ߌ ߖߎߙߊ߲ ߞߣߐߘߐ ߘߐ߫

ߡߊߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂߃′߀″N ߁߂°߅′߀″W, ߁߀°߂߂′߃߃″N ߁߂°߅′߃߉″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Mamou.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߕߎߜ߭ߋ߬, ߘߌ߲߬ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲East Limba ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫

ߡߊߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬ߕߟߊ߬ߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߡߊߡߎ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߕߟߊߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߓߟߏ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߯ߟߊ߫ ߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫: ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߎߟߌߥߍߟ߸ ߘߎߣߍ߫߸ ߜ߭ߐ߲ߜ߭ߐߙߍ߬߸ ߒߦߜ߭ߊߙߊ߫߸ ߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫߸ ߔߐ߯ߙߍߘߊߞߊ߬߸ ߛߊ߬ߙߊߡߎ߬ߛߊ߬ߦߊ߫߸ ߛߏߦߊ߫߸ ߕߜ߭ߋߙߋߦߊ߫߸ ߕߌ߲߬ߓߏ߲߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߏߟߏ߬[߁].

ߞߊ߲߬ߛߓߍߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊ߲߭ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫: ߛߙߊ߬ߟߏ߲߬ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫: ߕߎߜ߭ߋ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߘߟߊ߬ߓߊ߬ ߟߎ߫ ߕߍ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߌ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫:, ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫.

ߝߌߟߊ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߌ߲߬ߞߊ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߛߌߦߊ ߓߊߖߎߡߊ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߣߌ߫ ߕߎߞߘߐߡߐ߮ ߟߎ߬.

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߘߍ߲ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫: ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߫ ߞߏ ߟߎ߬߸ ߦߙߌߘߋ߲ ߣߌ߫ ߣߊߞߘߐߝߋ߲ ߠߎ߬߸ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߝߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫: ߝߊߣߌ߲߸ ߖߊ߯ߓߙߍ߸ ߥߎߛߋ߲߸ ߕߌ߬ߦߊ߸ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ)߸ ߡߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߘߏ߯ߣߍ߲߫.

ߡߊߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߓߍ߲߬ߕߍ߰ ߛߏ ߘߌ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߛߌߟߓߊ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߢߐ߲߯ߓߍ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬ ߠߋ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߍ߬ߢߐ ߞߊߝߏ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߛߌߟߊ ߟߎ߬ ߓߍ߲߬ ߦߌߟߊ߸ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫. ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߟߊ߬ߥߟߏ߬ߟߌ ߝߊ߲߬ߞߊ ߓߏ߲߬ߓߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߦߋ߫: ߝߊ߬ߓߌߙߊߡߊ߭ (ߔߐߡ ߘߋ߫ ߕߍߙ) ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ߸ ߞߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߝߊߣߌ߲ ߠߎ߬߸ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߊ߬ߝߏ ߛߌ߰ߝߊߘߌ ߡߊ߬.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


߂߀߁߆ ߟߊ߫߸ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߖߊ߬ߕߋ߬ߛߎ߬ߓߐ߬ߣߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߄߀߉߅߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߡߍ߲ ߕߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߂߀߁߄ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߕߐ߯ߛߓߍ ߡߊ߬߸ ߏ߬ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߃߁߈߉߈߁ ߘߌ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

  1. [߁] ߞߎߡߘߊ ߣߌ߲߬ ߘߟߊߡߌ߬ߘߊ߬ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߥߞߌߔߋߘߌߦߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫