ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߜߘߌ ߛߌ߰ ߘߊ߫ ߁߈߂߂ ߟߊ߫ ߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߏߟߊߘߍ ߓߟߏ߫ (ߘ߭ߍ߬ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߫ ߞߟߏߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲߫ ߛߏ߬ߛߊߌߕߋ߬)߸ ߛߴߊ߬ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ ߖߐ߲߬ ߞߊ߲ߤߙߐߦߊߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߥߊ߫ ߦߋ߲߬. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߁߈߂߇ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߟߏ߬ߟߏ߫ ߂߄ ߦߴߏ߬ ߡߍ߲ ߘߐ߫. ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߕߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߓߟߏ ߟߋ߬ ߡߊ߬. ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ ߓߊߏ߬ ߛߙߍߘߍߦߊߟߌ (ߌߡߊߕߙߌߞߎߟߊߛ߭ߐ߲) ߣߐ߰ߡߊ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߏ߬ ߘߐ߫. ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߁߆߀߀ ߖߊ߬ߕߋ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ߲߯ߓߊ߫ ߟߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߊߝߟߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߕߣߐ߬ ߛߘߍߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߊ߬.

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߖߏ߲߬ߖߏ߲
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߆ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ 1847 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ߦߊ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Aspect ratio (W:H)1.90:1 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߐ߬ߟߐߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲, ߜߍߡߊ߲, ߓߊ߯ߡߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Depictsfield, canton, five-pointed star ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Unicode character🇱🇷 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߁߈߂߂ ߣߌ߫ ߁߈߄߇ ߠߎ߬ ߕߍ߫.

ߥߙߎߣߍ ߟߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߕߋ߬ߟߋ߫ ߉ ߁߈߃߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߥߙߎߣߍ ߓߘߊ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߘߍ߬ߘߊ ߖߘߍ߬ߕߐ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߕߊ߬ ߦߊ߬ߣߌ߲߫ ߊ߬ ߞߍߕߐ߫ ߟߏ߬ߟߏ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߣߍߟߋ߲ ߘߌ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߌߛߟߊߞߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߛߐ߲ ߞߘߐߞߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߘߌ߫ ߥߙߎߣߍ ߞߣߐ߫ (ߞߎߓߋߘߊ ߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߊ߫ ߌߛߊ߫ (ߡߊߡߎ߲߬ߣߍ߲߫) ߟߊ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫). ߊ߬ ߛߙߍߛߙߍ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߁߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߕߊ ߛߎ߮ ߖߐ߲߫߸ ߜߍߡߊ߲ ߦߋ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߐ߮ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫߸ ߥߎ߬ߟߋ߲߬ߡߊ߲ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌ ߓߐ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߬ߛߙߋ ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߐ߬ߟߌ ߘߐ߫߸ ߓߊ߯ߡߊ ߦߋ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲ ߞߐߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߥߟߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ. ߛߎ߲ ߜߘߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߓߎ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ߫ ߡߝߊߣߍ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߘߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߫ ߡߊ߬ߛߙߋ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߥߎ߬ߟߋ߲ ߣߌ߫ ߜߍ ߟߎ߬ ߘߌ߫.

ߞߊ߬ߦߌ߯ ߁߈߄߇ ߟߊ߫: ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲

ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߁߈߄߇ ߟߊ߫.

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߏ߲߬ߖߏ߲߬ ߞߎߘߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ߠߞߊ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ ߞߎߘߊ ߓߟߏ߫߸ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߁߆ ߁߈߄߇ ߟߊ߫߸ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߠߊ߫ ߦߊ߬ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߕߍ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߆ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߵߊ߬ ߟߊߦߟߍ߬ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߇ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ ߁߀:߁߉ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ ߁߉߆߁ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߣߴߊߡߋߙߌߞߌ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߋߟߋ߲߫. ߛߙߍߛߙߍ ߞߊ߬ ߁߃ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߁߁ ߠߊ߫ ߕߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߓߊ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߯ ߁߁ ߠߎ߬ ߞߐߦߌ߬ߘߊ ߡߊ߬ (ߡߏ߲߬ߛߏ߬ߙߊߘߏ߬߸ ߜ߭ߑߙߊ߲ߘ ߓߊ߰ߛߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߊߣߏ߬)߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߘߊ߫ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߫. ߟߏ߬ߟߏ ߞߊ߬ ߓߊߙߊ߲ߕߏ߲ ߣߐ߬ߘߐߓߌ߬ߟߊ߬߸ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߊߓߙߌߦߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߣߍ߲ߦߊ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߘߌ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߘߎ߰ߞߟߏ ߞߊ߲߬.


ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߖߏ߲߬ߖߏ߲