ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߐ߲߬ߔߊ߬ߙߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߐ߲߬ߔߊ߬ߙߋ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Aboubacar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌSomparé ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃߁ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ 1944 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߓߏ߬ߞߋ߬ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߦߊ߬ ߕߎߡߘߊ߂ ߣߍߣߍߓߊ 2017 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߊ߬ߦߊ ߞߍ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߋ߲ ߠߎ߬Amara Somparé ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߕߍߓߊ߯ߦߟߊ, ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߗߋߘߊߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲, ߥߛߊ߬ߘߋ߲, President of the National Assembly of Guinea ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߙߎߞߊߔ.ߢߎ.ߔ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߣߊߡߎ߲ߖߘߍ߬ߞߟߏ߬ߦߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߊ߭ߖߌ߬ ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߐ߲߬ߔߊ߬ߙߋ߫ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߃߁, ߁߉߄߄ ߠߋ߬ ߟߊ߫ ߘߊߞߐ߲ߕߊ߬ (ߓߏ߬ߞߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ) ߘߐ߫߸ ߞߊ߬ ߛߊ߬ ߣߍߣߍߓߊ ߂ ߡߊ߬ ߂߀߁߇ ߟߊ߫ ߊ߬ߙߊ߬ߕߏߡߊ߫ (ߞߐߣߊߞߙߌ߫), ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߘߍ߬ߓߘߍ߬ߟߌ߬ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߂߀߀߂ ߣߌ߫ ߂߀߀߈ ߠߎ߬ ߕߍ߫.

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߐ߲ߔߊߙߋ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߘߡߊ߬ߟߐ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߥߊ߯ߕߌ ߞߍ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߏߕߌ߯ߘߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߇߈ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߉߈߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߌ߰ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߔߊ߬ߙߌ߫.

ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߗߋߕߌ߮ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫.

ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߍ߬ ߟߊ߫ ߔߋ.ߎ߳.ߔߋ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊߕߌ߮ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߫ ߁߉߉߇ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߎ߲߬ ߞߊߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߴߏ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ ߞߐ ߘߐ߫ ߂߀߀߈ ߠߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ߬ ߜߙߊ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߝߍ߬. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߢߍߡߌߘߊ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߊ߲߭ ߛߌ߰ ߊ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߕߊߡߌ߲ ߏ߬ ߟߊ߫.

ߊߓߎߓߊߞߊߙ ߛߐ߲ߔߊߙߋ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲߫ ٪߀.߉߅ ߟߋ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߟߊ߬ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߠߌ߲߫ ߝߟߐ ߝߍ߬ ߂߀߁߀ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߘߐ߫.

ߡߊ߬ߢߍ߰ߙߍ߬ߟߌ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߝߊ߬ߛߏ ߖߊ߯ߙߋߦߊ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߡߙߊ߬ߟߊ
  • ߔߊߟߡ ߊߞߊߘߋߡߌߞ ߡߙߊ߬ߟߊ

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߞߊ߲߫ ߛߘߌߜߋ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]