ߞߎߟߋ߬

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߎߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߏߥߊߟߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߛߊ߬ ߁߁ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߎߘߍ߫ ߄߀ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߒߛߙߍߜߍ߬ߘߍ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߎߟߋ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߥߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߞߘߐ߬ ߓߏߙߌ߸ « ߞߎ߬ߟߋ-ߓߍ߫ », ߡߍ߲ ߞߘߐ ߦߋ߫ ߞߏ߫ « ߊ߲ ߧߋ߫ ߕߏ߫ ߦߊ߲߬ ߛߌߣߍ߲߬ »

ߡߐ߰ߘߐ߬ߜߍ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊ߬ߛߏ߲߬ߞߍ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߊ߫ ߞߎߟߋ߬ ߟߋ߬.

ߋߘߎߊߙߘ ߞߏ߬ߟߌ߬ߦߋ߸ ߞߓߊߞߏ߫ ߖߡߊߣߊ ߓߊߛߌ߯ߓߊߟߌߦߊ ߛߓߍߦߟߊ߸ ߏ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߎߟߋ߬ ߟߋ߬.