ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫
ߡߐ߱
ߖߊ߲߬ߕߌ߰ߦߊߗߍ߭ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߊ߬ߛߏ߬ߦߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮Aboubacar ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߌDiakité ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߕߎߡߊ߃߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1968 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߡߏߦߌ߫ ߦߌߟߊߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߊ߲ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߊ߯ߙߘߊߣߊ߲߬ߕߌ߮ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߛߘߌߞߌ߬ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߴߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫ «ߕߎ߲ߓߊ߬»߸ ߊ߬ ߡߏߦߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߆߈ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߃߀ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߘߊ߲ߘߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߘߊ ߞߐ߬ߣߐ߬ߜߍ߲߬ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߎ߲߭ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ «ߕߐ߲߬ߞߘߎ߬ߣߍ߲߬ ߥߎ߬ߟߋ߲» ߠߎ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߡߊߝߌ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲߫ ߞߏ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߂߀߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߠߊ߫߸ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߕߏ߬ߟߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߝߊߝߊ ߟߊ߫.

ߊߓߎߓߊߞߊ߯ߙ ߖߊ߬ߞߌ߬ߕߋ߫ ߞߊ߬ ߞߏ߲߬ߞߊ߲߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߕߋ߬ ߡߎߛߊ߫ ߘߊ߬ߘߌߛ ߞߡߊ߬ߙߊ߫ ߞߊ߲߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߘߐ߲߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߦߋ߫ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߴߏ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߟߊ ߡߵߊ߬ߟߋ ߞߎ߲߬. ߊ߬ ߓߊ߲߫ ߘߴߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߎߣߎ߲߫ ߖߋߎ߲߫. ߕߎ߲ߓߊ߬ ߞߎߡߊ߫ ߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߥߎߢߊ߲ߓߍ߲߫ ߍߙߍߝߌ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߊ߬ߘߌߛ ߦߙߊ߬ߞߌ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲ ߖߡߊ߬ߙߌ߬ߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߝߐ߫ ߞߴߊ߬ ߦߴߏ߬ ߕߎ߬ߙߎ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߋ ߞߎ߲߬߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߕߍ߰ ߞߴߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߛߋ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߡߞߊߘߊ߲߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊߓߐ߫ ߥߊ߬ߥߎߟߋ ߘߊߞߘߐ߫߸ ߞߎߡߊ ߏ߬ ߟߊߛߙߋߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߏߕߌ߯ ߝߟߐ߫ ߞߘߐ ߝߊߙߊ߲ߛߏߥߊ߫ ߟߏ߲߬ߛߋߣߌ߲߫ ߝߊߟ ߓߟߏ߫. ߛ.ߘ.ߞ ߤߎߡߊ߲ ߙߊߌߕ ߥߊߗ ߞߊ߬ ߘߊ߲߬ߕߍ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߞߊߙߏ ߕߟߋ߬ ߁߇ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߞߊߜߍ߬ߟߍ߲߬ ߕߎ߲ߓߊ߬ ߡߊ߬ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫߸ ߓߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ ߓߛߌ߬ߞߌ߬ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ ߓߘߊ߫ ߞߎ߲߬ߞߏ ߕߍ߰ ߡߐ߰ߦߊ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߂߀߁߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߘߊ߬ߞߊ߯ߙ߸ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫.

ߊ߬ ߟߥߊ߫ ߘߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫߸ ߊ߬ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߥߛߎߖߌ߲ ߠߊ߫ ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߕߌ߲߫.

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

߂߀߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߂߈ ߟߊ߲ߝߊ߲ߠߌ߲ ߞߕߌߟߊ

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]