ߡߌߟߏ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߌߟߏ ߓߊ ߦߋ߫ ߊߝߙߌߞߌ߬ ߕߟߋ߬ߓߋ ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߘߐ߫.

ߡߌߟߏ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߔߊ߬߬߬ߔߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߔߊ߬ߔߘߊ ߘߐ߬ߞߏ߬ߡߊ
ߊ߬ ߘߌ߲߬߬ߞߌߙߊ
ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߖߌ߬ߣߍ߫

ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߡߊ߲߬ߘߎ߯ ߞߎ߬ߙߎ (ߞߎ߬ߟߎ) ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߋߟߊ߫ ߕߙߐߝߍ߬߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߦߏ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߘߐ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߓߊ߬ߞߘߐ߫ ߟߋ߬߸ ߛߌ߯ߙߌ߲߫ ߡߊߜߍ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߓߊߓߏߟߏ߲ ߓߊߖߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߡߊ߲߬ߘߋ߲߫ ߞߊ߬ߝߏ߬ ߓߏߟߏ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߝߍ߬: ߖߏ߬ߡߊ߫߸ ߓߊ߬ߟߌ߬ߡߊ߲߰ߠߊ߫߸ ߓߊߕߍ߫߸ ߞߙߎ߬ߟߊ߬ߡߌߣߌ߲߫߸ ߞߏ߬ߙߊ߬ ߣߌ߫ ߥߟߋߕߋ߫߸ ߕߐ߬ߙߐ߲߬߸ ߓߊߛߊ߲ߘߐ߫ (ߡߌߟߏ ߝߍ߬)߸ ߡߊߣߊ߲߫߸ ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߬ߞߣߐ߬ ߡߊ߬ߦߌߘߊ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߡߌߟߏ ߞߊ߲߬ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߟߍ߬ߕߐ ߣߴߊ߬ߟߎ߫ ߖߌ߰ߕߐ (ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ ߦߟߍ߬ ߘߊ ߓߊ߯ߛߊ߲ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߰ߟߏ߲߫ ߞߐ߬ߣߐ ߖߌ߰ ߘߊ ߓߊ߯ߘߎߟߊ߫ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߖߋߟߌ ߟߎ߬ ߞߵߏ߬ ߟߋ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߡߍ߬ߓߙߋߡߊ߫ ߡߊߕߐ߯ ߘߐ߲ߞߟߌ ߘߌ߫. ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߕߟߋ ߘߐ߫߸ ߡߌߟߏ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߕߊ߯ߣߌߛߊߦߌ ߦߙߐ߫ ߣߝߊ߬ߡߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߓߊߏ߬ ߕߊߞߎߟߎ߲߫ ߡߊ߲ߞߊ߲ ߠߎ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߟߴߊ߬ ߞߊ߲߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߖߋ߬ߟߌߓߊ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫.