ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߞߙߊߞߏ:Infobox Poste politique

ߤߙߐߘߎ߯ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߬ߝߏ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߘߌ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߡߊ߬ ߁߈߄߇ ߟߊ߫߸ ߊ߬߬ ߕߐ߮ ߓߐ߫ ߘߊ߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬.

ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߜߙߋߞߎ߲ ߡߐ߲ߛߏ߬ߙߊߘߏ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߛߌ߰ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߡߙߊ߬ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ߡߍ߯ߙߍߞߊ߲߫ ߞߟߐߣߊߖ߭ߋߛ߭ߐ߲߫ ߛߏ߬ߛߊߌߕߋ߬ ߟߎ߬߬ ߞߎ߲߲߲߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫.

ߞߎ߲߬ߕߐ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߙߍߘߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߟߎ߬ ߛߙߍߘߍ ߝߟߍ߫ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߘߍ߲ߖߘߍߟߦߊ ߕߎ߬ߡߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߓߌ߬ ߟߊ߫.

ߕߐ߮ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ

ߘߊߡߌߣߊ

ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ

ߓߊ߲߫ ߕߎߡߊ

ߗߋߘߊ
ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ ߁߈߄߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃ ߁߈߅߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߛߑߕߌߝ߭ߌ߲ ߊߟߍ߲ ߓߍ߲ߛߎ߲߫ ߁߈߅߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇ ߁߈߆߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߄
ߘߊߣߌߦߍߟ ߓߋߛ߭ߍߟ ߥߊߣߊ߬ ߁߈߆߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߄ ߁߈߆߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߆
ߖߋߡߛ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߛ ߔߊߦߑߣߌ߫ ߁߈߆߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߆ ߁߈߇߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃
ߋߘߑߥߊߙߘ ߖ. ߙߐߦߛ ߁߈߇߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃ ߁߈߇߁ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߆
ߗߊߙߑߟߌߛ ߓ. ߘߐ߲ߓߊߙ ߙߖߌߣߊߟ ߊ. ߛ߭ߊߙߑߡߊ߲ߣ ߋߡߐߛ ߤߍ߯ߙߌ߲߬ߜ߭ ߁߈߇߁ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߂߆ ߁߈߇߁ ߣߍߣߍߓߊ ߄
ߖߋߡߛ ߛߑߞߊߝ߭ߑߙߌ߲ߜ߭ ߛߑߡߌߕߝ ߁߈߇߁ ߣߍߣߍߓߊ ߄ ߁߈߇߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁
ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲ߞߌ߲ ߙߐߓߊߙߕ ߁߈߇߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁ ߁߈߇߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߆
ߖߋߡߛ ߛߔߑߙߌ߲ߜ߭ߛ ߔߊߦߑߣߌ߫ ߁߈߇߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃ ߁߈߆߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇
ߊ߲ߕߐߣߌ߫ ߥ. ߜ߭ߊߙߑߘߌ߬ߣߊ߬ ߁߈߇߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇ ߁߈߈߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀
ߊߟߝߑߙߍߘ ߝ. ߙߐߛߍߟ ߁߈߈߃ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߀ ߁߈߉߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߄
ߤߌߟߊߙߋ߫ ߙ.ߥ. ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߁߈߈߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇ ߁߈߉߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߄
ߖߏߛߍߔߝ ߖ. ߗߌߛߑߡߊ߲ߣ ߁߈߉߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߄ ߁߈߉߇ ߣߍߣߍߓߊ ߁߂
ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߘ. ߞߐߟߑߡߊ߲ߣ ߁߈߉߆ ߣߍߣߍߓߊ ߁߂ ߁߉߀߀ ߣߍߣߍߓߊ ߁߁
ߜ߭ߊߙߍߕߑߛߐ߲߬ ߥ. ߜ߭ߌߓߑߛߐ߲߬ ߁߉߀߀ ߣߍߣߍߓߊ ߁߁ ߁߉߀߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߄
ߊߙߑߕߐߙ ߓߊߙߞߑߟߋ߫ ߁߉߀߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߄ ߁߉߁߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁
ߘߊߣߌߦߍߟ ߋ.ߤߐߥߊߙ ߁߉߁߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁ ߁߀߂߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߅
ߗߊߙߑߟߌߛ ߘ.ߓ. ߞߌ߲ߜ߭ ߁߉߂߀ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߅ ߁߉߃߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃
ߍߘߑߥߌ߲߫ ߓߊߙߞߑߟߋ߫ ߁߉߃߀ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߃ ߁߉߄߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃
ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߕߐߓߑߡߊ߲ߣ ߁߉߄߄ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߃ ߁߉߇߁ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߐ ߂߃
ߥߟߌߦߊ߲ߡ ߙߌߛ߭ߊߙߘ ߕߐߟߑߓߍߙ ߁߉߇߁ ߥߊ߬ߛߌ߬ߥߙߊ ߂߃ ߁߉߈߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߂
ߛߊߡߎߦߍߟ ߘߏߌ ߁߉߈߀ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ ߁߂ ߁߉߈߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߆ ߡߌ߬ߙߌ߲߬ߘߌ ߞߎ߲߬ߡߞߊ߬ߟߌ ߘߍ߬ߘߊ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߛߊߡߎߍߟ ߘߏߌ ߁߉߈߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߆ ߁߉߉߀ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߉ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߔߑߙߍ߲ߛ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߁߉߀߉ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߉ ߁߉߉߀ ߣߍߣߍߓߊ ߂߂ ߕߍ߲ߠߕߊߡߌ߲
ߋߡߐߛ ߛߐߥߑߦߊ߬ ߁߉߉߀ ߣߍߣߍߓߊ ߂߂ ߁߉߉߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߈ ߝߊ߬ߛߏ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߓߌߛߑߡߊߙߞ ߞߎߦߐ߲߬ ߁߉߉߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߈ ߁߉߉߃ ߣߍߣߍߓߊ ߁߃ ߞߊ߬ߝߏ ߟߊ߬ߟߌ߰ߟߌ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߝߟߌߔ ߓߊ߲ߞߛ ߁߉߉߃ ߣߍߣߍߓߊ ߁߃ ߁߉߉߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈
ߘߊߝ߭ߌߘ ߘ. ߜ߳ߐߡߊߜ߳ߐ߫ ߁߉߉߄ ߞߏ߲ߞߏߜߍ ߂߈ ߁߉߉߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߁߭
ߥߌߟߑߕߐ߲߫ ߖ.ߛ. ߛߊ߲ߞߊߥߎߟߏ߫ ߁߉߉߅ ߕߌߟߊߝߌ߲ ߁߭ ߁߉߉߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃
ߙߐߕ ߔߋߙߌ߫ ߁߉߉߆ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߃ ߁߉߉߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂
ߗߊߙߑߟߛ ߕߋߦߑߟߐ߬ ߁߉߉߇ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߂ ߂߀߀߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߁ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߡߏߖ߭ߋߛ ߓߑߟߊ߫ ߂߀߀߃ ߘߓߊ߬ߓߌߟߊ ߁߁ ߂߀߀߃ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߄
ߜ߭ߑߦߎߘ ߓߑߙߊߦߍ߲߫ ߂߀߀߃ ߞߏ߲ߓߌߕߌ߮ ߁߄ ߂߀߀߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߆ ߥߊ߯ߕߌ߫ ߟߕߊߡߌ߲߫ ߞߎ߲ߠߊߛߌ߮ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߋߟߍ߲ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߛߊߙߑߟߌߝ ߂߀߀߆ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߆ ߂߀߁߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߂ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߮
ߝߋߟߍ߲ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߛߊ߬ߙߑߟߌߝ ߂߀߁߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߁߆ ߂߀߁߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߂
ߖߌ߬ߐߖ ߥߋߦߊ߫ ߂߀߁߈ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߂߂ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߘߊߞߘߐ߫ ߕߊ߲߬
ߖߏߛߍߔߝ ߖߌ߲߲ߞߌ߲߲ ߙߐߓߊߙߕ
ߛߑߕߌߝߌ߲ ߊߟߍ߲ ߓߍ߲ߛߎ߲

ߣߌ߲߬ ߝߣߊ߫ ߘߐߜߍ߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]