ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲

ߞߊ߬ ߝߘߊ߫ [[:ߞߙߊߞߏ:SITENAMEP]] ߟߊ߫


ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߟߌ ߘߐ߬ߞߎߘߎ߲ߞߎߘߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߦߋ߫ߡߊ߯ߡߎ߲߫ߠߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߊߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߞߎߓߋߘߊߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ߖߌ߬ߣߍ߫ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲ߜ߭ߑߙߌ߲ߥߌߗ ߕߎ߬ߡߊ ߕߍߡߊߞߊ߲ߞߋ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ ߛߌ߰ߝߏ߲߁߀°߄߅′߀″N ߁߂°߁߅′߀″W ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
Contains the administrative territorial entityߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ, ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߓߐߕߏ߲ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ߞߌ߲߬ߘߌߦߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲߫, ߟߊߓߋ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲, ߝߊߙߊ߲ߠߊ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߊ߲Kakabe, East Limba, ߝߌߟߊ, ߖߊ߬ߟߏ߲߬ߞߊ, ߒߞߏ (ߡߊߣߌߞߊ߫ ߞߊ߲) ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߫
ߔߊ߬ߔߘߊ


ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]


ߘߎ߰ߡߊ߬ߛߓߍ[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߓߐߕߏ߲ ߦߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߟߏ߲߫ ߠߋ߬ ߕߍ߫ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߘߐ߫߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߛߌߟߓߊ߫ ߟߎ߫ ߓߍ߲߬ߕߍ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߟߎ߬[ߊ߬ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬ | ߊ߬ ߛߎ߲ ߡߊߦߟߍ߬ߡߊ߲߬]

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯߯ߙߏߣߍ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߟߊ߫:

ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߛߏ߯ߙߏߣߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߛߊ߬ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫

ߘߟߊ߬ߓߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߡߊ߯ߡߎ߲߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ

ߔߌߕߊ߬ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ