ߖߌ߬ߣߍ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߖߌ߬ߣߍ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ [ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߘߌ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊߞߊ߲ߘߊ ߖߎ߬ߟߎ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߓߟߏߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߡߊߞߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߲ߞߊ߲ߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߋ߬ߒߞߊ߬ߠߌ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߡߙߊ߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߟߎ߬ ߡߊ߬.

ߖߌ߬ߣߍ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ
ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߖߌ߬ߣߍ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߅ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߌߞߟߍߛߘߍ߸ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍ߸ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߞߟߍ߬ߡߐ߰ߟߊ߫߸ ߘߊ߲߬ߕߌ߰ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ (ߔߙߊߡߟߌߕߍߙ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߞߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߓߟߏߘߏ߲ߣߍ߲ߢߐ߲߰ߓߟߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߞߊ߲߬ߞߊ߲߬ߠߌ߲ ߞߏߕߌ߮ ߘߌ߫, ߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ ߟߎ߬ (ߛߎߙߕߋ ߣߊߛ߭ߐ߲ߣߊߟ)߸ ߞߟߍ߬ߡߐ߮ ߟߎ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߟߊߞߊ߲ߘߊ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߡߐ߰ ߥߊ߯ ߦߙߌߞߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߡߙߊߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߊ߲ߘߊ߫ ߘߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߒߖߘߍߟߦߊ ߝߍ߬ ߁߉߅߈ ߠߊ߫߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߞߊ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ ߓߍ߯ ߓߟߏߕߍ߰ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߛߎ߯-ߎ߯-ߛߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߓߍ߯ ߜߍ߲߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߂߂ ߀߀߀ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߁߀ ߀߀߀ ߠߋ߬ ߛߐ߲߬ ߘߊ߫ ߕߏ߫ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߕߐ߬ ߁߂ ߀߀߀ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊ ߘߐ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߟߊߛߊ߬ߦߌ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬. ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߛߏ߯ߙߏ߫ ߕߐ߫ ߟߊ߸ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߘߐ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߘߐ߫߸ ߞߟߍ߬ߟߊ߲߬ ߘߟߊߘߍ߯ߟߌ ߘߏ߫ ߓߊ߲߫ ߣߍ߲ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߍߥߊ ߘߝߊߣߍ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐߟߊ ߞߟߍ߬ߡߐ߰ ߞߘߐ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߍ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߛߏ߯ߙߏ߫. ߁߉߅߉ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎߘߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߙߌߞߊ ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߂߀߀߀ ߓߐ߫. ߁߉߆߉ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߟߊ߬߸ ߖߌ߬ߣߍ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߘߏ߫ ߞߏߢߐ߲߯ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߟߊߓߋ߫, ߝߎߟߌ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ: ߝߌߟߊ: ߝߎߟߍ: ߝߎߟߑߓߍ߬) ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߘߏ߫ ߟߊߘߊ߲߫߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߝߊ߰ ߟߊ߫ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫. ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲ߘߌߡߊߦߙߐ ߝߘߊߟߌ ߞߘߊߡߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫. ߏ߬ ߝߣߊ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߣߌߟߊߝߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߞߐ߫߸ ߓߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߓߍ߯ߦߊ ߞߙߎߞߊ ߟߊ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߠߌ߲߬ߘߊ߮ ߟߊߛߌ߰ ߣߊ߲߬ߕߌ߬ ߘߊ߲ߕߊ (ߎߣߌߕߋ) ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫߸ ߓߌ߬ߟߊ߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߝߌߟߊ ߟߎ߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߊߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫߸ ߡߊ߬ߝߌ߲߬ߠߌ߲ ߏ߬ ߘߐߥߙߊ߬ ߘߊ߫ ߞߙߎ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߞߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߡߐ߰ ߁߀߀߀ ߠߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬. ߓߍ߲߬ߓߍ߲߬ߓߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߐ߫ ߛߊ߫߸ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߖߊ߬ߕߋ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߥߎ߬ߙߎ߲߬ߓߊ߬ߟߌ ߛߋߞߏߦߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߕߐ߲ߘߋ߲ (ߡߟߌߛߍ߲) ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߞߐ߲߬ߒ߬ߡߊ߬ߟߌ ߓߍ߯ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߐ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߬ ߔߕߏߞߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߫ ߁߉߇߀ ߣߍߣߍߓߊ ߟߊ߫. ߘߐ߬ߛߊ߬ߣߌ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߡߍ߲ ߕߎ߲߰ ߘߊ߫ ߁߉߇߀ ߡߊ߬ߜߐ߬ߙߐ߲߬ߞߕߐ߬ߟߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߛߊ߲ߘߐߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ (ߏߝߌߛߌߦߋ) ߡߐ߰ ߛߋ߯ߦߌ߲߫ ߠߎ߫ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߥߎߛߎ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߎ߲ߓߊ߫ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߉߀߀ ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߛߊ߲߭ ߖߊ߬ߕߋ ߘߏ߫ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊߣߡߐ߬ ߘߊ߫. ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߣߎ߬ߡߊ߲߬ߖߊ߲߬ ߞߋߕߊ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߊ߯ߘߐ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߬ ߘߊ߫ ߞߴߏ߬ ߛߐ߲߭ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߯ߘߐ߫ ߣߊߡߏ߬ߙߌ߬ ߞߋߕߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߞߟߍ߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߁߉߇߁ ߕߙߊߓߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߝߌ߬ߛߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫ ߝߑߙߌߕߐ߲ߥ߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲߫ ߓߘߊ߫ ߝߟߐ߫ ߓߣߐ߬ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߡߊߡߊ߬ߙߊ ߟߊ߫. ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲߫ ߞߵߊ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߙߊߓߊ ߁߉ ߁߉߇߁ ߠߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߯ ߂߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߝߑߙߌߕߐ߲ߥ ߏ߬ ߣߐ߬ߞߟߊߡߊ߲ ߘߐ߫. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߡߌߜ߭ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߖߊ߲ߓߊ߲߫ ߝߙߌ߬ߕߐ߲߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߫߸ ߛߋߞߎ߬ ߕߎ߬ߙߋ ߞߊ߬ ߖߌ߬ߣߍ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊߛߏ߬ߓߌ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߙߋߞߋ߫ ߜߍߟߍ߲ ߡߍ߲ ߦߴߌ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߞߣߐ߫. ߝߊ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߙߐ߬ߛߌ߬ ߘߊ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߀߀ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲߫ ߠߊߞߊ߲ߘߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߖߌ߰ ߏ߬ ߞߐ߫ ߞߵߊ߬ ߕߏ߫ ߡߐ߰ ߁߀߀ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߐ߫ ߡߐ߰ ߅߀, ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊ߯ߣߊ߯ ߞߋߟߋ߲߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߟߍ߬ߟߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߟߊߓߐ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߣߐ߫ ߁߉߇߄ ߠߊ߫. ߁߉߇߅ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߅߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߛߊ߲ߡߊߞߟߍߟߊ ߡߐ߰ ߃߀߀߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌߞߟߍߛߘߍ ߡߐ߰ ߂߀߀ ߖߊ߬ߕߋ߫. ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫߸ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ (ߓߑߟߍ߲ߘߋ) ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫. ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߘߊ߫ ߁߉߇߀ ߟߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲߫ ߘߌ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߡߊ߬߸ (ߖߌ߬ߣߍ ߘߎ߰ߟߊ߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߲ߘߌߡߊߦߙߐ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ). ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߞߟߍ߬ߟߊ ߞߟߍ߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߕߌ߲ߞߎߘߎ߲ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߟߍ߬ߕߌ߰ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߞߊ߬ ߛߊߞߍߟߌ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߝߛߌ߬ ߢߊ߲ߞߊ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߟߊߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߂߉ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲߬ ߞߙߎ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߥߊ߬ߜߏ߬ߡߊ (ߓߑߟߍ߲ߘߋ) ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߞߎ߬ߟߎ߲߬ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߘߊ߫ ߁߉߄߀ ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߝ߭ߌߦߋ ߘߍ߭ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߞߍ߬ ߥߊߜߏߡߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߝߣߊ߫. ߛߏ߬ߙߌ߬ߡߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߊߢߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߙߎߞߍ߬ߙߍ ߟߊߞߊ߲ߘߊߟߌ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߏ߬ ߟߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߊߛߓߊ߬ߕߌ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫: ߦߏ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߘߊߞߎ߲ ߣߌ߫ ߘߍ߲߰ߦߊ߬ߟߌ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊ߫. ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߋ߬ߥߎ߬ߣߍ߲߬ߞߋߥߎ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߬ߞߋ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߞߊߘߌ߫ ߟߐ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߛߌߟߊ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫.