ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ
natural region
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߈°߃߉′߃߆″N ߈°߅߇′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߧߊ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߝߘߎ߬߬ߓߍ߲߫ ߄߉߃߇߄ ߘߌ߫. ߒߛߙߍߜߘߍ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ߫ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫.

ߓߐ߰ߝߍ ߣߌ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫. ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߖߊ߰ߡߊ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߕߌ߲ߘߌߡߊߦߙߐ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߕߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߡߊߕߎ߲߯ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߕߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߕߎ ߟߎ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߦߋ߫ ߖߐ߬ߘߐ ߘߊߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߟߍ߬ ߞߘߐ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ߟߊ ߡߐ߱ ߥߊ߯ ߗߡߍ߬ ߦߙߌߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߥߎ߲߬ߝߊ߲߬ߠߌ߲ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ ߞߊ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߛߌ߬ߢߐ߲߰ ߖߡߊߣߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߘߐ߫: ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߘߎ߰ߞߟߏ ߦߙߐ߫ ߟߊߕߏߣߍ߲ %߇߀ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߜߋ߲ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߘߐ߫, ߊ߬ ߛߙߊߛߌ߰ ߘߊ߫ ߡ.ߟ.ߛ.ߟ.ߟ.ߟ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߗߍ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߘߌ߫߸ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߓߐ߰ߝߍ߬ߛߊ߲ߘߐ ߢߊ߬ߕߣߐ߬ߡߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߸ ߓߌߦߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ ߂߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߦߏ߫: ߞߏ߬ߣߊ߲ ߠߎ߬߸ ߥߎߟߊߕߌ߭ ߟߎ߬ (ߖߊ߬ߘߊ = ߥߘߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߛߏߟߌߞߏߟߏ߲ߞߊߘߌ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏ߬ߘߌ ߝߊ߬ߓߏ߲ ߘߏ߫.

ߣߌߡߊߜߟߎߞߘߎ ߟߊߕߏߣߍ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖ߭ߌߦߡߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߘߐ߫߸ ߝߍߘߍ߲ߝߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߁߃߀߀ ߟߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߅߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫.

ߛߎ߲ߞߎ߲ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߌ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߯ ߞߙߎ߬ ߖߟߐߞߐ ߣߌ߫ ߣߌ߲ߓߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ ߟߎ߬ ߞߘߐߟߊ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߛߎ߯ߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ ߣߌ߫ ߣߍ߰ߟߊ߬ߞߊ ߕߐ߬ߡߊ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ߘߐ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߛߊߞߊ߬ߣߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ (ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߟߊ߫ ߣߍ߰ߝߌ߲ %߆߆-߆߈ ߘߐ߫. ߖߡߊ߬ߣߊ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߦߏ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬߸ ߘߊ߬ߡߊ߲߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ߘߊ߰ ߟߊߝߏ߬ߦߌ߬ߕߊ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߖߘߐ߬ߘߐ߬ߞߏ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߐ߰ߝߍ ߣߌ߫ ߞߏ߲ߞߏ߫ ߓߌߦߊ߲ ߠߎ߬ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫: ߜߙߍ߬ߛߍ߸ ߞߌ߬ߛߌ߸ ߡߊߣߐ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐߡߊ, ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߎߞߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ ߟߎ߬ (ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ߞߊ). ߓߋ߯ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߏ߬ߣߌ߬ߦߊ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߛߊ߲߬ߕߊ߲߫ ߝߊ߲߬ߞߋߟߋ߲ (ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߟߊ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮-ߕߟߋ߬ߓߐ (ߝߎ߲ߓߊߘߎ߯߸ ߡߏ߬ߙߌ߬ߓߊ߬ߘߎ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫), ߏ߬ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߖߡߊߣߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߣߌ߫ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߣߊ߯ߣߌ߲ ߠߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߕߍ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ (ߖߌ߬ߣߍ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ߠߌ߲ ߝߟߍ߫)߸ ߞߏ߬ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߞߍߞߋߟߋ߲ߘߌ ߣߌ߫ ߓߊ߲ߘߊ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲߫ ߞߏ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫. ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߝߘߏ߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߯ߣߊߞߏ ߞߎ߲߭ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߦߋ߫ ߛߏߡߊ %߂߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߌߛߟߊߞߊ ߝߓߊ߬ߟߊ߬ߞߊ %߁߅߸ ߊ߬ ߌߛߟߊߞߊ ߔߙߏߕߍߛߑߕߊ߲ %߅ (ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߘߟߊߝߎߟߊ߲ߠߞߊ)߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߐ߭ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ (ߛߎ߲ߣߊߡߐ߮) ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

.