ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߰ߙߌ ߦߋ߫ ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ ߘߌ߫ ߫ߥߍߘߍ߲ߞߍߟߌ ߘߐ߫ ߛߊ߫ ߸ߊ߲ ߘߴߊ߬ ߝߐ߫ ߞߏ:

ߡߊ߰ߙߌ : ߓߏ߲߬ߧߊ ߣߌ߫ ߜߟߌߦߊ߫ ߕߐ߮، ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߡߝߊߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߡߊߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߘߊ߲ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߘߐ߫، ߊ߬ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߡߊ߬ߝߊ ߦߋ߫ ، ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߟߊ߲߬ߓߋ߬ߟߌ ߕߎ߬ߡߊ ߦߏ߫ : ߡߊ߰ߙߌ߬ ߛߋߕߌ߮، ߡߊ߰ߙߌ߬ߓߊ ... ߦߋ߫ : ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߕߍߕߎ߲߮ ``ߓߍ߫`` ߞߘߐߢߐ߲߮ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ߫ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬. ߝߊ߲߬ߞߊ߬ߡߊ : ߝߊ߲߬ߞߊ߬، ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߕߍߘߐ ߡߊߝߟߌ߬ߣߍ߲ ߞߐߣߙߊ ߓߟߏ߫ ߞߵߏ߬ ߡߝߊߣߍ߲ ߕߏ߫ ߞߵߊ߬ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߟߐ߲ ߘߌ߫ ،ߡߊ߲߬ߞߕߎ߬ ߕߍߘߐ ߘߏ߲߬ ߓߍ߲߬ߣߍ߲߫ ߕߎ߲߰ߕߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߕߎ߲߰ߓߊߟߌߦߊ ߓߍ߯ ߘߐ߫. ߡߊ: ߞߎ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ ߞߐߣߙߊ ߡߍ߲ ߓߊ߯ ߣߙߊ߫ ߕߐ߮ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߟߊ߫ ߸ ߕߐ߯ߕߌ߮ ߏ߬ ߥߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߞߕߎ ߏ߬ ߓߊ߬ߛߊ߲߬ߣߍ߲߬ ߝߋ߲ ߡߍ߲ ߢߣߊ߫ ߊ߬ ߘߴߏ߬ ߞߏߝߐ߫،ߊ߬ ߟߊߓߊ߲ ߞߊ߲ߡߊߛߙߋ ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߠߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫. ߘߌ߫: ߞߎߡߊ߫ ߘߝߊ߫ ߞߎ߲ߞߎߘߎ ߞߐߕߎ߲߮ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߦߋ߫ ߓߍ߯ ߞߘߐ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߟߞߊ߬ߟߌ߬ߟߌ ߘߐ߫ ، ߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ߓߊߟߌ ߟߋ߬.