ߖߋߘߌ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߙߊ߬ߘߏ߲߬ߠߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߞߊ߬ߦߌ߯ ߞߐ߲ߛߐ߲ߧߊߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߟߊ߫߸ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߣߌ߲߬ ߓߌ߬ߟߊ߬ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߛߴߊ߬ ߟߊߞߏߟߏ߲ ߞߊߣߊ߬ ߕߏ߫

ߖߋߘߌ߫ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߥߊߛߏߟߏ߲߫ ߞߟߍ߬ ߡߊ߲ߛߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߊ߫ ߘߝߐ߬ ߜߘߍ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߞߐ߫. ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߡߴߊ߬ ߥߊ߬ߞߊߟߌ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ ߝߴߊ߬ ߥߊ߫ ߘߴߊ߬ ߣߊߟߏ߲ߓߌ߬ߟߊ߬ ߖߌ߯ߓߊ (ߖߌ߮) ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߊ߫. ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߫ ߥߊ߫ ߘߌߦߊ߫ ߖߋߘߌ߫ ߟߊ߫ ߓߴߊ߬ ߝߊ߰ ߘߊ߫ ߟߋ߬[߁].

ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߣߌ߫ ߞߟߊߓߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߖߋߘߌ߫ ߟߋ߬ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߝߐ߫ ߖߌ߮ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߞߟߍ߬߸ ߞߴߏ߬ ߝߊ߲߭ ߕߍ߫ ߞߏ߫ ߜߍߟߍ߲߫ ߘߌ߫ ߓߊߏ߬ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߬ߡߏߙߌ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߫ ߝߋ߲߫ ߟߐ߲߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߐ߫ ߢߊ߫ ߛߌ߫ ߡߊ߬. ߖߌ߮ ߝߣߊ߫ ߞߵߏ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߞߊ߬ ߛߐ߲߬ ߏ߬ ߡߊ߬ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߫ ߕߎ߲߬ ߡߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߟߐ߲߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐߟߌ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߞߍߣߍ߲ ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߞߊ߬ߟߊߡߊ߬߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߡߊߕߏ߫ ߛߌ߰ ߘߐ߫߸ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߡߏߙߌ߫ ߝߊߘߌ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߟߊߘߍ߰ ߞߍ߬ߟߍ ߓߟߏߘߐߓߍ߲ ߠߊ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߥߟߌ߬ߣߍ߲ ߞߊ߬ ߛߋ߫ ߞߗߎ߬ߣߍ߲ ߠߊ߫߸ ߖߋߘߌ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߖߌ߮ ߟߊ߫ ߞߴߊ߬ߟߋ߬ ߛߏߓߊ߫ ߘߐߞߏߟߏ߲ ߠߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬ ߘߌ߫. ߖߌ߮ ߞߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߘߐߜߍ߫ ߛߏ߫ ߥߎ߬ߣߊ߲߬ߞߏߙߏ߲ ߘߌ߫ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߍߣߊ߬ ߡߍ߲ ߣߐ߬ ߟߊ߫ ߝߙߍ߬ ߛߌ߫ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ߟߋ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߌߟߋ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߙߋ߲ ߘߌ߫߸ ߌߟߋ ߦߋ߫ ߥߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߓߊ ߛߊ߲ߘߐ ߘߐ߫߸ ߒߠߋ ߘߴߊ߬ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߌߘߐ߫ ߦߊ߲߬. ߖߋߘߌ߫ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߓߏߟߏ߲ ߠߎ߬ ߞߐߞߎ߬ߘߎ߸ ߖߌ߯ߓߊ ߞߵߊ߬ ߝߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߢߍ߫ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߫ ߛߏ߫߸ ߞߏ߫ ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߕߍߣߊ߬ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߐ߬ ߟߊ߫.

ߞߟߊߓߍ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߐߢߊ߫ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߞߟߊߓߍ߲ ߣߌ߲߬ ߠߊ߫߸ ߒ ߓߍߣߵߊ߬ ߝߌ߬ߟߊ ߓߍ߯ ߛߓߍ߫ ߦߊ߲߬. ߖߋߘߌ߫ ߛߋ ߓߊ ߛߊ߲ߘߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ ߡߎ߮ ߜߊ߬ߛߌ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬ ߞߊ߬ ߘߏ߲߬ ߛߏ ߞߣߐ߫. ߡߐ߱ ߟߎ߬ ߓߏ߬ߙߌ߬ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߥߊ߫ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߊߟߌߝߊ߫ ߡߊ߰ߡߘߎ߫ ߞߊ߬ߓߊ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߓߋ߬ ߛߏ ߞߊ߲߬ ߘߋ߬߸ ߊ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߖߋ߬ߓߌ߬ ߞߊ߲ ߞߍ߫ ߞߏ߫ ߒ߬ߤߎ߲߫߹.

ߊ߬ ߟߊߓߊ߲߫ ߘߊ߫ ߞߊ߬ ߣߊ߬ ߝߟߍߣߍ߲ ߝߊ߫ ߘߎߓߊ߫ ߖߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߞߴߊ߬ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߥߴߊ߬ ߘߐߞߊ߬ ߓߊ ߛߊ߲ߘߐ ߘߐ߫߸ ߝߐߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߞߏ߫ ߓߊ ߝߟߍߣߍ߲߫ ߞߎߘߎ߲ߣߍ߲߫ ߝߊ߫ ߘߊ߫. ߊ߬ ߞߊ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߘߌ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߡߌ߬ߣߊ߬߸ ߖߋߘߌ߫ ߣߵߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ ߞߍ߬ߟߍ ߓߘߊ߫ ߕߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߓߏ߬ߙߌ߫ ߞߊ߬ ߓߊ ߡߊߜߍ߲߫ ߞߊ߬ ߥߴߊ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬ ߕߍ߫ ߡߊ߰߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߋߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ ߘߌ߫ ߞߵߊ߬ ߞߎ߲߭ ߜߊߟߏ߲߫ ߊ߬ ߞߊ߲ߘߊ߮ ߘߐ߫[߂].

ߞߎߡߊ߫ ߞߋߟߋ߲ ߣߌ߲߬ ߝߐ߫ ߢߊ߫ ߜߘߍ߫ ߘߐ߫ ߞߏ߫ (ߒߓߋ߲ߓߊ߫) ߊߟߌߝߊ߫ ߡߐ߰ߢߌߡߊ ߟߋ߬ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߵߊ߬ ߟߊ߫ ߡߏߙߌߦߊ ߜߙߋ߬ߟߊ߬ߖߌ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߞߊ߬ ߖߋߘߌ߫ ߘߐߞߐ߬ߣߐ߲߬ ߤߊ߲߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߫ ߓߊ ߞߣߐ߫߸ ߏ߬ ߞߍ ߞߟߍ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߞߵߊ߬ ߣߵߊ߬ ߟߊ߫ ߛߏ߬ߝߊ ߟߎ߬ ߕߏ߫ ߓߊ ߞߣߐ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊߕߐߘߐ߲߫ ߊ߬ ߘߐ߫߸ ߤߊ߲߯ ߖߋߘߌ߫ ߝߊ߰ ߘߴߊ߬ߟߎ߫ ߓߟߏ߫.

ߞߍ߬ߟߍ ߜߙߋ߬ߟߊ߬ߖߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  • ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߓߊߕߍ߫ ߘߎ߱ ߘߝߊ߫ ߂߄ ߠߊ߫߸ ߁߂ ߦߋ߫ ߓߊ߫ ߞߐߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߊ߬ ߕߐ߬ ߁߂ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߓߟߏ ߞߊ߲߬[߃].
  • ߞߍ߬ߟߍ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߞߙߊ߬ߡߐ߰ ߊߟߌߝߊ߫ ߡߊ߰ߡߘߎ߫ ߟߊߛߋ߫ ߛߏߕߌ߯ߦߊ ߟߊ߫߸ ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߝߊ߬ ߕߎ߲߬ ߓߘߊ߫ ߓߊ߲߫ ߞߘߐ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ߟߋ ߛߎߥߊ߲ߘߌ߫ ߞߎ߲ ߠߋ߬ ߦߴߏ߬ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߟߊ߫ ߝߏߣߌ߲ߞߋߦߊ ߡߊ߬߸ ߓߊߏ߬ ߡߐ߰ ߕߍ߫ ߗߐ߬ߡߐ߫ ߓߌ߬ߟߊ߫ ߞߟߍ߬ ߢߍ߫.
ߗߍߕߊߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߊߕߍ߫ ߘߋ߲ߡߛߏߣߍ߲ ߠߎ߬ ߞߊ߬ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߘߏ߫ ߘߐߓߍ߲߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߣߌ߲߬ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߣߌ߲߬:

«ߋ߰߹ ߖߌ߮ ߏ߯߸ ߖߋߘߌ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߰ߦߋ߯߹ ߞߟߍ߬ߡߊ߲߬ߛߊ߬ߖߌ ߟߋ߯߸ ߖߋߘߌ߫ ߓߘߊ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬߸ ߊ߰ߦߋ߯…. ߊߟߌߝߊ߫ ߡߊ߰ߡߘߎ߫ ߟߋ߬ ߣߊ߬ ߖߋߘߌ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫߸ ߞߵߊ߬ ߝߙߏߞߏ߫ ߓߐ߫߸ ߞߊ߬ ߕߌ߬ߦߊ ߞߴߊ߬ ߘߐ߫»[߄].

ߤߊ߲߯ ߓߌ߬߸ ߔߏ߰ߕߌ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߰ ߟߐ߬ ߦߌߟߊ ߘߐ߫ ߡߎߣߎ߲߬.

ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. ߒߠߋ ߞߊ߬ ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߐ߰ߓߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ ߤߊߟߌ߬ ߟߊ߭ߖߌ߬ ߡߎ߬ߤߊ߬ߡߊߘߎ߬ ߛߙߋ߬ߝߎ߬ ߦߴߊ߬ ߡߊߜߎ߫ ߟߴߊ߬ ߞߊ߬ߥߊ߲߬ߘߌ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߘߐ߫
  2. ߞߍ߬ߟߍ ߣߌ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߕߍߞߊ ߟߎ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߦߋ߬ߙߋ߲߬ ߞߏ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߏ߬ ߘߐ߫
  3. ߞߎߡߊ ߣߌ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߣߌ߫ ߓߊߕߍ߫ ߞߏߛߓߍ߫
  4. ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߣߌ߲߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߞߐߘߍ߫߸ ߛߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߘߐ߲߬ߞߟߌ ߣߌ߲߬ ߟߊ߫ ߞߊߙߏߜߍ߫ ߟߊ߫ ߖߊ߮ ߘߐ߫ ߛߐ߲߬ ߞߘߊߎ߫