ߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
ߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫ ߞߏ߲ߞߏߞߣߐ߫ ߞߊߝߓߏߟߏ߲

ߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߡߙߊ߬߬ߘߊ߰ߘߎ߰ߟߊ ߁߃ ߟߎ߬ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߕߌ߲߬ߞߎ߬ߘߎ߲߬ߙߋ߲߬ ߁߃ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫: ߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫ ߛߏߞߣߐߟߊ߸ ߖߊ߲ߖߊ߲߲߫߸ ߞߎߟߎ߲ߘߟߊ߫߸ ߛߌ߬ߕߊߞߕߐ߫ (ߛߋ߬ߘߊߞߘߐ߫)߸ ߓߊߣߋߞߕߐ߫߸ ߛߜ߭ߏߙߏߦߊ߫߸ ߛߋ߬ߓߋߞߕߐ߫ (ߛߋ߬ߓߋߞߕߐ߫)߸ ߔߐߙߑߕߐߝߌߕߦߊ߫߸ ߛߟߋߦߊ߫߸ ߊߟߌߝߦߊ߫߸ ߓߊ߲߬ߕߡߊ߬ߦߊ߫߸ ߞߏߟߌߡߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߦߏߡߦߊ߫ ߟߌ߲ߓߊ߲߫.

ߘߊ߲߭ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߢߊ߬ߞߐ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߣߌ߫ ߞߐ߬߬߬ߟߍ߲߬ߕߍ߲߬ ߕߍ߫ (ߞߌ߲ߘߌߦߊ߫)߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߰ߙߋ߬ߟߊ߫ (ߝߙߊߣߊ߫߫) ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߏߦߊ߫ ߕߍ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫. ߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫ ߛߏ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ (ߞߎߘߍ߫ ߁߃߀) ߣߌ߫ ߡߊߡߎ߲߫ (ߞߎߘߍ߫ ߆߅) ߕߍ ߝߊ߬߬߬ߛߏ ߛߌߟߓߊ ߟߋ߬ ߝߍ߬. ߞߎߘߍ߫ ߃߃߁ ߠߋ߬ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߕߍ߫.


ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߡߐ߰ ߃߃ ߉߃߁ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߂߀߁߆ ߟߊ߫. ߛߌߦߊ ߓߊߖߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏߝߐߟߊ (ߡߊ߬߬߬ߣߌ߲߬ߞߊ) ߟߎ߬߸ ߝߌߟߊ ߟߎ߬߸ ߟߌ߲߬ߓߊ߲ ߠߎ߬߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߛߏ ߟߎ߬ ߕߜߋ߫.

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲ ߕߏ߰ߝߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߛߋ߲߬ߠߊ߫ ߎߙߋߞߊ߬ߓߊ߫ ߓߘߍߞߍ߭߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫: ߞߎ߬ߛߊ߲߬ߧߊ߬ߞߏ ߟߎ߫ (ߣߎ߲߰ߦߊ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߦߊ߬ߞߌ߬ߦߊ)߸ ߦߙߌߘߋ߲ ߣߌ߫ ߣߊߞߘߐߝߋ߲߫ ߠߊߥߟߏ߸ ߓߌߦߊ߲ߡߙߊ (ߓߊߜ߭ߊ߲ߡߙߊ) ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߝߊߣߌ߲ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫߸ ߥߎߛߋ߲ (ߥߛߏ)߸ ߕߌ߬ߦߊ߸ ߢߐ߭ (ߞߊ߬ߓߊ)߸ ߓߊ߬ߣߊ߲߬ߞߎ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߊ߬ߟߏ ߟߎ߫.

ߌ߲ ߕߏ߰ߝߏ

ߦߟߌߡߊߛߙߋ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]