ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߞߌ߬ߘߊߟ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߌ߬ߘߊߟ (ߕߎߥߊߙߍߞߌ: ⴸⵍ߸ ߞߌߘߊߟ) ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲߬ߞߏ߬ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߌ߬ߘߊߟ
ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߬ߝߏ߬ߙߋ߲
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Kidal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎKidal ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߈°߂߆′߀″N ߁°߂߄′߀″E ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߂߈߅ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߜ߭ߊ߬ߏ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏߓߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߛߏߞߣߐߟߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߉߉߁߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߞߌ߬ߘߊߟ ߛߏߞߣߐߟߊ ߣߌ߫ ߛߏߓߏߟߏ߲߫ ߃߁ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߕߙߊߓߊ ߃߀ ߂߀߁߂ ߟߊ߫߸ ߞߌ߬ߘߊߟ ߣߴߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߊߖ߭ߥߊߘ ߟߊߕߟߊߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߏ߰ߝߏ (ߞ.ߟ.ߝ.ߕ) ߓߟߏ߫߸ ߕߎߥߊߙߍߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߎߙߎ߲ߕߌ ߛߋ߲߬ߝߍ߬߸ ߊߖ߭ߥߊߘ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬. ߡߊ߬ߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߬ߝߏ߬ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋߟߋ߲ߠߊ ߘߏ߫ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫: ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߊߟ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߓߘߴߊ߬ ߡߙߌߘߐ ߕߊ߬ ߞߏ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߊߣߊ߬ ߟߊߖߊ߲߰ߧߊ߫. ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߄߈ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫߸ ߜ߭ߊ߬ߏ߫ ߣߌ߫ ߕߎ߲ߓߎߞߑߕߎ߫ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߖ߭ߥߊߘ ߟߊߕߟߊߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߏ߰ߝߏ (ߞ.ߟ.ߝ.ߕ) ߞߴߊߖ߭ߥߊߘ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߆ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߐ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߍߡ ߍߣ ߟ ߟ ߟߎ߬ ߝߐ߫ ߘߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ ߕߐ߲ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߡߊߡߙߊ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫. ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߕߟߋ߬ ߃0 ߂߀߁߃ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߕߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߙߌ ߞߘߐ߫. ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߁߄ ߂߀߁߃ ߟߊ߫߸ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߜߛߏߦߊߣߍ߲ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߮ ߟߐ߬ߞߎ߬ߟߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߝߊ߰.

ߘߓߊ߬ߕߊ ߂߁ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߞߌ߬ߘߊߟ ߟߊߕߟߊߟߌ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߏ߰ߝߏ (ߞ.ߟ.ߝ.ߕ) ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߘߊߡߊ߫ ߓߐߟߌ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߥߊ߬ߥߎ߬ߟߋ߬ ߞߟߍ ߘߏ߫ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬.

ߞߐߡߎ߮ (ߜ߭ߊߟߋߙߌ)[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߌ߬ߘߊߟ ߛߏ ߘߏ߲߬ߘߊߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߖߌ߲߬ߝߘߎ ߞߌ߬ߘߊߟ

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߔߍ߲ ߜ߭ߋߜ߭ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ߫ ߞߊ߲ߞߋ ߞߊ߬ ߞߌ߬ߘߊߟ ߓߊ߲ߘߊ ߛߙߊߛߌ߰ ߕߌ߬ߢߍ߬ߞߏ߲ߞߏ߫ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߞߟߊߡߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߊ߲ߘߊߖߌ߬ߦߊ ߞߟߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߛߊ߲߭ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߘߐ߫.