ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߏ߲ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫
ߛߏ, port settlement, ߞߎߓߋߘߊ, ߛߏ ߞߎ߲ߓߊ
ߟߊߝߟߐߕߎߡߊ߂߅ ߞߏ߲ߞߏߘߌ߬ߓߌ 1822 ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߕߐ߮Monrovia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߐ߮ ߓߊߖߎMonrovia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߊ߬ ߕߐ߮ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߝߍ߬James Monroe ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߎߓߋߘߊߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲, Greater Monrovia District ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲Greater Monrovia District ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ, UTC+߀߀:߀߀ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߌߡߊߦߙߐMesurado River, ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߆°߁߈′߃߈″N ߁߀°߄߈′߁߇″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߢߐ߲߮Taipei, Dayton, Newark ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߊ߲߬ߖߏ߲Siege of Monrovia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߎ߬ ߦߌߟߡߊCategory:Maps of Monrovia ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ߬ ߖߡߊߣߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߘߌ߫. ߊ߬ ߜߍ߲߭ ߕߍ߰ ߘߊ߫ ߁߈߂߂ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߲߬ߛߎߙߊߘߏ߬ ߜߙߋߞߎ߲ ߠߋ߬ ߞߊ߲߬ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߞߐ߰ߖߌ߬ߘߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߙߌߞߊ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߱ ߁߀߁߀߉߇߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߀߈ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߰ߛߓߍ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߟߌߓߋߦߞߊ %߂߉ ߡߊ߬. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߢߊߕߍ߯ ߛߏ ߘߌ߫߸ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߟߋ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ߫ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߌ߫: ߊ߬ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ ߕߊ߲ߓߊ߲ߓߐߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߛߌ߰ߟߌ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߖߋߡߛ ߡߐ߲߬ߙߏߌ ߟߋ߬ ߜߟߌߦߊ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߣߌ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߟߎ߬ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߮ ߞߏߟߌߞߏߟߌ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ߫ ߣߌ߫ ߥߊߛ߭ߌ߲ߕߐ߲߫ ߘߌ߭. ߛߌ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߏ߫ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߘߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߏ߫ ߟߊ߫.

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫߸ ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߁߉߲ ߠߊ߫

ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߲߬ߛߎߙߊߘߏ߬ ߜߙߋߞߎ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߲߬ߛߎߙߊߘߏ߬ ߓߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߎ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߯ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߁߈߁߆ ߢߍߝߍ߬ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߘߎߞߐߙ. ߊ߬ ߞߊ߬ ߥߛߎ߬ߖߊ߲߫ ߠߋ߬ ߞߍ߫ ߖߎ߬ߟߦߊ߬ ߘߊ߬ߞߎ߲߬ߦߊ ߟߊ߫߸ ߦߋ߲߬ ߡߐ߲ߠߌ߲ߠߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߛߌߦߊ߫ ߓߐߣߍ߲ߢߐ߲߰ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ ߏ߬ ߟߏ߲ ߞߊ߬ߣߊ߫߸ ߞߙߎ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߏߟߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߝߊߦߌ߲ߞߊ ߟߎ߫. ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߫ ߖߐ߲߬ ߖߎߟߊ ߣߴߊ߬ ߔߊ߬ߔߘߊ߬ߦߊ߬ߟߊ߫ ߛ߭ߋߝߊߟߌߍߙ ߘߋ߬ ߡߊߙߑߛ߭ߍߛ ߞߊ߬ ߘߎߞߐߙ ߣߌ߫ ߜߙߋߞߎ߲ ߞߎ߲ߝߊ߲ߓߐ߫ ߁߇߂߃ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߥߏ ߞߍ߫ ߦߋ߲߬ߞߊ ߟߎ߫ ߝߍ߬ ߞߊ߬ ߓߊ߲߫ ߞߊ߬ ߦߋ߲߬ ߔߊ߬ߔߘߊ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߞߐߝߍ߬.

߁߈߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߙߌߦߊ ߕߊ߬ߟߌ ߖߘߍ߬ ߡߙߊ߬ ߥߙߎߣߍ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐߓߍ߲߬ߠߌ߲ ߠߊ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߞߊ߲ߠߊߓߌߟߊߟߌ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߛߎ߮ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߝߌ߬ߙߌߕߐ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߫ ߝߟߐ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߣߍ߲ ߛߋ߫ ߘߴߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߥߙߎߣߍߦߊߟߌ ߞߏߟߊߘߍ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߞߊ߲߬ߘߊ߬ߟߌ ߣߴߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߠߌ߲ ߞߐ߬ߣߐߡߊ߬. ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߍߟߍ߲߫ ߛ߭ߊߓߙߏ߫ ߕߌ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߘߴߊ߬ ߓߌ߬ ߞߎ߲ ߠߊ߫.

߁߈߂߂ ߓߌ߲ߠߊߥߎߟߋ߲ ߇ ߡߊ߬߸ ߕߊߞߎߟߎ߲ ߞߊ߬ ߥߙߎߣߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߕߊ߬ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߘߊߖ߭ߏߋ߫ ߕߌ߲ (ߔߙߏߝ߭ߌߘߍ߲ߛ ߊߌߛߑߟߊ߲ߘ) ߘߐ߫߸ ߡߐ߲߬ߛߎߙߊߘߏ߬ ߓߊ ߘߏ߲߬ߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߢߐ߲߮ ߞߐߡߌ߬ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߡߐ߲߬ߛߎߙߊߘߏ߬ ߜߙߋߞߎ߲ ߝߍ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌߟߊ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߦߋ߲߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߙߌߛߑߕߔߏߟߌߛ. ߁߈߂߄ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߏ ߕߐ߮ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߖߋߡߛ ߡߐ߲߬ߙߏߌ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߴߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫. ߡߐ߲߬ߙߏߌ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߡߐ߮ ߟߎ߬ ߟߊߞߐߛߊ߬ߦߌ ߞߐߡߊߓߌ߲ߓߌ߲ߓߊ߯ ߢߣߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߣߌ߫ ߞߙߊߌߓߎ߬ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߞߵߏ߬ ߞߎ߲߬ߝߊߟߋ߲ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߲ߠߊߓߌ߬ߟߊ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬ ߟߊ߫ ߖߐ߲߬ߧߊ ߞߘߐ߫.

߁߈߄߅ ߟߊ߫߸ ߛߌ߰ߞߊ߲߬ߞߏ ߓߍ߲߬ߡߊ߬ߞߊ߲ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߘߐ߬ߛߙߋ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߘߊ߫ ߡߊߢߊ߲ߛߓߍ ߟߎ߬ ߞߊ߲߬ ߡߍ߲ ߠߊߘߏ߲߬ ߘߴߏ߬ ߞߐ߫ ߛߊ߲߬ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߟߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߖߘߍ߬ߕߌ߯ ߘߍ߲ߖߘߍߟߊߣߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߛߌ߰ߞߊ߲ ߘߌ߫.

ߝߊ߯ߘߐߞߍ߫ ߂߀߲ ߘߊߡߌߣߊ ߟߊ߫߸ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߡߐ߰ ߄߀߀߀ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߂߅߀߀ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬-ߟߌߓߋߦߞߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߕߟߊ߫ ߘߊ߫ ߛߏ߯ߘߋ߲߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߛߏ߫ ߓߘߍ ߣߌ߫ ߞߙߏߝߏ. ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߛߏ߫ ߓߘߍ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߊߡߍߙߌߞߌ߬-ߟߌߓߋߦߞߊ ߟߎ߬ ߡߊߞߍߦߌߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫; ߊ߬ ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߐ߬ ߢߊ ߟߎ߬ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߥߙߏ߬ߘߎ߰ߝߊ߲ ߕߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߞߙߎߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߝߊ߲߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߞߙߎ߫ ߛߌߦߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߰ߛߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜ߭ߙߋߓߏ ߟߎ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߌߦߊ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߝߣߊ߫. ߞߵߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߁߉߂߆ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߫߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߣߐߟߊ ߛߌߦߊ ߕߐ߱ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߎ߲ߘߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߡߊߜߍ߲߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߢߌߣߌ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫. ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߁߉߃߇ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬߸ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌߦߊߦߊ߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߁߀߀߀߀ ߠߎ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߐ߲ߓߟߏߡߊ߫ ߃߀ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫.

ߞߊ߬ߝߏ߫ ߘߍ߬ߣߍ߲ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߖߌ߬ߡߌ ߞߊߕߊ߬ ߦߋ߫ ߓߐߒߡߊߟߌ ߟߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߥߟߌߦߊߡ ߕߐߓߐ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߲߬ߓߏ߲ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߐ߲߬ߛߏ߬ ߕߐ߲ߕߐ߲ ߘߐ߫߸ ߁߉߇߈ ߠߊ߫. ߁߉߇߉ ߟߊ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߧߊ ߘߍ߭ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߜߊ߬ߙߊ ߞߍ߫ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߕߌ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ ߥߟߌߦߊߡ ߕߐߟߑߓߍߙ ߘߌ߫. ߊ߬ ߟߊ߫ ߟߐ߲߬ߞߋ߬ߟߊ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߕߐߓߐ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊ ߟߊߖߌ߬ߦߊ߬ߟߌ ߟߊߢߊ߬ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߛߙߊ ߕߟߊ ߟߊߓߋ߬ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߟߊ߫. ߁߉߈߀ ߠߊ߫߸ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߞߊߝߏ߫ ߖߊߛߏ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߊߡߎߍߟ ߘߏߌ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊ߬ ߕߐߓߐ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߎ߬ ߜߍ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߵߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߝߊ߰.

ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ߬ ߝߟߐ (߁߉߈߉ ߣߌ߫ ߁߉߉߇ ߕߍ߫) ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߊ߲߬ ߞߟߍ߬ ߝߌߟߊߣߊ߲ (߁߉߉߉ ߣߌ߫ ߂߀߀߃ ߕߍ߫) ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߐ߬ߟߌ߬ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲߬ߓߊ ߘߐߕߌߢߍ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߏ ߓߏ߲߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߋ߬߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߘߐ߫ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߘߟߊߛߌ߮ ߝߍ߬. ߊ߬ ߞߟߊߓߍ߲߫ ߞߟߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߛߊߡߎߍߟ ߘߏߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߣߊ߲߬ߕߌ߰ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߔߑߙߌ߲ߛ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߠߊ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߕߍ߫ ߁߉߉߀ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߝߊ߬ߛߏ ߝߓߊ߬ߘߋ߲߬ ߝߊ߲ߞߊ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߟߊߘߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߙߊ߬ߓߊ߬ߛߏ߬ߟߌ ߊ߬ߟߋ߬ ߛߏ߫ ߞߋߟߋ߲ ߞߣߐ߫ ߁߉߉߂ ߟߊ߫. ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ ߞߘߐ߫߸ ߘߋߣߍ߲ ߣߌ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߘߊߡߊ߫ ߘߊ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊ߫߸ ߞߊ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߬ߡߊ߲߬ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߕߏ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ߦߌ߬ߟߊ߬ߒߕߊ߲ ߘߐ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ ߘߐ߫.

߂߀߀߂ ߟߊ߫߸ ߟߋߡߊ߫ ߜߏ߬ߥߌ߸ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߡߐ߲ߢߐ߲߯ߡߊ߫ ߕߏ߯ߝߏ ߖߐ߮ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߬ߙߐߓߌ߬ߦߊ߫߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߦߋ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߖߍ߯ ߛߎ߯ߝߍ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߕߌ߲ߞߌ߲ (ߘߎߓߊ߫) ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߟߎ߬ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߏ߰ߝߏ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߞߍ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߟߊߛߴߊ߬ ߘߊ߲߬ ߠߊ߫ ߏ߬ ߛߊ߲߬ߠߊ߬ߞߊ ߟߊ߫; ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߛߎߥߊ߲ߘߟߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߫ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߋߟߍ߲߫ ߖߐ߲ߛߐ߲߬ ߛߊ߯ߙߑߟߌߝ ߟߊߛߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߞߊ߲ߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߡߍ߲ ߣߊ߬ ߘߊ߫ ߞߍ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߡߊ߲߬ߕߏ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߡߛߏ߬ߡߊ߲߫ ߝߟߐ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߓߘߊ߫ ߞߍ߫ ߞߊ߲ߕߌ߮ ߘߌ߫.

߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߋߓߏߟߊ ߓߊ߰ߙߋ߲ ߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߂߀߁߄ ߠߊ߫߸ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߡߐ߬ߙߐߓߌ߬ߦߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߋߓߏߟߊ ߓߊ߰ߙߋ߲ ߝߎ߬ߖߎ߯ߖߎ ߓߊ߲ߞߏ ߟߊߥߊ߲߬ߞߊ߫ ߘߊ߫ ߂߀߁߅ ߕߎߟߊߝߌ߲ ߕߟߋ߬ ߃ ߟߋ߬ ߡߊ߬.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߦߋߟߌ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߡߐ߬ߙߐߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߘߐߝߎߟߋ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߐ߲߬ߛߎߙߊߘߏ߬ ߜߙߋߞߎ߲ ߕߌ߲ߓߛߌߞߌ ߟߋ߬ ߞߊ߲߬߸ ߟߌ߲ߓߊ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߡߐ߲߬ߛߎߙߊߘߏ߬ ߓߊ ߟߎ߫ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߘߏ߲߬ߘߊ ߦߋ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ (ߥߣߊ߬ߙߌ߬) ߦߙߐߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫. ߛߍ߲ߕ-ߔߏߟ ߓߊ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߛߏ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߓߐߕߏ߲ ߠߊߘߊ߲߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߎߛ߭ߑߙߐߘ ߕߌ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐߛߊ߲߬ ߠߊ߫ ߛߍ߲߫ ߞߎߘߊ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߐ߫ ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߛߏ߫ ߕߍߡߊ߬. ߡߏ߲߬ߙߏߝ߭ߌ߬ߦߊ߫ ߦߋ߫ ߡߐ߲߬ߛߎߙߊߘߏ߬ ߞߐ߲ߕߋ߫ (ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ \ ߘߍ߬ߘߊ) ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߣߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ߫ ߛߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߣߊ߲߬ߝߟߏ߬ߦߊ߬ߟߌ ߕߊ߲ߓߊ߲ ߝߣߊ߫.

ߓߊ߲ߘߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߐߔߍ߲߫ ߓߊ߲ߘߊ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ ߘߐ߫߸ ߡߐ߬ߙߐߓߌ߬ߦߊ߬ ߦߋ߫ ߕߍߡߊߓߊ߲ ߛߡߊ߬ߖߌ߰ ߛߊ߲ߖߌ (mousson) ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎߢߊ߫ ߞߎߓߋߘߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߦߌߟߌ߲ߣߍ߲ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߊ߲߭ ߛߊ߲ߖߌ ߣߊ߬ߟߌ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߜߟߊ߬ߥߊ߯ߘߋ߲߫ ߄߆߂߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫. ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬߸ ߡߍ߲ ߘߐ߫ ߣߌ߫ ߛߊ߲ߖߌ߫ ߞߎ߲ߓߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߤߊߟߌ߬ ߕߟߋ߬ߡߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߓߊ߲ߘߊߖߌߦߊ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߡߊ߬ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫߸ ߡߍ߲ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߦߋ߫ ߞߛߊߞߊ߫ ߂߆.߄ ߠߊߡߌߣߌ߲ ߘߐ߫ ߛߊ߲߭ ߞߘߐ߫.