ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߞߙߎߝߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߞߘߐ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߣߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ (ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫) ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߞߘߐ߫ ߁߉߆߀ ߟߊ߫.

ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ
ߘߐ߬ߝߐ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߏ߫
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߁߇ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ 1959 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߬ ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߜߙߋߊߝߙߌߞߌ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߘߊ߬ߞߊ߯ߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߄°߂߇′߃߆″N ߁߂°߁߂′߂߄″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Basic form of governmentߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
CurrencyCFA franc ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߣߘߐ߬ߓߌߟߊߛߣߍ߬ߞߊߟߌ߫, ߡߊ߬ߟߌ߬ߓߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߘߐߓߌߟߊSudanese Republic ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Dissolved, abolished or demolished date߂߀ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1960 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲flag of the Mali Federation ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߊ߬ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߉߅߉ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߟߋ߬ ߄ ߠߋ߬ ߦߏ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ߫ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߕߍߝߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߂߀/ ߁߉߆߀ ߟߊ߫. ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߐߙߐ߲߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲߸ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬ ߘߓߊ߬ߕߊ ߕߟߋ߬ ߁߉ / ߁߉߆߀ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊߟߐ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߛߋ߲߭ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߟߋ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߏ ߞߐߕߊ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߞߙߎߝߊ ߘߐ߫ ߏ߬ ߘߎ߬ߛߊ߬ߜߍ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߴߊ߬ ߥߊ߬ߦߊ ߘߌ߫. ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߟߏߜߟߍ߬ߦߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߓߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߜߘߋߜߘߋ߫߹ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߓߍ߯ ߓߟߏߕߍ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߕߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߘߌ߫. ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߟߊߛߎ߬ߘߎ߲߬ߧߊ ߥߎ߬ߛߎ ߏ߬ ߞߘߐ߫߸ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߥߊ߬ߦߊ ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߞߊߙߎ߫ ߟߋ߬߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߞߊ߬ߣߌ߲߬.

ߞߟߏߜߍߢߐ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߊ߫ ߞߟߍ߫ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߓߊ߲ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߐߜߍ߬ߘߍ߲ ߘߊߘߌ߬ߣߊ߬ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߞߏ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߞߛߊ߬ߓߌ ߘߊ߲߬ߠߊߕߍ߰ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߘߓߊ߬ߕߊ ߞߏߖߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߥߙߎߣߍ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߛߌߟߊ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߖߏߣߊ ߛߐ߬ߘߐ߲ ߡߊ߬߸ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ߫ ߘߐ߫ (ߏ߬ ߦߋ߫ ߢߊߓߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߘߍ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߏ߫ ߟߊߘߤߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ ߕߍߓߊ߯ߦߊ ߕߏ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߕߍ߫)߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߋߟߋ߲ߔߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ߫ ߘߝߊߣߍ߲ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߫ ߞߎߘߊ߫ ߟߋ߬ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫. ߥߞߊ߬ߟߌ߬ ߞߍ߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߁߉߅߈ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߘߌ߫: ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭ (ߊ.ߓ.ߟ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߙߌߞߌߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߞߙߎߞߊ (ߊ.ߘ.ߞ). ߞߙߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߠߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߛߎ߯ߦߊ ߘߐߢߌߡߌ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߞߛߊ߬ߓߌ ߞߊ߲߬. ߊ.ߓ.ߟ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߥߙߎߣߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߫ ߊ.ߘ.ߞ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ߰ߦߊ ߟߊ߫. ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ߓߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߊߟߌߕߊ ߛߊ߲ߘߐ߸ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌߗ߭ߍߙ ߟߎ߫ ߘߐ߫. ߞߙߎߞߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߍ߬ߘߏ߲ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߡߌ߬ߘߊ߬ߢߊ ߟߊ߫߸ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߕߊ߲ߧߊ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲ ߓߍ߯ ߟߊߖߍ߫ ߟߊ߫. ߁߉߅߈ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߝߊߙߊ߲ߛߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߝߘߊߟߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߞߣߐߟߊ ߘߐ߫. ߊ.ߓ.ߟ ߞߊ߬ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߁߉߅߈ ߣߍߣߍߓߊ ߕߟߋ߬ ߁߅ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߞߍ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ߣߍ߲ ߞߐߝߟߌ ߝߘߊߟߌ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬߸ ߏ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߛߊߣߌ߲ߧߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߯ ߘߎ߬ߘߎ߬ ߜ߭ߋߦ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߝߊߟߌ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߡߊ߬ (ߞߙߎߝߊߟߌ ߡߍ߲ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫), ߞߏ߬ߣߌ߲߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߤߎߝߎߋߕ ߓߎߥߊߢߋ ߞߊ߬ ߡߙߌߣߊ߲ ߏ߬ ߟߊߕߊ߲߬ߞߌ߲߫. ߞߐߝߟߌ ߡߍ߲ ߓߐ߫ ߘߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߓߊߟߌ ߘߌ߫.

ߛߏ߯ߙߏߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߟߎ߬ ߁߉߅߈ ߣߍߣߍߓߊ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߥߊߟߑߕߊ ߛߊ߲ߘߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߕߘߍ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߯ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߄ ߘߌ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߫ ߞߙߎߞߊ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߐߢߐ߲߯ߞߐ ߣߴߊ߬ ߕߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌߟߊߛߍߥߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ߫ ߞߏ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߊߟߌߕߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߟߎ߫ ߤߊߞߟߌ ߟߊߕߍ߰ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ ߘߐ߫ ߞߙߎߝߊ ߘߐ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ (ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߏߙߌߕߊߣߌ߲߫ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߊ ߘߌ߫) ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߡߊߞߟߌ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߂߈ ߣߴߊ߬ ߃߀ ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߞߏ ߘߐߢߌߡߌ߲߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ ߟߊߛߌ߲ߓߊ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߟߋߏߔߏߟߘ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߟߌ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐߢߌߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ߬ ߕߐ߮ ߛߎߥߊ߲ߘߌ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߊ ߕߐ߮ ߘߌ߫. ߥߊߟߌߕߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߟߎ߫ ߕߎ߲߬ ߓߘߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߌߦߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߥߊߟߌߕߊ߬ ߛߊ߲ߘߐ ߝߊ߲߭ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߟߊ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߟߊߘߤߊ߬ ߁߉߅߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߈ ߠߊ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߜߍ߬ߘߍ߲߬ߠߌ߲ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߵߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߝߌ߬ߟߊ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߕߘߍ߬ߒ߬ߘߐ߬ߟߌ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߘߊߘߐߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߊ߬ߟߌ߫ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߏ߬ ߞߐߝߟߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߘߐߙߐ߲߫ (ߊ߬ߟߎ߬ ߤߊߞߟߌ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߟߌ߫ ߞߏ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߞߊ߲ߓߍ߲) ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߐ߭ߘߏ߲߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߘߊߘߐߖߊߥߏ ߟߊ߫ ߁߉߅߉ ߟߊ߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߁߉߅߉ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߙߎߞߊ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ߖߛߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߘߐߛߎ ߞߊ߲߬ ߞߙߎߝߊ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߡߊ߬. ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߟߊߘߍ߭ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߘߍ߭ (ߊ.ߓ.ߟ-ߛ.ߘ) ߞߊ߬ ߞߊ߲ %߇߆ ߛߎߘߊ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫߸ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߢߍߕߊ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߭ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ %߈߁ ߛߎߘߊ߲߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߘߎ߰ߞߟߏ ߝߊ߬ߛߏ߬ߜߙߊ ߘߐ߫. ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߛߎߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫ ߟߊ߬ߥߛߊ߬ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߊߦߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߡߏߙߌ߫ ߓߏ߲ߘߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛ߭ߍߌߞ ߕߌߖߊ߲ߣ ߛߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߡߌ߬ߘߊ߬ߟߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲߫ ߠߊ߫. ߟߊ߲߬ߝߏ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߟߐ߬ ߢߌ߲߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߢߣߊߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲ ߘߏ߫ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߞߊߓߋ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߟߐ߬ߦߙߐ߬ߓߊ߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߏ߬ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߲߬ߝߊ߫ ߟߊ߫. ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߞߐ ߘߐ߫߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߬ ߠߎ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߙߎߝߊ ߟߊߘߤߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߊ߲ߞߋ ߘߏ߫ ߛߌ߲ߘߌ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߥߙߎߣߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬. ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߮ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߛߋ߲߭ߘߏ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ߦߊ ߓߊߖߎ ߘߌ߫ (ߤߊߟߌ߬ ߥߙߎߣߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߞߏ) ߛߓߍߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߭ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫: ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮߸ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߘߍ߬ߣߍ߲ (ߓߊ߯ߙߟߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߟߊߣߍ߲ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫. ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߕߘߍ߬ ߡߐ߰ ߄߀ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߂߀߸ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߋߟߋ߲߫ (ߡߍ߲ ߟߊߛߌ߰ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߁߉߆߀ ߘߓߊ߬ߕߊ ߟߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߏߕߌ߯ ߥߐ߯ߙߐ߫ (ߥߙߎߣߍ ߓߍ߯ ߕߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫ ߛߊ߬ߓߊ߫)߸ ߤߊ߲߯ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߞߋߟߋ߲߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߟߊ߫߸ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߞߊߞߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߡߏߘߌߓߐ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ ߛߙߍߞߍ ߣߌ߫ (ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߞߎ߲߬ߕߌ߮) ߞߍ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߖߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊ߬ߟߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߍ߲ ߟߐ߬ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߘߊ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߦߊ (ߓߍ߯ ߞߍ߫ ߌ ߘߊ߲߭ ߡߊ߬) ߛߙߊߕߌ ߡߊ߬߸ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߞߟߊ߬ߣߐ߬ߦߊ߬ߟߌ ߞߍ߫ (ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߝߣߊ߫ ߕߊ ߞߐߝߍ߬)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߕߌ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߴߏ߬ ߖߋ߬ߓߌ߬ߦߊ߬ߟߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߥߙߎߣߍ ߝߌ߬ߟߊ ߕߎ߲߬ ߞߊ߫ ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߞߊ߰ߙߎ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߌ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߛߣߍ߬ߟߌ ߥߏߘߌ߫ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߘߐߝߘߊ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫. ߕߟߊߟߌ ߏ߬ ߢߊ߬ߕߣߐ ߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛߎ߬ߘߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߎߞߎ ߛߓߊߢߐ߲߮ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߥߏߘߌ߫ ߟߊߘߏ߲߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߁߉߅߉ ߟߊ߫. ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲ ߏ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߢߌߣߌ߲߫ ߘߊ߫ ߘߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߊߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߟߌ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߞߊ߬ ߕߐ߰ߕߐ߳ߟߌ߬ ߕߏ߯ߝߏ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ߫ ߕߏ߯ߝߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߝߙߊ߬ ߊ߬ ߞߊ߲߬, ߡߍ߲ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߐ߫ ߦߋ߫ ߞߙߎߝߊ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ. ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐ߬ߛߌ߰ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߞߙߎߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߙߎߝߊ ߟߊ߫ ߞߙߎߞߊ (ߊ.ߞ.ߞ) ߘߌ߫. ߊ.ߞ.ߞ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߘߊ߫ ߕߟߊߟߌߓߟߏߡߊ߬ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߝߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߘߌ߫߸ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߰ ߞߋߟߋ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߡߏߘߌߓߏ߬ ߞߍ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫: ߖߐ߲߬ߛߊ߫ ߞߊ߬ ߣߌ߬ߣߌ߬ߟߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫߸ ߣߌߗ߭ߍߙ ߓߊߞߊ߬ߙߌ߬ ߖߌߓߏ߫ ߣߌ߫ ߘߊ߬ߤߏ߬ߡߍ߫ ߋߡߌߟ ߖ߭ߌ߲ߖ߭ߘߎ߫ ߟߎ߫ ߕߐ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߞߙߎߞߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߙߍߞߍ ߘߌ߫. ߦߏ߫ ߊ߬ ߦߌߟߡߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ ߓߟߏ߫ ߢߊ ߡߍ߲ ߊ.ߞ.ߞ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߜߙߊ߬ ߝߟߐ ߝߍ߬ ߁߉߅߉ ߟߊ߫߸ ߞߙߎߞߊ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ ߞߙߎ߬ߞߊ߬ ߞߋߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߟߊߘߍ߰ ߊ߬ ߞߣߐ߫. ߁߉߅߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߞߙߎߝߊ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߣߌ߫ ߡߊ߲߬ߕߎ߬ߙߋ߬ߦߊ ߘߐߢߌߡߌ߲ ߡߊ߬. ߕߍߝߐ ߏ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߦߊ߫ ߓߟߏߡߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋߜ߭ߏߟ ߟߊ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߞߐ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߡߊ߬ߞߐ߫߸ ߁߉߅߉ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߘߎ߲ߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߣߊ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߆߀ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߝߊߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߛߌ߲ߘߌ ߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߝߛߌߦߌ߫߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ ߞߵߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߖߘߍ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߕߏ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߘߍ߮ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍߝߊ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߮ ߟߎ߬ ߕߏߟߌ ߡߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߫ ߞߙߎߝߊ ߛߏ߯ߙߏߟߌ ߡߊ߬. ߕߍߝߐߟߌ ߓߍ߲߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߀ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߀ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߌ ߞߙߎߝߊ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߢߊ߯ߢߊ ߘߌ߫.

ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߟߋߏߔߏߟߘ ߛߋߘߊߙ ߛߍ߲ߜ߭ߐߙ

ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ ߡߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߖߊ
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߛ߭ߊߙߟ ߘߋߜ߭ߏߟ