ߡߊ߯ߡߎ߲߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫

ߡߊ߯ߡߎ߲߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߊ߬ߡߙߊ߬ߟߌ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߬، ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߓߛߊߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲✓ߛߌߦߊ߫  ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߊߖߌ߮߸ߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߥߟߋ߫ ߟߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫:ߓߍ߲ߕߍߛߏ߸ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߡߊߜߍ߲ߓߊ߮ ߝߊ߲߭ ߞߋߟߋ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫  ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߠߊ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߘߎ߮ ߞߣߐ߫߸ߣߴߌ ߓߕߐ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߛߊ߲ߘߐߟߊ߫߫ ߣߴߊ߬ ߕߎߞߘߐߟߊ ߣߌ߫ ߝߎߕߊ߫ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߬،ߝߎߟߊ߫ ߘߎ߮ ߟߎ߬ ߘߐ߫߸ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߦߴߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ ߂ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߝߏߦߌߘߊ߫߸ߟߊߓߋ߫ ߕߍߣߊ߬ ߥߊ߬ߙߊ ߟߴߊ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߯ߞߍ߸ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߛߌߦߊ߫ ߕߍ߫ ߝߎߟߊ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ ߟߎ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߘߎ߰ߣߍ߲ ߟߎ߬ ߘߌ߫߸ߦߏ߫،ߥߎߙߋ߲ߞߊ߬ߓߊ߫ ߊ߬ ߣߌ߫.. ߘߎ߱ ߜߘߍ߫ ߟߎ߬߸ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߓߍ߯ ߞߍߦߙߐ߫ ߟߋ߬߬߬ ߘߌ߫߸ߦߏ߫߫߸ߝߎߟߊ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߣߋ߲߬ߞߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߕߍ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߊ߬ ߣߌ߫ ߕߎߞߘߐߟߊ ߛߌߦߊ ߘߏ߫ ߟߎ߬߸ߣߍ߰ߛߌߟߊ ߕߎ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߦߋ߲߬ ߝߍ߬ ߞߊ߬߬ ߥߊ߫  ߜߍߞߊ߲ߠߊ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫ ߞߊ߲ߞߊ߲߫߸ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߠߋ߬ ߝߎߕߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߊ߲ ߘߌ߫߸

ߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߦߊ߲߬߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߎߕߊ߫ ߛߏߓߊ߫ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߦߋ߫ ߂߂߂ ߀߀߀ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߗߍ߭ ߦߋ߫ ߁߁߄ ߉߆߄ ߠߋ߬ ߘߌ߫

ߡߏ߬ߛߏ ߦߋ߫ ߁߂߁ ߃߂߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫

߁߉߉߆ ߟߊ߫߸ߡߐ߰ߡߊ߬ߘߊ߲߫ ߕߌߙߌ߲ߞߎ߲߬ߞߋ߬ߟߋ ߡߍ߲ ߞߍ߫ ߘߊ߫߸ߏ߬ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌ߬ߣߊ ߟߋ߬.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

 ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߦߋ߫ ߘߎ߱ ߁߄ ߠߋ߬ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߝߟߍ߫ ߕߋ߲߬.
߁.ߓߎߟߌߥߋߟ

߂.ߘߎ߰ߣߌ߲߫

߃.ߜ߭ߏ߲ߜ߭ߏߙߋ߫

߄.ߞߌ߬ߢߍ߬ߞߐ

߅.ߞߏ߲ߞߎߙߋ߫

߆.ߒߦߊߜ߭ߙߊ߫

߇.ߥߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫

߈.ߔߐߙߍߘߞߊ߫

߉.ߛߊߙߊ߲ߡߎߛߦߊ߫

߁߀.ߛߏߦߊ߫

߁߂.ߕߜ߭ߋߙߋߦߊ߫

߁߃.ߕߌ߲߬ߓߏ߫

߁߄.ߕߟߏ߫

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߦߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߡߍ߲  ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߣߴߊ߬ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߡߊ߬߸

ߛߍ߬ߣߍ:ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߛߎ߬ߡߊ߲ ߓߐߢߐ߲ߡߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߣߍ߬ ߟߊ߫.

ߓߌ߲ߠߞߊ ߟߎ߬: ߡߊ߬ߟߏ،ߝߏߣߌ߲߫،

ߞߎߟߞߊ߫:ߖߊߓߙߍ،ߓߊ߬ߣߊ߲ߞߎ،ߥߎߛߋ߫،ߕߌ߬ߦߊ

ߣߊߞߐ߫:ߣߊߞߐ߫ ߛߣߍ߫ ߛߌߟߊ  ߝߍ߬߸ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߡߊߟߐ߲ߣߍ߲ߓߊ ߏ߬ ߘߐ߫.

ߛߍ߬ߣߍ : ߛߍ߬ߣߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ :ߓߊߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ: ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ . ߞߎߟߡߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊߓߙߍ. ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ:(ߞߊߝߋ) ߊ߬ ߣߌ߫ ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ : ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ) ߣߌ߫ ߓߎ߬ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߡߊ߬ߟߋ߲

ߘߌ߯ߣߊ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߓߛߊߣߍ߲߫ ߠߊߡߍ߲߫߸ߊ߬ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߞߏ ߝߣߊ߫ ߦߴߕߋ߲߬ ߠߋ߬߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬߸ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߞߕߊ߬ߡߌ߲ ߣߊߡߎ߲߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬.

ߛߣߍ߬ ߥߟߏߘߐ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߛߍ߬ߣߍ : ߛߍ߬ߣߍ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬ ߓߐߣߍ߲߫ ߢߐ߲߮ ߡߊ߬ :ߓߊߟߏߝߋ߲ ߠߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ: ߡߊ߬ߟߏ ߣߌ߫ ߢߐ߭ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ߓߊ . ߞߎߟߡߊ ߟߎ߫ ߛߍ߬ߣߍ : ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ ߣߌ߫ ߥߎߛߋ߲ ߣߌ߫ ߖߊߓߙߍ. ߟߊ߬ߝߏ߬ߦߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߫

ߣߊߞߐ߫ ߞߣߐ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ : ߛߊ߬ߦߌ߬ߙߊ (ߕߡߊ߬ߕߋ) ߣߌ߫ ߓߎ߬ߛߎ߲ ߣߌ߫ ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߖߊ߰ߘߏ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߓߊ ߣߌ߫ ߞߐ߰ߡߊ߬ߟߋ߲