ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߏ߫ ߁߂ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߛߌ߰ߣߍ߲߬ ߦߋ߫ ߞߐ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߣߌ߫ ߡߌߟߏ ߓߌ߬ߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߐ߭ ߞߌߣߌ߲ߓߟߏ ߟߊ߫. ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߘߎ߬ߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ ߣߐ߬ߘߎ߰ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߛߏ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߝߐߓߏߟߏ߲ߟߐ߲ߘߐߦߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߕߐ߯ߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߐ߬ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫. ߊ߬ ߕߐ߮ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ ߞߊߟߊ߲ߞߊߘߌ (ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߘߐߞߊ߬ ߓߊ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊߟߊ߲ ߘߌ߫ ߞߊߘߌ߫) ߘߌ߫. ߞߐ߭ ߏ߬ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߣߌ߫ ߊߡߊ߯ߣߊ߫ ߓߐߕߏ߲ ߞߙߎ߬ ߖߟߐ߬ߞߐ߬ߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߦߙߐ ߝߌ߬ߟߊ ߞߐ߭ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߘߐ߫[ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߞߊ߬ߣߌ߲߬ߣߍ߲߫].

ߘߐ߬ߝߐ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߞߓߊ߬ߟߊ߬ߓߊ ߥߌ߬ߟߌ ߞߐ ߝߍ߬ () ߟߊ߫߸ ߝߘߋߡߎ߬ߘߎ߫ ߞߓߊ߬ ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߖߍ߲ߛߍ߲߫ ߘߊ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߌ߰ߝߏ߲ ߠߊ߫߸ ߘߊߥߎߘߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߛߌ߰ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߞߐ߬ ߓߌߟߊ ߘߐ߫. ߊ߬ ߣߴߊ߬ ߘߐ߯ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߱ ߘߐ߫ ߦߋ߲߬߸ ߏ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߞߐߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߊ߫ ߘߎ߱ ߓߋ߫[߁].

ߣߊߡߎ߲ ߠߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߘߌ߫. ߡߐ߱ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߘߌ߫ ߞߍ߫ ߝߘߊ߬ߝߌ߲߬ߠߊ߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߘߐߓߊ ߓߟߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬ ߘߏ߲߰ߘߐ߬ ߓߟߏߡߊ߬߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߏ߬ ߕߜߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߓߌ߲ߓߌ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߒ߬ߞߊ߬ ߣߊߞߐ߫ ߛߣߍ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߕߘߎ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߓߊ߬ߕߌ߬ߣߍ߲߬ ߦߴߊ߬ ߛߏ ߞߣߐ߫ ߞߊߕߌ߫. ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭: ߡߊ߬ߟߏ߸ ߞߊ߬ߓߊ (ߢߐ߭)߸ ߝߊߣߌ߲߸ ߞߋ߲߬ߘߋ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߣߌ߫ ߞߎߡߊߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫.

ߣߊߞߐ ߣߌ߫ ߦߙߌ߫ ߕߘߎ ߟߎ߬ ߕߊ߫ ߞߎ߲߬ ߠߊ߫߸ ߊ߬ ߛߏ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߟߎ߬ ߣߌ߫ ߜߎ߬ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߏ߬ߕߏ ߣߌ߫ ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ) ߟߎ߫. ߡߊ߲ߞߏߙߏ߲ ߣߌ߫ ߟߋ߬ߡߎߣߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߕߘߎ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߞߊߕߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎ߲߬ߛߎ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߓߌ߬ߦߊ߬ߞߌ ߟߎ߫.

ߟߐ߲ߣߌ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߟߊ߲߬ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߟߊ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߲ߞߊߟߊ߲߫߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߛߙߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߏߖߊ߲߫ ߣߌ߫ ߞߎߣߊ߲ߞߟߐ߫ ߟߎ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߕߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ ߟߴߏ߬ ߟߎ߫ ߡߐ߲ ߝߍ߬ ߞߍ߬ߣߍ߸ ߕߏߟߏ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߬ߛߊߟߌ߸ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߝߊ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߘߐ߫. ߓߎ߲߬ߖߊ߲߬ ߕߏߟߏ߲ (ߘߋ߲ߘߐ߲) ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߘߐ߲߬ߜߍ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫ ߓߘߍߞߍ߬.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߞߎߡߊ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߟߊ߫ ߞߝߊ߬ ߛߓߍߣߍ߲ ߘߏ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊߕߍ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߘߐ߬ߝߐ