ߜߙߍ߬ߛߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߜߙߍ߬ߛߍ
ߞߊ߲, macrolanguage, ߞߊ߬ߞߎߘߊ ߞߊ߲
ߦߌߟߡߊߓߏߟߏ߲Southwestern Mande ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, ߖߌ߬ߣߍ߫, ߜߋ߲ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߺߊ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߛߓߍߟߌ ߞߊ߲ߞߋߟߊ߬ߕߍ߲߬ ߛߓߍߛߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߜ߳ߟߍ߬ߏ߬( ߞߊ߲)ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߝߍ߬ ߞߏ߫ ߜߙߍ߬ߛߍߞߊ߲

ߞߊ߲ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߓߊߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ [߁]ߠߋ߬.ߊߟߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊߟߎ߫ ߟߐ߲ߕߊ߫ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߣߌ߲߬ ߞߊ߲߬.

߁߉߉߁ ߞߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߡߐ߱ ߈߀߀.߀߀߀ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߜ߳ߟߍ߬ߏ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫

ߜ߳ߟߍ߬ߏ ߥߟߊ߫ ߜߙߍ߬ߛߍߞߊ߲ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߕߋ߲߬ߕߋ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߕߎߞߘߐ߫ ߟߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߖ߭ߊߟߌߞߐ߬ߟߍ߬( ߒߛߙߍߜߘߍ߬)ߣߌ߫ ߦߏ߭ߡߎ߲߬ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߘߏ߲߬ ߟߊ߬ߓߙߌߦߊ߫

[߂]ߊ߬ ߝߐߓߊ߮ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߜ߳ߟߍ߬ߡߎ߲( ߜߙߍ߬ߛߍ )

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߜߋ߲߬ ߞߝߊ ߟߎ߬ ߛߓߍ߫ ߜ߳ߟߍ߬ߏ ߣߌ߫ ߕߐߡߊ ߟߎ߬ ߦߴߏ߬ ߟߋ߬ ߛߙߍߘߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߕߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߲.

ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߞߊ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬

ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߘߌ߫

ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߞߊ߲ߓߏߟߏ߲ ߠߋ߬

ߊ߬ ߝߐߦߙߐ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫

  1. ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
  2. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫