ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߞߙߊߞߏ:Infobox Subdivision administrative

ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬߬߬߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ ߘߐ߬߬ߢߋ߬ߙߋ߲߬ߞߎ߲߬ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫.

ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߟߌ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߙߊߣߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߛߏߓߊ ߦߋ߫ ߘߊߓߏߟߊ߫ ߛߏ߫ ߞߣߐߟߊ ߘߌ߫. ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߢߌ߲߬ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߘߌ߫: ߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߡߎ߬ߛߦߊ߬߸ ߓߊ߲߭ߞߐ߫߸ ߓߛߌߞߙߌߡߊ߫߸ ߘߜ߭ߐ߬ߡߍ߫߸ ߞߊ߲ߞߊߡߊ߬߸ ߞߌ߲ߘߐߦߌ߬߸ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߘߎ߯߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߒߘߍߡߊ߫.

ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߓߏߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߛߊ߲ߘߐߟߊ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߲ߘߌߡߊߦߙߐ ߟߎ߬ ߕߍߟߊ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߮ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߟߋ߬ ߘߐ߫߸ ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߟߋ߬ߓߐ ߘߐ߫߫߸ ߞߙߎ߬ߛߊ߫ ߕߟߋ߬ߓߋ ߘߐ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߙߊߣߊ߫߫ ߞߐ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫.

ߛߌ߰ߓߊ߮[ߊ߬ ߢߟߊߞߎߘߦߊ߫ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߘߊߓߏߟߊ߫ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߕߘߍ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߁߉߃ ߇߁߆ ߟߋ߬ ߘߌ߫.