ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߛߎ߲ߡߙߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߛߎ߲ߡߙߊ

ߛߎ߲ߓߙߊ (ߛߎ߲߲߲ߡߙߊ ߥߟߊ߫ ߣߕߍ߬߬߬ߕߎ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߏ ߣߌ߫ ߥߟߐߝߐ ߟߎ߫ ߘߐ߫߸. ߘߥߊߘߥߊ ߌߜߏ ߘߐ߫߸ ߐߖߌ ߔߎߟߊߙ ߘߐ߫߸ ߌߙߎ ߦߙߐߓߊ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߊߝߕߌ ߝߐ߲-ߜߋ ߘߐ߫), ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߟߊߞߍߝߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߟߊߓߊ߯ߙߊ߫ ߟߊ߫ ߊߝߙߌߞߌ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߦߴߊ߬ ߛߎߡߊ ߥߊ߬ߙߊ ߡߊ߬.

ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊߘߊ߲߲߫ ߠߊ߫ ߣߘߍ߬߬߬ߞߟߏ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߒ߬߬ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߋ߫ ߛߎ߬߬ߊ߲߬ߞߌ߬ߛߍ߬߬ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߕߘߍ߬ ߟߴߊ߬ ߘߐ߫߫߸ ߦߏ߫ ߛߏߗ߭ߊ, ߞߊ߬ ߓߍ߲߬. ߓߊߟߏߘߐ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߛߍ ߡߴߊ߬ ߘߐ߫.

ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߟߊߞߏߝߐ߫ ߟߊ߫ ߓߣߊ߬ߓߊ߰ߕߐ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫߸ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߐߕߊ߲ ߦߟߍ߬ߣߍ߲߬ߓߊ ߦߋ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫.ߊߝ