ߞߊ߲ߜߍ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߊ߲ߜߍ ߦߋ߫ ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߎ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߊ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߝߏ߫ ߓߍ߯ ߘߴߛߋ߫ ߢߐ߲߮ ߢߊߦߋ߫ ߟߊ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߍ߲ ߞߣߐ߫ ߛߓߍߟߌ߫ ߓߟߏ ߡߊ߬ ߸ߓߊߏ߬ ߞߊ߲ ߓߍ߯ ߣߴߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߏ߬ ߢߊߦߋ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍߟߌ ߟߐ߲߫ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߞߊ߬ ߞߊ߬ߝߊߟߎ߬ ߟߊߘߊ߲߫ ߞߊ߲ߜߍ ߏ߬ ߢߊߝߐ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߞߊ߬ߝߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߜߍ߫ ߟߊ߫ ߔߋߚߋ߫߸ߞߵߊ߬ ߓߎ߬ߘߎ߲ ߓߍ߯ ߓߐ߫ ߊ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ ߞߊ߲ ߟߐ߲ ߣߐ߰ߦߊ߬ ߕߐߟߍ߫ ߸ߞߊ߲ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ߬ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߥߋ߯ߟߋ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߜߍ ߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲ ߒߞߏߝߐߟߊ ߏ߬ ߟߎ߬ ߕߊ ߢߊߢߌߣߌ߲ߣߍ߲߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߝߏߘߋ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߊ߫ ߞߏ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߊ߲ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߓߍ߯ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߁߀ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫