂ ߡߏߦߌ߫، ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߕߏ߫ ߊ߬ ߞߐ߫. ߘߋ߲ߞߍ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߘߊ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߦߊ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߝߎߚߎ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߘߏ߲߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߁߈߈߀ ߝߊ߲߭ ߝߍ߬. ߘߊߕߌ߮ ߜ߭ߊߟߌߦߍߣ ߟߋ߬ ߝߟߐ߫ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߁߈߈߃ ߟߊ߫ ߝߊߙߌ߲ ߓߐߙߌߢߌߛ ߘߍ ߛߌߓߐߙߑߘߎ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߲߭ ߟߐ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߁߉߀߈ ߠߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߊ߬ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߘߏߦߌ߲߫. ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߘߐ߫، ߓߊ߬ߕߌ߰ ߢߊ߯ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߕߍ߬ߘߍ ߘߎ߰ߕߌ߰ߦߊ ߟߊ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊ߬ߕߌ߰ ߞߘߐ߬ߓߊ، ߓߊߏ ߊ߬ ߞߊ߬ ߛߌ߬ ߖߊ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߞߊ߬ ߞߘߐ߬ ߞߓߐߞߓߐ߫، ߓߊ߬ߕߌ߰ ߛߊ߬ߣߍ߲߸ ߊ߬ ߘߋ߲ߞߍ߫ ߕߌ߬ߕߌ߬ ߢߊ߯ߙߋ߫ ߟߋ߬ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߛߏ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫، ߏ߬ ߣߌ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߓߐߟߐ߲ ߘߐ߫ ߕߐ߯ ߟߴߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߫ (ߙߎ߳ ߕߌ߬ߕߌ߬ ߢߊ߯ߙߋ߫)، ߕߌ߬ߕߌ߬ ߢߊ߯ߙߋ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߄ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߕߏ߫ ( ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߸ ߖߏ߬ߞߟߏ߫ ߸ ߡߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߫ ߸ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ) ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߕߎ߲߬ ߓߍ߫ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߟߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ ߣߴߊ߬ ߛߊ߬ߥߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߎ߯ߦߊߝߌ߲ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߘߊ߬ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߘߊ߲ߠߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ߠߍ߲ ߝߍ߬. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߫ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߘߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߞߎ߲߬ߠߊ ߞߏߛߓߍ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߖߍ߬ߘߍ ߟߊ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ ߟߊ߲߰ߝߏ߫ ߘߊ߫ ߡߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߫ ߕߋ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ، ߏ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߕߌ߰ߦߊ ߣߌ߫ ߘߊߕߌ߯ߦߊ ߟߎ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߊߛߍ߬ߟߍ߲߬ߓߍ߲߬ ߞߊߕߌ߫، ߓߊߏ߬ ߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߍ߲߬ߓߍ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߟߏߥߎߟߋ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߝߊ߲߬ߞߊ ߦߋ߫ ߓߊ߲ ߞߊ߲߬߸ ߡߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߬ ߛߊ߬ߣߍ߲ ߸ ߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߊߡߊߘߎ߫ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߛߌ߰ ߘߴߊ߬ ߣߐ߭ ߘߐ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߸ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߣߊ߬ߣߍ߲ ߁߉߆߀ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߥߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߊ߯ߙߋ߫ ߡߊ߲ߛߦߊ ߞߎ߲߬ߘߏ߲ ߘߌ߫ ߸ ߞߊ߬ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫ ߏ߬ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߤߊ߲߯ ߓߌ߬.

ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߥߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߞߐ߫ ߞߎߡߊߘߋ߲߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߢߊ:[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߐ߲ߣߍ߲ ߞߐ ߛߊߘߌߓߊ߫ ߢߞߊߕߋ߫ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߓߦߊ߫ ߥߙߍ ߓߍ߯ ߕߍߣߊ߬ ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߘߐߜߙߐ߬ߣߍ߲ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߬ ߝߋߎ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߥߊ߬ߣߌ߲߬ߞߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߛߡߐ߬ߣߐ߲ ߠߎ߬ ߝߍ߬ ߓߊߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߊ߬ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߞߏ ߏ߬ ߟߊߛߋ߫ ߟߴߊ߬ ߖߋ߬ߕߌ߰ߞߍ߫ ߡߐ߰ߟߊ߬ߺߒ߬ߘߌ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߵߏ߬ ߕߙߐ߫ ߢߊ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߡߊ߬، ߓߊߏ߬߸ ߊ߬ ߕߴߊ߬ ߝߍ߬ ߝߋߎ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲߫ ߓߘߍ ߣߴߊ߬ ߓߊ߬ߘߏ߬ߢߐ߲߰ ߢߌߡߊ ߦߋ߫ ߝߘߊ߫ ߛߌ߱ ߡߊ߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߍ߲ ߞߐ߫ ߟߊߒߠߦߊ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߞߊߣߌ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߠߊߘߌߦߊߒߧߍ ߘߝߊߣߍ߲ ߘߐ߫، ߛߊߘߌߓߊ߫ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫، ߝߘߊߟߌ߫ ߞߏ ߞߎߡߊ ߓߘߊ߫ ߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߊ߰ߣߐ߫ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫: ߒ ߖߋ߬ߕߌ߯߸ ߌ ߡߙߌ߫ ߓߊ߫߸ ߌ ߖߍ߬ߘߍ ߢߊ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߙߍ ߓߘߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫، ߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߲ ߕߴߛߋ ߞߎ߲߫ ߠߊ߫ ߢߐ߮ ߞߊ߲߬ ߟߎ߫ ߞߋߟߋ߲ ߘߐ߫ ߡߎ߬ߣߎ߲߬، ߌ ߦߋ߫ ߘߌ߬ߢߍ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߒ ߧߋ ߒ ߡߊߓߐ߫ ߣߍ߲ߞߍ߫، ߒ߬ߞߊ߬߸ ߒ ߕߍ߫ ߒ ߡߊߖߊ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߌ ߟߊ߫ ߡߎ߰ߡߍ߫ ߸ ߒ ߘߏ߲߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߊ߲߭-ߊ߲-ߝߊ߲߬ ߸ ߒ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߣߍ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߌ ߞߐ߫ ߘߐ߫ ߞߘߊߎ߫، ߓߊߏ߬ ߒ ߧߴߌ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߟߊ߲ߧߊ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߞߘߊߎ߫، ߒ ߧߴߌ ߞߐ ߘߐ߫ ߣߌ߲߬ ߢߊ ߡߌ߲ ߸ ߒ ߕߏߕߐ߫ ߕߋ߲߬ ߠߋ߬ ߤߊߓߎߕߊߦߌ߫ ߸ ߒ ߕߍߣߊ߬ ߕߐ߯ ߛߌ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߎ߬ߕߎ߲߫ ߝߏ߫ ߌߟߋ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߞߐ. ( ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߞߐ߫) ߏ߬ ߟߋ߬ ߟߊߓߊ߲ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ( ߓߡߊ߬ߞߐ߫) ߘߌ߫. ߘߐߝߐ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߌ߲ ߠߌ߫ ߘߐ ߣߌ߲߬ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ߞߏ: ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲ ߕߘߍ߬ ߞߐ߬ߣߍ߲ ߖߍ߯ߡߓߊ ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߛߌ߰ ߦߌߟߊ ߡߊ߬ ߏ߬ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ( ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߣߍ߲ ߝߍ߬ߟߊ)߸ ߏ߬ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߫ ߞߐ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߞߣߵߏ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߍ߫ (ߓߡߊ߬ߞߐ߫) ߘߌ߫.


ߊ߬ ߣߊߡߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߣߊߖߡߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߦߋ߫ %߉߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫ . ߊ߬ ߕߐ߭ %߅ ߦߋ߫ ߣߛߊ߬ߙߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߴߌ ߘߐߕߊ߯ߡߊ߫ ߟߊ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ، ߌ ߓߍ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫ ߞߊߙߊ߲ߕߊ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ ߛߏ ߝߊ߲߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߘߐ߫  ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߌ߲ߓߘߌߘߊ ߞߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߸  ߌ ߓߍ߫ ߢߐ߬ߞߌ߬ߘߊ ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߝߣߊ߫ ߛߐ߬ߘߐ߬ ߦߋ߲߬ .  

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߎ߰ߡߍ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰߂߀߀ ߢߐ߱ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߐ߰߈߀ ߀߀߀ ߘߌ߫ ߁߉߄߇ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߛߋ߫ ߡߐ߰߅߀߀ ߀߀߀ ߘߐ߫ ߁߉߈߀ߠߊ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߌ߲ ߞߍ߫ ߘߊ ߂߀߁߈ ߠߊ߫ ߌ ߞߘߐ߫ ߏ߬ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂ ߄߄߆ ߇߀߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ %߉߅ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߓߊ߰ߦߊ ߣߊߡߎ߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫ . ߊ߬ ߕߐ߭ %߅ ߓߍ߫ ߣߊ߬ߛߊ߰ߙߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߛߏߡߦߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߛߌߦߊ ߓߐ߫ߢߐ߰ߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߕߊ߲߬: ߓߊߡߊ߬ߣߊ ߸ ߡߙߊ߬ߞߊ ߸ ߡߊ߬ߣߌ߬ߞߊ ߸ ߝߎߟߊ ߸ ߞߐߙߍߓߐߙߍ ߸ ߘߞߐ߬ߣߐ ߸ ߓߐ߬ߓߐ ߸ ߞ߭ߺߊ߬ߛߐ߬ߞߊ ߸ ߓߏ߬ߛߏ ߸ ߛߎߙߊߞߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫.

ߊ߬ ߦߙߐߓߊ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]