ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ
ߖߌ߬ߣߍ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߂′߂߀″N ߁߀°߄߃′߁߂″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߘߎ߰ߛߎߡߊ߲Data:Guinea/Faranah.map ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߞߛߌ߬ߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮, ߜ߭ߞߋߘߎ߯ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲ߞߎ߬ߙߊ߲߬ߞߐ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ

ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߘߐߕߟߊߟߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߖߌ߬ߣߍ߫. ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߊ ߛߙߊߛߌ߯ߟߌ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߙߊߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ߫ ߕߊ߲ߣߌߥߐ߯ߙߐ߫ (߁߆) ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߝߙߊߣߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߓߊ߲߬ߧߊ߫߸ ߓߍ߲߬ߘߎ߯߸ ߢߊ߬ߟߋ߬ߦߊ߫߸ ߤߙߍߡߊߞߐߣߐ߲߫߸ ߞߏ߬ߓߌߞߙߐ߫߸ ߡߊ߰ߙߋ߬ߟߊ߫߸ ߔߛߊߦߊ߫߸ ߛߊ߲߬ߘߋ߬ߣߌ߬ߦߊ߫߸ ߛߐ߲ߜ߭ߐߦߊ߫߸ ߕߌ߲ߘߐ߫߸ ߕߌ߬ߙߏ߫߸ ߓߟߊߦߊ߫߸ ߓߊ߲߬ߕߎ߲߫߸ ߘߊ߲ߕߟߌߦߊ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߊ߲߬ߓߊ߬ߦߊ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߝߙߊߣߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߂߉߉߆߁߂ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫.

ߦߟߌߣߐ ߣߌ߫ ߦߟߌߡߊߛߙߋ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]