ߛߌ߰ߞߊ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߌ߰ߞߊ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲statute, sources of law, authorizing legislation, Constitutional document, structure ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߘߊ߫constitutional history ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߥߞߌ-ߘߕߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊmain regulatory text ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߛߌ߰ߞߊ߲ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߘߏ߫ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߑ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸  ߛߌ߰ߞߊ߲  ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߘߌ߫، ߏ߬ ߟߋ߬ ߞߏߛߐ߲߬߸ ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߛߎ߲ ߸ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߊ߫ ߑ ߏ߬ ߞߘߐ߫ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߞߏ ߓߍ߯ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߣߍ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߞߣߐ߫ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߟߌ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߓߊߖߎ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߑ ߘߋ߬ߙߌ߬ߒߠߊ߬ ߞߎߙߎ߲ߘߎ  ߑ ߟߊ߬ߕߍ߰ߟߌ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߡߙߌ߬ߛߓߍ ߟߎ߬  ߦߋ߫ ߊ߬ ߓߟߏ߬ߦߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߸ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߛߎ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߊ߲߬ߝߘߊ߬ߓߐ߫  ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߓߟߏߦߊߟߌ ߞߊߡߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߞߴߏ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߑ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߑ ߘߍ߬ߘߐ߬ߡߊ߬ߦߊ ߑ ߓߐ߰ߝߍ ߘߏ߲߬ߖߟߎ߬ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߂߃߆ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ߲ߝߎߥߊ߫ .