ߖߊ߯ߓߘߊ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ
ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ1962 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍߙ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߉°߃߂′߄߀″N ߁߃°߄߀′߃߅″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߍ߲ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߘߌ߫Agence universitaire de la Francophonie ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Has subsidiaryߟߊߓߋ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߟߐߟߐhttp://www.uganc-edu.org/ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߢߊ߬ߝߐ߬ߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߲߬߸ ߖߐ߲߬ߛߊ ߡߐ߰ ߘߌ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߟߐ߲ߕߊ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߫.

ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߝߟߐߡߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߟߋ߬ߓߟߋ ߘߌ߫.

ߖߊ߯ߓߘߊ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߂ ߟߋ߫ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ ߣߴߊ߬ ߟߌ߬ߤߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫.

ߊ߬ ߛߎ߯ߦߊ߸ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

ߊ߬ ߕߐ߮߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊߥߙߍ ߟߐ߲ߘߊ.

ߞߊ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ.

ߊ߬ ߗߋߕߌ߮߸ ߣߊߛߎ߫ ߟߊ߲߭ߛߌߣߍ ߕߙߊߥߟߋ߫.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߦߙߌߞߊ ߂߀߁߀ ߠߊ߫߸ ߡߐ߰ ߁߆߀߀߀.

ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߦߙߌߞߊ߸ ߡߐ߰ ߅߄߀.

ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ ߜߘߍ ߟߎ߬߸ ߝߊߙߊ߲ߞߏߝߐߣߌ߫ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߥߛߊ߬ߘߊ.

ߖߊ߯ߓߘߊ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߡߊߟߐ߲߫ ߕߐ߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߌ߫, ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߓߏ߲߬ߓߊ ߣߴߊ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߟߐ߬ ߘߊ߫ ߁߉߆߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߛߏߝߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߛߘߊ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߟߐ߲߫ ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߛߋ߲ߒߞߏߟߦߊߥߙߍ ߟߐ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߕߐ߮ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߝߏ߫ ߁߉߈߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߣߴߊ߬ ߕߐ߮ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬. ߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߡߌߛߌ߬ߙߊ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߟߋ߬ ߟߴߊ߬ ߓߏ߲߬ߢߊ ߡߊ߬.

ߛߏ߯ߙߏߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߜ߭ߡߊߟ ߊߓߑߘߍߟ ߣߊߛߍ߯ߙ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߋߓߊ߯ߦߊ߫ ߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫.

ߘߊ߲ߘߊߟߌ ߣߌ߫ ߕߋߛߌߓߏ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߋߓߊ߯ߦߘߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫.

ߟߐ߲ߞߏ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߋߓߊ߯ߦߘߊ

ߛߋߓߊ߯ߦߊߥߙߍ ߟߐ߲ߘߊ

ߕߟߋ߬ߓߊ߰ߦߊ ߕߊ߲ߓߊ߲

ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߞߊ߲ߠߊ ߓߌ߬ߟߊ߲߬ߒߢߐ߲߰ߡߊ.